LIFE CB SI

Ime projekta: LIFE Krepitev zmogljivosti
Akronim: LIFE CB SI
Referenca: LIFE14 CAP/SI/000012
Prijavitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta: 01/01/2016 – 30/06/2018, podaljšan do 30/06/2019
Vrednost projekta: 1.218.146,00 €
Prispevek Evropske komisije: 981.330,00 €

 


LIFE Krepitev zmogljivosti  je naslov projekta, ki ga je vodilo Ministrstvo za okolje in prostor. Namenjen je bil vsem, ki jih program LIFE zanima in bi radi aktivno sodelovali v projektih kot prijavitelj, partner ali pa bi projekt morda le finančno podprli. Projekt se je zaključil 30.6.2019. Gradiva z delavnic in ostale informacije so še vedno dostopne na spletni strani.

Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life-slovenija.mope@gov.si ali kontaktirate nacionalne kontaktne točke:

Mag. Julijana Lebez Lozej
vodja področja narave in biotske raznovrstnosti

Mag. Nives Nared
vodja področja podnebnih ukrepov

Tatjana Orhini Valjavec
vodja področja okolja in učinkovite rabe virov

Še naprej vam želimo veliko uspeha pri prijavi in izvajanju LIFE projektov.
Ekipa projekta LIFE krepitev zmogljivosti

 


Program LIFE je finančni instrument Evropske unije, ki je v celoti namenjen podpori ukrepov na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov. Prvi projekti iz Slovenije so bili na razpis Evropske komisije prijavljeni leta 2000. Za vse razpise odtlej je bilo značilno, da je bilo iz Slovenije prijavljenih sorazmerno malo projektov in da je bilo tudi med temi malo uspešnih; iz LIFE programa smo torej pridobili manj nepovratnih sredstev, kot jih je bilo rezerviranih. Razlogov za to je več, med njimi je tudi kadrovsko skromno zasedeno področje za program LIFE v Republiki Sloveniji na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja.

Ministrstvo za okolje in prostor je izkoristilo možnost pridobitve nepovratnih sredstev za izboljšanje administrativnih zmogljivosti z namenom promocije LIFE programa ter pripravilo projekt LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga je Evropska komisija konec leta 2015 potrdila.

Projekt je bil v prvi vrsti namenjen krepitvi znanja o pripravi in vodenju projektov po določilih programa LIFE.

Glavni cilji projekta:

 • kakovostno in številčno okrepiti aktivnosti MOP za izvajanje LIFE programa;
 • izboljšati učinkovitost Slovenije pri izvajanju LIFE programa (več uspešnih prijav, boljša povezava z izvajanjem politik);
 • boljša promocija rezultatov in njihovo vključevanje v politike in programe.

Podrobnejši cilji projekta:

 • povečati zanimanje za LIFE projekte;
 • krepiti znanje o pripravi in vodenju projektov;
 • spodbujati in povečati sposobnosti vodenja projektov in s tem spodbujati projektno zasnovan pristop k reševanju okoljskih izzivov;
 • prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov;
 • povečati mednarodno (regionalno) sodelovanje in s tem pripomoči k reševanju čezmejnih okoljskih vprašanj;
 • povečati število in kakovost projektnih predlogov, ki bodo namenjeni izvajanju nacionalnih prioritet na področju okolja;
 • izboljšati koordinacijo odgovornih organov za pripravo vsebine integriranih projektov, to je večjih kompleksnih projektov, namenjenih implementaciji nacionalnih operativnih programov;
 • informirati o t.i. finančnih instrumentih kot možnih finančnih virih za financiranje LIFE projektov.

A 3 PRIPRAVA NACIONALNIH PRIORITET

Na podprogramu za okolje so bile pripravljene analize prioritet Republike Slovenije za vsa prednostna področja:

Na podprogramu za podnebne ukrepe so bile pripravljene strokovne podlage za določitev tehnoloških možnosti in potencialov za pripravo predlogov projektov na področju “Blaženje podnebnih sprememb”, ki jih lahko izvedejo podjetja v energetsko intenzivnih panogah industrije in energetike v RS.

A 4 USPOSABLJANJE LIFE PROJEKTNE EKIPE

A 4.4. Študijski obiski
Namen študijskih obiskov so ogledi primerov dobrih praks in izmenjava izkušenj z nacionalnimi kontaktnimi točkami ter uspešnimi prijavitelji in upravičenci.

A4.4.1. Študijski obiski nacionalnih kontaktnih točk drugih držav članic
STANJE: Zaključeno – obiskane nacionalne kontaktne točke Poljske, Španije in Italije.

A 4.4.2. Študijski obiski “best of the best” LIFE projektov
STANJE: Zaključeno – Obiski “best of the best” LIFE projektov so bili opravljeni v mesecu oktobru 2017.

