Ali je LIFE zame?

Kaj podpira program LIFE?


LIFE program ima dobro opredeljene cilje, ki naslavljajo problematiko varstva okolja  (vključno z ohranjanjem narave) in podnebnih sprememb. Zaradi medsebojne povezanosti med politikami se vsebine, ki jih hkrati pokrivajo program LIFE in nekateri drugi finančni programi EU, lahko prekrivajo. Okolje je v finančni perspektivi 2021-2027 prioriteta v več programih in skladih, kot npr. Kohezijski in regionalni sklad, teritorialno sodelovanje (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020) ter Obzorje.

Program LIFE ni namenjen
 • osnovnim raziskavam ampak predvsem preizkušanju rešitev v praksi. Za osnovne raziskave je primernejši program Obzorje 2020 ali Evropski sklad za regionalni razvoj
 • gradnji velike infrastrukture, kjer je skupna vrednost posameznega objekta več kot 500.000,00 € (primernejši investicijski skladi znotraj evropske kohezijske politike)
 • razvoju podeželja ali regij (primernejši so npr. strukturni skladi znotraj evropske kohezijske politike )

Več o kohezijski politiki do leta 2020 je na voljo na tej povezavi.

Če je vaša problematika oz. vrsta projekta primernejša za enega od drugih finančnih mehanizmov, se raje odločite zanj in ne za prijavo projekta na razpis LIFE programa.

Cilji programa LIFE


Splošni cilj programa LIFE je prispevati k prehodu na trajnostno, krožno, energetsko učinkovito, na obnovljivi energiji osnovano, podnebno nevtralno in-odporno gospodarstvo, z namenom zaščititi, obnoviti in izboljšati kakovost okolja vključno z zrakom, vodo in tlemi ter zaustaviti in obrniti izgubo biotske raznovrstnosti ter se spopasti z degradacijo ekosistemov, tudi s podporo izvajanju in upravljanju omrežja Natura 2000 ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju. Program LIFE podpira tudi izvajanje splošnih akcijskih programov, sprejetih v skladu s členom 192 (3) PDEU “.

Program LIFE kot celota naj bi prispeval k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je:

 • preoblikovati EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, z viri učinkovitim in konkurenčnim gospodarstvom, v katerem leta 2050 ne bo neto emisij toplogrednih plinov in kjer je gospodarska rast ločena od rabe virov;
 • varovati, ohranjati in krepiti naravni kapital EU ter varovati zdravje in dobro počutje državljanov pred okoljskimi in podnebnimi tveganji in vplivi.

Program LIFE bo s svojimi štirimi podprogrami prispeval k tem prednostnim nalogam, zlasti s

 • spodbujanje in vključevanje izvajanja političnih ciljev EU za ustavitev in odpravo izgube habitatov in vrst prosto živečih živali v vseh sektorjih ter ciljev strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030;
 • podpiranje prehoda na krožno gospodarstvo ter zaščito in izboljšanje kakovosti naravnih virov EU, med drugim zraka, tal in vode;
 • podpora izvajanju okvira energetske in podnebne politike do leta 2030, cilja EU glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 in nove strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam;
 • krepitev zmogljivosti, spodbujanje naložb in podpora izvajanju politik, osredotočenih na energetsko učinkovitost in majhne obnovljive vire energije.

Sedanji večletni delovni program (MAWP) za obdobje 2021–2024 upošteva izkušnje, pridobljene v prejšnjih programih LIFE, in rezultate posvetovanj z zainteresiranimi stranmi v okviru njegove priprave.

Prinaša več novosti:

 • okrepljeno ukrepanje na področju narave in biotske raznovrstnosti s razširjenim obsegom in namensko podporo usklajenim akcijskim programom v državah članicah;
 • cilj 61% izdatkov za podporo podnebnim ciljem v skladu z ambicijo doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050;
 • okrepljeno ukrepanje na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije;
 • razširjena priložnost za sinergijo z drugimi skladi in programi, zlasti s ‘pečatom odličnosti’ in kumulativnim financiranjem;
 • povečan vpliv na soočanje z družbenimi izzivi s povezovanjem prizadevanj z Obzorjem Evropa, zlasti z njenimi misijami v podporo evropskemu zelenemu dogovoru (prilagajanje podnebnim spremembam, podnebno nevtralna mesta, oceani in tla);
 • razširjen geografski obseg, ki vključuje čezmorske države in ozemlja (ČDO).