Pogosta vprašanja

V projektih LIFE lahko kot upravičenec koordinator oz. pridruženi upravičenec sodelujejo javne ustanove ter zasebne gospodarske in negospodarske organizacije, registrirane v EU. Izjemoma lahko kot pridruženi upravičenec v projektu sodelujejo tudi organizacije, ki niso registrirane v EU (v primeru, da je njihovo sodelovanje nujno za izvedbo projekta, kar mora biti dobro utemeljeno).

Fizične osebe (vključno s samostojnimi podjetniki) ne morejo biti upravičenec koordinator oz. pridruženi upravičenecv projektu. V projektu pa lahko sodelujejo kot zunanji izvajalci.

Lastni delež (vložek) zagotovite iz lastnih sredstev vaše organizacije. Kot lastni delež štejejo npr. tudi plačani stroški osebja, ki delajo na projektu. Pri tem je potrebno upoštevati, da stroški osebja ne smejo biti dvojno financirani (svojega vložka v projekt ne morete izkazovati z opravljenim delom osebja, ki je financirano iz drugega projekta, za katerega ste pridobili javna sredstva).

Blago ali storitve, ki so zagotovljeni “v naravi” (»in-kind«) in katerih stroškov ne moremo dokazati (račun in dokazilo o plačilu), niso upravičeni do sofinanciranja EU in ne smejo biti vključeni v proračun projekta. Zagotavljanje lastnega deleža »v naravi« (»in-kind«) ni dovoljeno.

V letu 2016 je predvideno nacionalno sofinanciranje za:

  • Podprogram za podnebne ukrepe (vsa prednostna področja) in
  • Podprogram za okoljske ukrepe, in sicer za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost ter Okoljsko upravljanje in informiranje. Za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov nacionalno sofinanciranje v letu 2016 ni predvideno.

Za pridobitev nacionalnih sofinancerskih sredstev je potrebna prijava na razpis Ministrstva za okolje in prostor. Upravičenci oddajo projektne predloge v pisni ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu do 8. 8. 2016 do 12. ure. V projektnem predlogu je potrebno izpolniti vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji Evropske komisije. Podrobnosti pogojev in višina sofinanciranja sta objavljena v Javnem razpisu za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016 (Ur. l. RS  44/2016).

V primeru, da so med upravičenci osebe javnega prava, mora vsota njihovih finančnih prispevkov v proračun projekta (vložek v projekt oz. lastni delež) za najmanj 2% presegati  vsoto stroškov osebja (uslužbencev javnih ustanov in njihovih stroškov za ta projekt), ki niso “dodatno osebje” na projektu.

 Dodatno osebje je osebje, ki je stalno ali začasno zaposleno pri pravni osebi javnega prava in ima pogodbo o zaposlitvi (nova pogodba ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi):

  • sklenjeno na ali po datumu začetka projekta oz. na ali po datumu podpisa sporazuma o dodelitvi sredstev in
  • pogodba o zaposlitvi mora posebej omenjati delo na LIFE projektu.

V primeru, da gre v novi pogodbi zgolj za prerazporeditev osebja (če ima uslužbenec pogodbo za nedoločen čas že pred začetkom projekta), se ta zaposleni ne šteje med dodatno osebje.

Projekti s predvideno veliko infrastrukturo, katere celotni strošek (brez upoštevanja amortizacije) presega vrednost 500.000,00 €, praviloma niso upravičeni za financiranje iz projekta LIFE. Izjemoma so lahko upravičeni tudi stroški velike infrastrukture, če je nujnost infrastrukture dobro utemeljena in učinkovito prispeva k ciljem iz členov 10, 11 ali 12 Uredbe LIFE.

Upravičena je vsa infrastruktura, ki je potrebna za doseganje ciljev projekta.
Primeri upravičene infrastrukture:

  • infrastruktura, potrebna za »Ex-situ« ohranjanje vrst, če je cilj projekta ponovna naselitev vrste;
  • manjša infrastruktura za obiskovalce, če je potreba po tem dobro utemeljena in stroški primerni  (v vrednosti največ do 10% stroškov, ki so namenjeni za konkretne akcije);
  • zelena infrastruktura (npr. prehodi za živali, zelene strehe, infrastruktura za skladiščenje in vezavo ogljika, čiščenje voda, inovativne energetskih rešitve, uravnavanje kakovosti zraka in hrupa, preprečevanje naravnih nesreč itn.);
  • ipd.