A 4.4.3. Študijski obiski upravičencev koordinatorjev integriranih LIFE projektov
STANJE: Zaključeno – (integrirani projekt za vode (LIFE14 IPE/FI/000023) in odpadke (LIFE15 IPE/FI/000004) obiskana v letu 2017), za področje narave izveden v letu 2018, za področje zraka izveden v 2019.

A5 POMOČ PRIJAVITELJEM (HELPDESK)
STANJE: Zaključeno.

A6 IZOBRAŽEVANJA/DELAVNICE ZA POTENCIALNE PRIJAVITELJE

A 6.1. INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi so namenjeni informiranju potencialnih prijaviteljev o samem programu LIFE
STANJE: Zaključeno – organiziranih je bilo 6 informativnih dni, po dva v 2016, v 2017 in 2018.

A 6.2. PODROBNE DELAVNICE
STANJE: Zaključeno – izvedeni dve delavnici v 2016 in ena (za okolje) v 2017 (podrobni delavnici za naravo in podnebne ukrepe sta bili odpovedani zaradi premajhnega števila prijavljenih), podrobna delavnica za vsa tri področja izvedena v 2018 (povezava), podrobna delavnica v letu 2019 je potekala 16.4.2019.

A 6.3. DELAVNICE ZA PRIPRAVO PRIJAV
STANJE: Zaključeno – v 2016 delavnice za priprav prijav niso bile izvedene, zato smo novembra 2016 izvedli delavnico za lokalno skupnost in marca 2017 delavnice za podjetja. V 2017 so bile izvedele tri delavnice za pripravo prijav (marec, maj in junij). V 2018 so bile izvedene tri delavnice  za pripravo prijav (prva, druga in tretja). V letu 2019 so bile izvedene tri delavnice (januarja, februarja in marca).

A 6.4. IZOBRAŽEVANJA NA TEMO LIFE INTEGRIRANIH PROJEKTOV
STANJE: Zaključeno.

A 6.5.  IZOBRAŽEVANJA  o EU sredstvih za projekte izboljšanja stanja v okolju
       STANJE: Zaključeno – izvedeno decembra 2018 in aprila 2019.

A 6.6. IZOBRAŽEVANJE O FINANČNIH MEHANIZMIH LIFE
STANJE: Zaključeno – dve izobraževanji organizirani v 2016 (NCFF, PF4EE), v 2018 izvedeno izobraževanje za NCFF na Brdu, PF4EE izveden v oktobru 2018.

A 7 SVETOVANJA IN STROKOVNA POMOČ
STANJE: Zaključeno (28 bilateralnih sestankov v 2016, 48 v 2017, 77 v 2018 in 33 v 2019).

A 9 SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA, KOMPLEMENTARNOSTI, SINERGIJ IN PONOVLJIVOSTI LIFE PROGRAMA V ZAKONODAJO, EKONOMSKE PROGRAME IN OSTALE PROGRAME
STANJE: Zaključeno.

C 5 PRENOS LIFE DOGODKOV V ŽIVO
STANJE: Zaključeno – posnetki dogodkov so shranjeni na naši spletne strani in youtube kanala.

C 6. POVEČANJE PREPOZNAVNOSTI LIFE PROGRAMA

C 6.1. Brošura
STANJE: Zaključeno.

C 7 FILMI/SERIJA SPLETNIH VIDEOV

C 7.1 Serija LIFE spletnih videov: »Kako« za nove (in ponovne) prijavitelje projektov
STANJE: Zaključeno.

C 7.2 Serija LIFE spletnih videov: “Kako” za prijavitelje, uspešne na LIFE razpisih
STANJE: Zaključeno.

C 8 PLATFORMA
STANJE: Zaključeno – platforma vzpostavljena decembra 2016.

C 9 NOVICE O DOGODKIH, POVEZANIH Z LIFE PROGRAMOM
STANJE: Zaključeno –  LIFE ekipa pripravlja mesečno LIFE Novice in občasno LIFE Aktualno. Vse e-novice s objavljene na spletni strani.

C 10 MEDNARODNA KONFERENCA ZA MREŽENJE
STANJE: Zaključeno – Organizirani sta bili dve mednarodni konferenci za mreženje, prva v maju 2017, druga v maju 2018.

D 2 AFTER LIFE PLAN
STANJE: Zaključeno – slovenska različica, angleška različica

LIFE CB SI Ekipa smo bili:

Mag. Julijana Lebez Lozej
vodja področja narave in biotske raznovrstnosti,
vodja projekta LIFE CB SI

Mag. Nives Nared
vodja področja podnebnih ukrepov

Tatjana Orhini Valjavec
vodja področja okolja in učinkovite rabe virov

Dejan Zupanc
projektni menedžer

Maja Cipot
področje narave in biotske raznovrstnosti

Marjetka Šemrl dos Reis
področje okolja in učinkovite rabe virov

Danilo Šteblaj
področje okolja in učinkovite rabe virov

Janja Samec
Administrativna pomoč

Jasna Blaj
Administrativna pomoč

Kontaktni podatki

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

tel. 01 478 70 00
e-naslov: life-slovenija.mope@gov.si