Razpis LIFE 2017

Razpis Evropske komisije za tradicionalne projekte (podprogram Okolje in podprogram Podnebni ukrepi) je bil objavljen 28.04.2017.

Razpisna dokumentacija 2017, ki je dostopna na strani LIFE, se od lanske ne razlikuje veliko, a prijaviteljem močno priporočamo, da jo pregledajo. Novosti so povzete na prvih straneh smernic za prijavitelje posameznega področja in podrobneje v različnih poglavjih dokumentacije, na kratko pa jih navajamo tudi spodaj pod Novosti razpisa 2017.

Razpisna dokumentacija v angleškem jeziku je dostopna na spletni strani Programa LIFE.

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

  • 07.09.2017 za prednostna področja podprograma Podnebni ukrepi (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
  • 12.09.2017 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
  • 14.09.2017 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Novosti razpisa LIFE 2017

Evropska Komisija za področje okolje in učinkovita raba virov ter za podprogram za podnebne ukrepe na letošnjem razpisu še posebej izpostavlja potrebo po t.i. projektih z rešitvijo za trg (close-to-market), ki npr. predlagajo nove rešitve z jasnimi okoljskimi in/ali podnebnimi koristmi, s tako stopnjo tehnične in poslovne pripravljenosti (TBR), ki omogoča izvajanje predlagane rešitve na trgu.

Ponovno poudarjajo pomembnost dobro opredeljenega izhodiščnega stanja (baseline) v samem predlogu, saj je to ključni korak pri izbiri najbolj primernih ukrepov za izboljšanje okoljskega problema.

Splošne novosti za vsa prednostna področja

Da bi pri Merilu 7 (AW7) prejeli točko za uporabo rezultatov EU raziskovalnih projektov, mora biti v projektnem predlogu na kratko, a izčrpno opisano, kateri rezultati iz projekta Obzorja 2020 oz. predhodne sheme so pomembni za projektni predlog in kako bodo ti rezultati uporabljeni za izvajanje LIFE projekta (glej obrazec B3).

Dobro opredeljeno izhodišno (baseline) stanje projekta je ključni korak pri izbiri najbolj primernih ukrepov za izboljšanje okoljskega problema. Osnovna dobrega projekta je jasno opredeljena povezava med okoljskimi problemi, njihovimi vzroki, projektnimi aktivnostmi in pričakovanimi rezultati.


Posebnost razpisa LIFE 2017 za podprogram Podnebni ukrepi
  1. Podnebno upravljanje in informacije
    Poudarek na projektih, ki povečujejo ozaveščenost potrošnikov o realni porabi goriv za pogon  motornih vozil, ter s tem omogočajo potrošnikom boljšo informiranost pri izbiri in nakupu vozil z nizkimi emisijami CO2, NOx in delcev PM10.
  2. Posodobljene so prednostne teme (opomba, prednostne teme na spletni strani bodo posodobljene v kratkem).

Na voljo so neuradni prevodi razpisne dokumentacije razpisov LIFE 2016 in 2017 v slovenskem jeziku. V primeru nejasnosti in neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem – angleškem jeziku.

Javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2017


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dne 14.7.2017, v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za leto 2017Sredstva bo MOP dodelil po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Rok za oddajo projektnih predlogov je do 8. 8. 2017 do 12. ure.

Pripravljalni projekti za Evropsko solidarnostno enoto


Pripravljalni projekti za Evropsko solidarnostno enoto
Odprt je razpis za LIFE pripravljalne projekte, ki podpirajo uvajanje Evropske solidarnostne enote (podprogram za okolje). S tem razpisom želi program LIFE prispevati k povečanju prostovoljnega dela mladih v Evropski Uniji. Usmerjen je predvsem v varovanje območij Nature 2000, varovanju okolja, obnovi ekosistemov in njihovih storitev ter zvečanju prostovoljnega dela v LIFE projektih. Rok za oddajo projektnih prijav je 25.8.2017.