Program LIFE

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Opredeljujeta ga dva ključna dokumenta: Uredba LIFE in Večletni delovni program LIFE 2018-2020.

Cilji programa

Cilj programa LIFE za obdobje od 2014 do 2020 je prispevati k trajnostnemu razvoju ter doseganju ciljev Strategije Evropa 2020, Sedmega okoljskega akcijskega programa Unije in drugih pobud EU na področju okolja in podnebnih sprememb.


Splošni cilji programa

  • prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično in podnebnim spremembam prilagodljivo gospodarstvo, ki učinkovito uporablja vire;
  • prispevati k varovanju in izboljšanju kakovosti okolja;
  • prispevati k ustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti, vključno s podporo omrežju Natura 2000, prispevati k boju proti propadanju ekosistemov;
  • izboljšati razvoj, izvajati in uveljavljati okoljsko, podnebno politiko ter zakonodajo EU;
  • podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh, vključno s tesnejšo udeležbo civilne družbe, nevladnih organizacij in lokalnih akterjev;
  • podpreti izvajanje 7. okoljskega akcijskega programa.

Proračun


Največji prispevek za večletni delovni program LIFE za obdobje 2018–2020 znaša 1 657 063 000 EUR, uporabi pa se za financiranje zadevnih podprogramov in prednostnih področij, kot sledi:

(1)          skupni znesek v višini 1 243 817 750 EUR za podprogram za okolje se razdeli, kot sledi:
(a)       444 808 200 EUR za prednostno področje „okolje in učinkovita raba virov“;
(b)       632 556 250 EUR za prednostno področje „narava in biotska raznovrstnost“;
(c)       143 377 300 EUR za prednostno področje „okoljsko upravljanje in informacije“;
(d)       3 000 000 EUR za evropske solidarnostne enote – prispevek iz podprograma programa LIFE za okolje;
(e)       20 076 000 EUR za povezane odhodke za podporo (vključno s prispevkom za proračun izvajalske agencije iz podprograma za podnebne ukrepe v višini 2 332 160 EUR);

(2)          skupni znesek v višini 413 245 250 EUR za podprogram za podnebne ukrepe se razdeli, kot sledi:
(a)          230 500 000 EUR za prednostno področje „blažitev podnebnih sprememb“;
(b)          123 850 000 EUR za prednostno področje „prilagajanje podnebnim spremembam“;
(c)          47 549 250 EUR za prednostno področje „podnebno upravljanje in informacije“;
(d)          1 500 000 EUR za evropske solidarnostne enote – prispevek iz podprograma programa LIFE za podnebne ukrepe;
(e)          9 846 000 EUR za povezane odhodke za podporo.