Amortizacija je omejena na največ 25% dejanskih stroškov za infrastrukturo.

Sofinancer projekta je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izkaže interes.

Sofinancer nima nobene tehnične odgovornosti, le prispeva k projektu s finančnimi sredstvi. Ne sme pa imeti koristi od finančnega prispevka Evropske unije. Poleg tega za namene projekta ne more nastopati kot podizvajalec za nobenega izmed projektnih upravičencev.

Kljub temu pa bodo predlogi, ki bodo vključevali sofinanciranje iz poslovnega sektorja, izboljšali svoj položaj v postopku ocenjevanja, kjer bo to sofinanciranje prispevalo k verjetnejši trajnosti projektnih rezultatov.

Prototip je infrastruktura in/ali oprema, ki je ustvarjena za izvedbo projekta in na trgu še ni na voljo kot serijski izdelek. Prototipa v času trajanja projekta ni dovoljeno tržiti za komercialne namene. Prototip mora igrati ključno vlogo v predstavitvenih dejavnostih projekta. Stroški nakupa sestavnih delov prototipa so v tem primeru 100% upravičeni.

Če se prototip ali kateri koli od njegovih sestavnih delov v času projekta uporablja v komercialne namene (npr. se prodaja, oddaja ali se uporablja za proizvodnjo blaga ali storitev), je to potrebno navesti in upoštevati pri finančnem poročanju. V skladu s pravilom o neprofitnosti projekta (priloga I. Pogodbe o sofinanciranju, točka II.25.3., ki je del razpisne dokumentacije), financiranje projekta ne sme prinesti dobička za upravičence, razen v nekaterih izjemah. Stroški izdelave prototipa se amortizirajo v skladu s pravili, ki se uporabljajo za nakup nove ali rabljene opreme in infrastrukture. Dobiček, ki ga projekt ustvari v času trajanja projekta, se odšteje od zadnjega plačila EK po zaključku projekta. Dobiček, ki ga rezultati projekta prinesejo po koncu projekta, se ne odšteva od prejetih sredstev EK.

Med potekom projekta se lahko posamezni rezultati projekta tržijo, vendar je potrebno upoštevati pravilo o neprofitnosti projekta (priloga I. Pogodbe o sofinanciranju, točka II.25.3., ki je del razpisne dokumentacije), ki določa, da financiranje projekta ne sme prinesti dobička za upravičence; dovoljene so nekatere izjeme. Dobiček, ki ga projekt ustvari v času trajanja projekta, se odšteje od zadnjega plačila EK. Dobiček, ki ga rezultati projekta prinesejo po koncu projekta, se ne odšteva od prejetih sredstev EK. Pravilo neprofitnosti projekta pomeni, da prejeta sredstva (sredstva EK, upravičencev koordinatorjev, pridruženih upravičencev, sofinancerjev in direktni prihodki projekta) ne morejo biti višja od izkazanih skupnih upravičenih stroškov projekta. Preprosto, s projektom LIFE ne morete ustvariti dobička.

V projektih LIFE lahko kot pridruženi upravičenec sodelujejo javne ustanove ter zasebne gospodarske in negospodarske organizacije, registrirane v EU. Izjemoma lahko kot pridruženi upravičenec v projektu sodelujejo tudi organizacije, ki niso registrirane v EU (v primeru, da je njihovo sodelovanje nujno za izvedbo projekta, kar mora biti dobro utemeljeno).

Pridruženi upravičenec ima lahko v projektu le eno vlogo, in sicer kot pridruženi upravičenec. Pri istem projektu ne more imeti tudi vloge sofinancerja. Če organizacija želi biti tudi neto finančni podpornik projekta, naj odda samo obrazca A2/A3 ali A4/A5, v katerem je njihov finančni prispevek višji kot so njihovi predvideni stroški.

