Tipi projektov, Prednostne teme

Tipi projektov

Projekti, ki jih program LIFE tekom svojega obstoja tradicionalno podpira. Glede na pristop so lahko:

  • pilotni projekti, pri katerih se uporabljajo ustrezne, stroškovno učinkovite in najsodobnejše tehnike, metode in pristopi;
  • predstavitveni projekti, ki vpeljejo v prakso, preizkusijo, ocenjujejo in razširjajo ukrepe, metodologije ali pristope, ki so novi ali neznani v posebnem sklopu projekta (npr. v geografskem, ekološkem ali socialno-gospodarskem smislu), in bi jih bilo mogoče v podobnih okoliščinah uporabiti tudi drugje;
  • projekti najboljše prakse, pri katerih se uporabljajo ustrezne, stroškovno učinkovite in najsodobnejše tehnike, metode in pristopi;
  • projekti za informiranje, ozaveščanje in razširjanje, namenjeni podpori za komuniciranje, razširjanje informacij in ozaveščanje na področjih podprogramov Okolje in Podnebni ukrepi.

Prijava projektov je možna izključno preko elektronske prijavnice. Za podprogram Okolje je oddaja projektov dvostopenjska, za podprogram Podnebne spremembe pa enostopenjska.

Finančna podpora za pomoč prijaviteljem pri pripravi integriranih projektov. Tehnična pomoč zagotavlja, da projekti izpolnjujejo zahteve glede rokov ter tehničnih in finančnih zahtev programa LIFE.

Prispevek EU za posamezni projekt tehnične pomoči lahko znaša največ 100.000,00 EUR.

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije.

Projekti, pri katerih se na velikem ozemeljskem območju (zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni) izvajajo okoljske ali podnebne strategije ali načrti, ki so potrebni v skladu s posebno okoljsko ali podnebno zakonodajo Unije in na podlagi drugih aktov Unije ali ki so jih razvili organi držav članic. Še zlasti gre za projekte na področju narave (vključno z upravljanjem mreže Natura 2000), vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in njihovega blaženja. Pri integriranih projektih je potrebno zagotoviti udeležbo zainteresiranih strani in pridobiti vsaj en ustrezni dodatni vira financiranja (iz EU, nacionalnega ali zasebnega vira).

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije. Priprava projektov je dvo-stopenjska.

Projekti podprograma Okolje, v podporo posebnih potreb za razvoj in izvajanje okoljske ali podnebne politike in zakonodaje Unije, ki jih vsako leto opredeli Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami. Pripravljalni projekti za podprogram Podnebni ukrepi niso možni.

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije. Pripravljalni projekti so v letu 2017 usmerjeni predvsem v varovanje območij Nature 2000, varovanju okolja, obnovi ekosistemov in njihovih storitev ter zvečanju prostovoljnega dela v LIFE projektih. Rok za oddajo projektnih prijav je 25.8.2017.

Tipi tradicionalnih projektov po prednostnih področjih

Program LIFE je razdeljen na 6 prednostnih področij (predstavljena s simboli zgoraj), znotraj katerih je več prednostnih tem. Podrobne prednostne teme za večletno delovno obdobje 2018-2020 so navedene v večletnem delovnem programu LIFE 2018-2020 in smernicah za prijavitelje za posamezno področje LIFE.


 

Program LIFE

Podprogram Okolje Podnebni ukrepi
Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost Okolje in učinkovita raba virov Okoljsko upravljanje in informacije   Blaženje podnebnih sprememb Prilagajanje podnebnim spremembam Podnebno upravljanje in informacije
Predstavitveni projekti  
Projekti najboljših praks  
Pilotni projekti  
Projekti informiranja in ozaveščanja  

 

Program LIFE

Podprogram Okolje
Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost Okolje in učinkovita raba virov Okoljsko upravljanje in informacije
Demonstracijski projekti
Projekti najboljših praks
Pilotni projekti
Projekti informiranja in ozaveščanja
 

Program LIFE

Podprogram Podnebni ukrepi
Prednostno področje Blaženje podnebnih sprememb Prilagajanje podnebnim spremembam Podnebno upravljanje in informacije
Demonstracijski projekti
Projekti najboljših praks
Pilotni projekti
Projekti informiranja in ozaveščanja