Program LIFE

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Opredeljujeta ga dva ključna dokumenta: Uredba LIFE in Večletni delovni program LIFE 2014-2017.

Cilji programa

Cilj programa LIFE za obdobje od 2014 do 2020 je prispevati k trajnostnemu razvoju ter doseganju ciljev Strategije Evropa 2020, Sedmega okoljskega akcijskega programa Unije in drugih pobud EU na področju okolja in podnebnih sprememb.


Splošni cilji programa

  • prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično in podnebnim spremembam prilagodljivo gospodarstvo, ki učinkovito uporablja vire;
  • prispevati k varovanju in izboljšanju kakovosti okolja;
  • prispevati k ustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti, vključno s podporo omrežju Natura 2000, prispevati k boju proti propadanju ekosistemov;
  • izboljšati razvoj, izvajati in uveljavljati okoljsko, podnebno politiko ter zakonodajo EU;
  • podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh, vključno s tesnejšo udeležbo civilne družbe, nevladnih organizacij in lokalnih akterjev;
  • podpreti izvajanje 7. okoljskega akcijskega programa.

Proračun


Okvirna višina sredstev za Slovenijo, v obdobju 2014-2017 za podprogram Okolje, je okrog 25 mio € (za tradicionalne projekte). V drugem večletnem programu (obdobje 2018-2020) se dodelitev nacionalnih sredstev opušča, izbira projektov bo temeljila izključno na osnovi ustreznosti.
Za podprogram Podnebni ukrepi v celotnem programskem obdobju 2014-2020 ni dodelitve nacionalnih sredstev (projekti se izbirajo izključno na podlagi ustreznosti).