Fizične osebe (vključno s samostojnimi podjetniki) ne morejo biti upravičenec koordinator oz. pridruženi upravičenec v projektu. V projektu lahko sodelujejo kot zunanji izvajalci.

Pridruženi upravičenci vsebinsko in finančno prispevajo k projektu in so odgovorni za izvedbo ene ali več aktivnosti, prav tako imajo od projekta finančne koristi. »Stakeholders« oziroma deležniki so posamezniki, skupine ali organizacije, ki lahko vplivajo na načrtovane aktivnosti in/ali rezultate projekta oziroma le-ti vplivajo nanje, hkrati pa od projekta nimajo finančnih koristi (v projekt niso vključeni kot upravičenec koordinator ali pridruženi upravičenec). Deležniki morajo biti aktivno vključeni v projekt (npr. preko posvetovanj, sodelovanja pri izvedbi posameznih aktivnosti, uporabe rezultatov projekta ipd.).

Zunanja pomoč (zunanje storitve) oz. »External assistance« so stroški za storitve in blago, ki ga ne morejo zagotoviti ne upravičenec koordinator ne pridruženi upravičenci v projektu, zato ga zagotovijo zunanji izvajalci. Zunanji izvajalci za svoje storitve izdajo račun, stroški so upravičeni, če so bili v projektni prijavi predvideni ali jih je EK odobrila med potekom projekta. Podizvajalci so lahko tudi fizične osebe, ki so v projekt vključene npr. z avtorsko pogodbo. Upravičenec koordinator in pridruženi upravičenci ne morejo biti v istem projektu hkrati tudi podizvajalci. Pri izbiri zunanjih izvajalcev je potrebno upoštevati določila Zakona o javnem naročanju, tudi v primeru, da je naročnik zunanjih storitev oseba zasebnega prava.

Lastni delež (vložek oz. lastna udeležba) pomeni, da del upravičenih stroškov projekta posamezen upravičenec zagotovi sam. Lastni delež se dokazuje z ustrezno dokumentacijo o nastanku in višini stroška (računi, plačilne liste, potni nalogi, avtorske pogodbe) ter dokazilom o plačilu stroškov (bančni izpiski). Kot lastni delež štejejo npr. tudi plačani stroški osebja,  ki delajo na projektu. Pri tem je potrebno upoštevati, da stroški osebja ne smejo biti dvojno financirani (svojega vložka v projekt ne morete izkazovati z opravljenim delom osebja, ki je financirano iz drugega projekta, za katerega ste pridobili javna sredstva). Zagotavljanje lastnega deleža »v naravi« (»in-kind«) ni dovoljeno.

Za sofinanciranje je upravičena vsaka gospodarska dejavnost, pod pogojem, da je vsebina projektnega predloga skladna s cilji in prioritetami programa LIFE, kot jih določata Uredba LIFE in Večletni delovni program LIFE 2014-2017 oziroma letne prioritete razpisa LIFE.

Ne, to ni dovoljeno. Upravičenec koordinator/pridruženi upravičenec ima lahko v projektu le eno vlogo, in sicer kot upravičenec koordinator oz. pridruženi upravičenec. Pri istem projektu ne more imeti tudi vloge sofinancerja. Če organizacija želi biti tudi neto finančni podpornik projekta, naj odda samo obrazca A2/A3 ali A4/A5, v katerem je njihov finančni prispevek višji kot so njihovi predvideni stroški.

Božičnica, trinajsta plača in štirinajsta plača praviloma ne spadajo med upravičene stroške, ki predstavljajo osnovo za izračun dnevne postavke za delo na projektih programa LIFE. Upravičeni strošek predstavljajo zgolj v primeru, da je to določeno s panožno kolektivno pogodbo.

Postavite vprašanje ekipi LIFE Slovenija

Pišite nam na e-naslov life.mop@gov.si ali pa nam postavite vprašanje preko spodnjega obrazca.

Kontaktni podatki

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

tel. 01 478 70 00
e-naslov: life.mop@gov.si