Kako začeti?

Za pripravo projektne prijave potrebujete čas. Dobre prijave ni mogoče pripraviti v zgolj nekaj tednih.

S spletne strani razpisa EK snemite razpisno dokumentacijo (ustrezen paket dokumentov, glede na izbrano prednostno področje). Slovenski prevodi dokumentacije za tradicionalne projekte za leto 2016 in 2017 so na voljo v Uporabnih povezavah in gradivih. Obvezno in v celoti preberite:

  • smernice za prijavitelje (“Guidelines for applicants”),
  • vzorčni sporazum o nepovratnih sredstvih LIFE (“Model Grant Agreement”),
  • vodnik za ocenjevanje projektnih predlogov (“Guide for the evaluation”).

V pomoč vam bodo tudi pogosto zastavljena vprašanja na strani EK (FAQ) in na strani LIFE Slovenija.

Preglejte spletno stran programa LIFE, še posebej bazo LIFE projektov (Project database), ki vključuje vse LIFE projekte sofinancirane od leta 1992. Iskalnik omogoča iskanje projektov po letu, državi, tematiki, ključnih besedah in prijavitelju. Slovenski projekti so zbrani na tej strani.

Čim prej si zagotovite dostop do spletne prijavnice (eProposal ). Za vstop v prijavnico morate imeti račun na portalu ECAS (The European Commission Authentication Service), ki ga ustvarite z registracijo na tej strani (EU Login).

Če ste preverili ustreznost projektne ideje s programom in ugotovili, da ustreza, pričnite oblikovati projekt.

V shemi je na kratko prikazana logika projektne prijave.
Podrobnosti o posameznem koraku so v smernicah za prijavitelje oziroma v vodniku po prijavnici, ki je dostopen na tej spletni strani.

Kateri okoljski problem rešujete?

Jasno definirajte (tudi kvantitativno) izhodiščno stanje narave in grožnje oziroma okoljske ali podnebne probleme (uporabite obstoječe podatke). Iz navedenega mora biti nedvoumno razvidno, zakaj je vaš projekt potreben.

Kakšni so cilji projekta?

Določite cilje projekta, ki morajo izhajati iz groženj naravi oziroma okoljskih in podnebnih problemov – s projektom želimo grožnje odpraviti in rešiti probleme. Cilji morajo biti realni (izvedljivi v času projekta in z razpoložljivimi sredstvi) in jasni (nedvoumni).

Kako boste problem rešili?

Načrtujte/opredelite akcije (aktivnosti in ukrepe), s katerimi boste dosegli zastavljene cilje (upoštevajte tudi aktivnosti, ki so v posameznih programskih sklopih obvezne). Med predlaganimi aktivnostmi in cilji mora biti jasna povezava, zaporedje akcij mora biti logično. S posamezno akcijo rešujemo posamezen problem (ali več) in obratno, k reševanju enega problema je lahko usmerjenih več akcij. Načrtujte omejeno število akcij in le tiste, ki so potrebne za doseganje ciljev projekta.

Kaj so pričakovani rezultati?

Pričakovani rezultati projekta so merljivi dosežki, s katerimi zagotovite, da bodo cilji projekta doseženi. Pričakovani rezultati morajo biti konkretni, realistični in kolikor mogoče količinsko opredeljeni. Ocenite, kakšen bo vpliv projekta med trajanjem projekta in 3 oz. 5 let po koncu projekta.

Finančni načrt

Pripravite natančen finančni načrt predlaganih akcij. Ocene predvidenih stroškov zunanjih izvajalcev, opreme, infrastrukture, nakupa zemljišč, potrošnega materiala in drugih stroškov morajo izhajati iz realnih tržnih cen; pavšalne ocene za dober finančni načrt ne zadoščajo. Povprašajte trg (izvajalce, dobavitelje) za konkretne ponudbe! Pri ocenah stroškov osebja jasno opredelite, kdo bo izvajal katero aktivnost in koliko časa bo za to potreboval. Glede na dejanske stroške zaposlenih na letni ravni (bruto bruto plača) in glede na število efektivnih dni v enem koledarskem letu izračunajte, kakšen bo pričakovan strošek za posameznega sodelujočega na projektu. Za potne stroške za vsako akcijo jasno opredelite, kdo, kam in za koliko časa bo potoval. Upoštevajte upravičene zneske za kilometrino in dnevnice v skladu z nacionalno zakonodajo. Več o finančnem načrtovanju lahko preberete v vodniku po prijavnici.

Kako boste zagotovili manjkajoči del sredstev?

Pravočasno morate ugotoviti, ali boste lahko manjkajoči del sredstev za izvedbo projekta zagotovili sami ali boste potrebovali dodatni zunanji vir sredstev (sofinancerja). Pridobivanje sofinancerjev zahteva čas.

Kako začeti?

Podrobnejša navodila za pripravo projektne prijave so v vodniku po prijavnici.

V dodatno pomoč pri pripravi projektnega predloga so vam na voljo ključni namigi.