Razpisi LIFE

Razpis Evropske komisije za tradicionalne projekte (podprogram za Okolje in podprogram za Podnebne ukrepe) je bil objavljen 02.04.2020.

Razpisna dokumentacija 2020, ki je dostopna na spletni strani programa LIFE. Letos je nekaj novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Novosti so povzete na spletni strani programa LIFE in v smernicah za prijavitelje posameznega področja in podrobneje v različnih poglavjih dokumentacije.

Dostopi do razpisne dokumentacije za tradicionalne projekte za posamezna prednostna področja:

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

Za osnutke projektnega predloga (angleško “Concept Note”):

  • 14. 07. 2020 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
  • 16. 07. 2020 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Za oddajo celotne projektne prijave (angleško “Full project proposal”):

  • 06. 10. 2019 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
  • februar 2020 za prednostna področja podprograma za Okolje (Okolje in učinkovita raba virov (ENV), Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)) – oddajali bodo le prijavitelji, katerih osnutki projektnega predloga bodo uvrščeni na 2. stopnjo.

Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Tatjana Orhini Valjavec (tatjana.orhini-valjavec@gov.si), področje okolja in učinkovite rabe virov

Mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si), področje narave in biotske raznovrstnosti

Mag. Nives Nared (nives.nared@gov.si), področje podnebnih ukrepov