Program LIFE

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Opredeljujeta ga dva ključna dokumenta: Uredba LIFE in Večletni delovni program LIFE 2014-2017.

Cilji programa

Cilj programa LIFE za obdobje od 2014 do 2020 je prispevati k trajnostnemu razvoju ter doseganju ciljev Strategije Evropa 2020, Sedmega okoljskega akcijskega programa Unije in drugih pobud EU na področju okolja in podnebnih sprememb.


Splošni cilji programa

 • prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično in podnebnim spremembam prilagodljivo gospodarstvo, ki učinkovito uporablja vire;
 • prispevati k varovanju in izboljšanju kakovosti okolja;
 • prispevati k ustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti, vključno s podporo omrežju Natura 2000, prispevati k boju proti propadanju ekosistemov;
 • izboljšati razvoj, izvajati in uveljavljati okoljsko, podnebno politiko ter zakonodajo EU;
 • podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh, vključno s tesnejšo udeležbo civilne družbe, nevladnih organizacij in lokalnih akterjev;
 • podpreti izvajanje 7. okoljskega akcijskega programa.

Vrste projektov


1. Tradicionalni projekti
Projekti, ki jih program LIFE tekom svojega obstoja tradicionalno podpira. Glede na pristop so lahko:

 • pilotni projekti, pri katerih se uporabljajo ustrezne, stroškovno učinkovite in najsodobnejše tehnike, metode in pristopi;
 • predstavitveni projekti, ki vpeljejo v prakso, preizkusijo, ocenjujejo in razširjajo ukrepe, metodologije ali pristope, ki so novi ali neznani v posebnem sklopu projekta (npr. v geografskem, ekološkem ali socialno-gospodarskem smislu), in bi jih bilo mogoče v podobnih okoliščinah uporabiti tudi drugje;
 • projekti najboljše prakse, pri katerih se uporabljajo ustrezne, stroškovno učinkovite in najsodobnejše tehnike, metode in pristopi;
 • projekti za informiranje, ozaveščanje in razširjanje, namenjeni podpori za komuniciranje, razširjanje informacij in ozaveščanje na področjih podprogramov Okolje in Podnebni ukrepi.

Prijava projektov je možna izključno preko elektronske prijavnice.


2. Tehnična pomoč
Finančna podpora za pomoč prijaviteljem pri pripravi integriranih projektov. Tehnična pomoč zagotavlja, da projekti izpolnjujejo zahteve glede rokov ter tehničnih in finančnih zahtev programa LIFE.

Prispevek EU za posamezni projekt tehnične pomoči lahko znaša največ 100.000,00 EUR.

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije.


3. Integrirani projekti
Projekti, pri katerih se na velikem ozemeljskem območju (zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni) izvajajo okoljske ali podnebne strategije ali načrti, ki so potrebni v skladu s posebno okoljsko ali podnebno zakonodajo Unije in na podlagi drugih aktov Unije ali ki so jih razvili organi držav članic. Še zlasti gre za projekte na področju narave (vključno z upravljanjem mreže Natura 2000), vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in njihovega blaženja. Pri integriranih projektih je potrebno zagotoviti udeležbo zainteresiranih strani in pridobiti vsaj en ustrezni dodatni vira financiranja (iz EU, nacionalnega ali zasebnega vira).

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije. Priprava projektov je dvo-stopenjska.


4. Pripravljalni projekti
Projekti podprograma Okolje, v podporo posebnih potreb za razvoj in izvajanje okoljske ali podnebne politike in zakonodaje Unije, ki jih vsako leto opredeli Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami. Pripravljalni projekti za podprogram Podnebni ukrepi niso možni.

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije.

V letu 2016 se lahko projekti nanašajo le na naslednje opredeljene posebne potrebe:

 • spremljanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini (izbran bo največ en projekt z maksimalnim sofinanciranjem v višini 80.000,00 €);
 • ocena stanja pol-naravnih travišč (izbran bo največ en projekt z maksimalnim sofinanciranjem v višini 280.000,00 €);
 • ustanovitev Evropske mreže za ohranjanje narave na zemljiščih v zasebni lasti (izbran bo največ en projekt z maksimalni sofinanciranjem v višini 620.000,00 €);
 • študija izvedljivosti za razvoj zelenega seznama za območja Natura 2000 (izbran bo največ en projekt z maksimalnim sofinanciranjem v višini 150.000,00 €);
 • podpora za spremljanje kakovosti zraka na lokalni in regionalni ravni (izbran bo največ en projekt z maksimalnim sofinanciranjem v višini 600.000,00 €);
 • ozaveščanje in izobraževanje o tleh (izbran bo največ en projekt z maksimalnim sofinanciranjem v višini 190.162,00).


Vrste tradicionalnih projektov po prednostnih področjih


 

Program LIFE

Podprogram Okolje Podnebni ukrepi
Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost Okolje in učinkovita raba virov Okoljsko upravljanje in informacije   Blaženje podnebnih sprememb Prilagajanje podnebnim spremembam Podnebno upravljanje in informacije
Predstavitveni projekti  
Projekti najboljših praks  
Pilotni projekti  
Projekti informiranja in ozaveščanja  

Vrste tradicionalnih projektov po prednostnih področjih


 

Program LIFE

Podprogram Okolje
Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost Okolje in učinkovita raba virov Okoljsko upravljanje in informacije
Demonstracijski projekti
Projekti najboljših praks
Pilotni projekti
Projekti informiranja in ozaveščanja
 

Program LIFE

Podprogram Podnebni ukrepi
Prednostno področje Blaženje podnebnih sprememb Prilagajanje podnebnim spremembam Podnebno upravljanje in informacije
Demonstracijski projekti
Projekti najboljših praks
Pilotni projekti
Projekti informiranja in ozaveščanja

Proračun


Okvirna višina sredstev za Slovenijo, v obdobju 2014-2017 za podprogram Okolje, je okrog 25 mio € (za tradicionalne projekte). V drugem večletnem programu (obdobje 2018-2020) se dodelitev nacionalnih sredstev opušča, izbira projektov bo temeljila izključno na osnovi ustreznosti.
Za podprogram Podnebni ukrepi v celotnem programskem obdobju 2014-2020 ni dodelitve nacionalnih sredstev (projekti se izbirajo izključno na podlagi ustreznosti).

Predstavitev prednostnih področij in prednostnih nalog programa LIFE za tradicionalne projekte


Podprogram za okolje
Podprogram za podnebne ukrepe

Podprogram za podnebne ukrepe nudi novo priložnost za podporo izvajanju podnebne politike EU. Na splošno bo prispeval k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v EU, odporno na podnebne spremembe, saj bo strateško podprl izvajanje svežnja podnebnih in energijskih ukrepov za leto 2020 ter strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, obenem pa bo EU pripravil na izzive podnebnih ukrepov do leta 2030. Podpreti mora tudi boljše podnebno upravljanje na vseh ravneh, vključno s krepitvijo sodelovanja civilne družbe, zasebnih negospodarskih organizacij in lokalnih akterjev.