LIFE CB SI


LIFE Krepitev zmogljivosti je naslov projekta, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Namenjen je vsem, ki jih program LIFE zanima in bi radi aktivno sodelovali v projektih kot prijavitelj, partner ali pa bi projekt morda le finančno podprli.


 

Ime projekta: LIFE Krepitev zmogljivosti
Akronim: LIFE CB SI
Referenca: LIFE14 CAP/SI/000012
Prijavitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta: 01/01/2016 – 30/06/2018
Vrednost projekta: 1.218.146,00 €
Prispevek Evropske komisije: 981.330,00 €

 


Program LIFE je finančni instrument Evropske unije, ki je v celoti namenjen podpori ukrepov na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov. Prvi projekti iz Slovenije so bili na razpis Evropske komisije prijavljeni leta 2000. Za vse razpise odtlej je bilo značilno, da je bilo iz Slovenije prijavljenih sorazmerno malo projektov in da je bilo tudi med temi malo uspešnih; iz LIFE programa smo torej pridobili manj nepovratnih sredstev, kot jih je bilo rezerviranih. Razlogov za to je več, med njimi je tudi kadrovsko skromno zasedeno področje za program LIFE v Republiki Sloveniji na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja.

Ministrstvo za okolje in prostor je izkoristilo možnost pridobitve nepovratnih sredstev za izboljšanje administrativnih zmogljivosti z namenom promocije LIFE programa ter pripravilo projekt LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga je Evropska komisija konec leta 2015 potrdila.

Projekt je v prvi vrsti namenjen krepitvi znanja o pripravi in vodenju projektov po določilih programa LIFE.

Glavni cilji projekta:

 • kakovostno in številčno okrepiti aktivnosti MOP za izvajanje LIFE programa;
 • izboljšati učinkovitost Slovenije pri izvajanju LIFE programa (več uspešnih prijav, boljša povezava z izvajanjem politik);
 • boljša promocija rezultatov in njihovo vključevanje v politike in programe.

Podrobnejši cilji projekta:

 • povečati zanimanje za LIFE projekte;
 • krepiti znanje o pripravi in vodenju projektov;
 • spodbujati in povečati sposobnosti vodenja projektov in s tem spodbujati projektno zasnovan pristop k reševanju okoljskih izzivov;
 • prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov;
 • povečati mednarodno (regionalno) sodelovanje in s tem pripomoči k reševanju čezmejnih okoljskih vprašanj;
 • povečati število in kakovost projektnih predlogov, ki bodo namenjeni izvajanju nacionalnih prioritet na področju okolja;
 • izboljšati koordinacijo odgovornih organov za pripravo vsebine integriranih projektov, to je večjih kompleksnih projektov, namenjenih implementaciji nacionalnih operativnih programov;
 • informirati o t.i. finančnih instrumentih kot možnih finančnih virih za financiranje LIFE projektov.

POMOČ UPORABNIKOM (HELPDESK)

Aplikacija bo omogočala elektronsko komunikacijo s potencialnimi prijavitelji in drugimi uporabniki, ki jih zanima program LIFE. Tu boste lahko dobili tudi odgovore na najpogostejša vprašanja z vseh treh vsebinskih področij programa LIFE. Najpogostejša vprašanja z odgovori bodo objavljena na spletni strani.

DELAVNICE ZA POTENCIALNE PRIJAVITELJE PROJEKTOV

Pripravili bomo vsebinsko različne delavnice, ki bodo predstavile program LIFE in podrobno razložile, kako pripraviti projektno prijavo. Vse delavnice bomo snemali, ogledati pa si jih bo mogoče na spletni strani; po delavnici bodo na spletni strani na voljo tako predstavitve kot posnetek dogodka. Delavnice bodo namenjene tudi mreženju, ki ga bomo dodatno spodbudili z organizacijo konferenc, na katere bodo povabljeni tako deležniki kot odločevalci.

KONZULTACIJE IN STROKOVNA PODPORA PRIJAVITELJEM – BILATERALNA SREČANJA

Strokovni sodelavci LIFE CB SI ekipe zagotavljamo pomoč prijaviteljem projektov v obliki konzultacij, možnosti dodatnih pojasnil in nasvetov glede priprave projektov. Bilateralni sestanki s potencialnimi prijavitelji LIFE projektov omogočajo poglobljeno razpravo o posameznem projektnem predlogu, prijavitelji imajo možnost konkretnih vprašanj o izpolnjevanju obrazcev v tehničnem in vsebinskem pogledu, skušajo pa tudi pojasniti posebnosti v zvezi s projektnimi idejami in predlogi.

SPLETNA STRAN IN DIGITALNA PLATFORMA

Projektna spletna stran je hkrati tudi spletna stran LIFE programa v Sloveniji, krajše Life Slovenija. Poleg informacij o projektu LIFE CB SI in projektnih aktivnostih bo na spletni strani delovala tudi digitalna platforma. Ta bo omogočala mreženje, saj bo vsebovala bazo vseh slovenskih LIFE projektov in spletni portal, ki bo v pomoč potencialnim prijaviteljem pri iskanju projektnih partnerstev.

PREVOD PROJEKTNE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ključne dokumente, ki so povezani s programom LIFE, bomo prevedli v slovenski jezik. Tako bomo povečali razumevanje, kako pripraviti predloge projektov in kaj je pomembno pri izpolnjevanju obrazcev v prijavnici.

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV

S komunikacijskimi dejavnostmi želimo povečati prepoznavnost programa LIFE, pritegniti zanimanje ciljnih skupin in jim posredovati izkušnje o razvijanju projektne ideje. Poleg spletne strani in digitalne platforme se bomo našim uporabnikom približali tudi z družbenimi omrežji. Pripravili bomo tudi druge aktivnosti za ozaveščanje javnosti in razširjanje: brošure, prispevke za medije, medijske dogodki, filme in redne novice.

ZAPOSLITEV NOVIH SODELAVCEV

V okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti smo na novo zaposlili 6 strokovnih sodelavcev, ki skrbijo za doseganje projektnih ciljev: trije skrbijo za posamezna vsebinska področja LIFE projektov (okolje, narava in podnebne spremembe), eden je zaposlen kot projektni vodja, ki skrbi za projektni menedžment, dve pripravnici pa skrbita za administrativno podporo projekta.

Novi sodelavci bodo skrbeli za organizacijo aktivnosti, namenjenih potencialnim prijaviteljem projektov, za svetovanje pri pripravi projektov, v projektu pa se bodo tudi sami strokovno izpopolnjevali.

LIFE CB SI Ekipa smo:

Mag. Julijana Lebez Lozej
vodja področja narave in biotske raznovrstnosti,
vodja projekta LIFE CB SI

Mag. Nives Nared
vodja področja podnebnih ukrepov

Tatjana Orhini Valjavec
vodja področja okolja in učinkovite rabe virov

 

Dejan Zupanc
projektni menedžer

Maja Cipot
področje narave in biotske raznovrstnosti

Marjetka Šemrl dos Reis
področje okolja in učinkovite rabe virov

Danilo Šteblaj
področje okolja in učinkovite rabe virov

Janja Samec
Administrativna pomoč

Špela Žohar
Administrativna pomoč

Kontaktni podatki

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

tel. 01 478 70 00
e-naslov: life.mop@gov.si