Ali je LIFE zame?

Kaj podpira program LIFE?


LIFE program ima dobro opredeljene cilje, ki naslavljajo problematiko varstva okolja  (vključno z ohranjanjem narave) in podnebnih sprememb. Zaradi medsebojne povezanosti med politikami se vsebine, ki jih hkrati pokrivajo program LIFE in nekateri drugi finančni programi EU, lahko prekrivajo. Okolje je v finančni perspektivi 2014-2020 prioriteta v več programih (npr. nekateri Interregi (SI-IT, SI-AT, SI-HR, Donava, Mediteran), Obzorje 2020).

Program LIFE ni namenjen
  • osnovnim raziskavam ampak predvsem preizkušanju rešitev v praksi. Za osnovne raziskave je primernejši program Obzorje 2020 ali Evropski sklad za regionalni razvoj
  • gradnji velike infrastrukture, kjer je skupna vrednost posameznega objekta več kot 500.000,00 € (primernejši investicijski skladi znotraj evropske kohezijske politike)
  • razvoju podeželja ali regij (primernejši so npr. strukturni skladi znotraj evropske kohezijske politike )

Več o kohezijski politiki do leta 2020 je na voljo na tej povezavi.

Če je vaša problematika oz. vrsta projekta primernejša za enega od drugih finančnih mehanizmov, se raje odločite zanj in ne za prijavo projekta na razpis LIFE programa.

Preverite, če je vaša projektna ideja primerna za financiranje iz programa LIFE.

Cilje programa LIFE in prednostne teme določata Uredba LIFE in Večletni delovni program LIFE 2018-2020.

Upravičeno območje izvajanja projektov je območje držav članic Evropske unije. Ostale države lahko sodelujejo v skladu s pogoji sporazuma, če je:

• sodelovanje nujno za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev Unije;
• sodelovanje nujno za zagotavljanje učinkovitosti aktivnosti na ozemljih držav članic Evropske unije;
prijavitelj projekta ustanovljen v Evropski uniji.

Kot prijavitelj projekta ali projektni partner lahko sodelujejo pravne osebe, registrirane v Evropski uniji, in sicer:

  • javne ustanove (osebe javnega prava),
  • zasebne gospodarske organizacije,
  • zasebne negospodarske organizacije.

Fizične osebe (vključno z samostojnimi podjetniki) ne morejo biti prijavitelj oz. partner v projektu (lahko sodelujejo kot zunanji izvajalci).

Trajanje projektov ni omejeno, večinoma trajajo od dveh do petih let. Določimo takšno dolžino projekta, da lahko uspešno zaključimo vse akcije in dosežemo cilje projekta.

Projekti iz razpisa 2018 se lahko pričnejo najprej 1.07.2019.

Najnižja in najvišja vrednost projektov nista določeni.

Povprečna vrednost odobrenih projektov se giblje med 1 – 5 milijoni €, izbrani so že bili tudi  projekti, ki jo presegajo. Projekti, katerih vrednost je nižja od 500.000,00 €, so redko izbrani.

V obdobju drugega večletnega delovnega programa (2018-2020) sofinancira Evropska komisija upravičene stroške projekta v višini:

  • največ 55 % za tradicionalne projekte s prednostnih področij podprogramov za podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam, Blaženja podnebnih sprememb ter Podnebno upravljanje in informacije) in za okolje (Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije),
  • največ 60 % za projekte prednostnega področja Narava in biotska raznovrstnost (podprogram za okolje). Izjemoma je pri določenih prednostnih temah tega prednostnega področja možna višina sofinanciranja do 75 %.

Glede na razpoložljiva sredstva sofinancira odobrene LIFE projekte tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Vse potrebne informacije v zvezi s sofinanciranjem bodo objavljene na naši spletni strani in elektronskih LIFE novicah.

Preostala sredstva zagotovijo prijavitelj, partnerji in sofinancerji projekta.

Finančni prispevek prijavitelja in vseh projektnih partnerjev je obvezen in šteje kot zavezanost upravičencev k uresničevanju ciljev projekta. V primeru, da je prispevek kateregakoli upravičenca 0 €, predloga projekta ni mogoče oddati. Višina finančnega prispevka ni določena, mora pa biti razumna. Zelo nizki finančni prispevki prijavitelja in/ali partnerjev so lahko razumljeni kot pomanjkanje interesa za izvedbo projekta.

V primeru, da so med upravičenci pravne oseba javnega prava, mora vsota njihovih finančnih prispevkov v proračun projekta za najmanj 2 % presegati vsoto stroškov osebja, ki niso “dodatno osebje “.