Razpis LIFE 2016

Razpis Evropske komisije za tradicionalne projekte (podprogram Okolje in podprogram Podnebni ukrepi) je bil objavljen 19.05.2016.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Programa LIFE.

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

 • 07.09.2016 za prednostna področja podprograma Podnebni ukrepi (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
 • 12.09.2016 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 15.09.2016 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Novosti razpisa LIFE 2016


Splošne novosti za vsa prednostna področja,
 1. Večji poudarek na ponovljivosti (»replicability«) in prenosljivosti (»transferability«) projektnih rezultatov;
 2. Prednostno temo projektne naloge je potrebno podrobneje utemeljiti (ni novost za podprogram za Podnebne ukrepe);
 3. Večji poudarek na doseganju evropske dodane vrednosti v smislu merljivih okoljskih koristi, vključno s kazalniki učinka;
 4. Nadzor nad morebitnim dvojnim financiranjem je strožji;
 5. Več pozornosti je namenjene nadaljevalnim LIFE projektom (faza 2) in povezanosti z drugimi LIFE projekti (potrebna je podrobna utemeljitev);
 6. Zahtevana je uskladitev projektnih predlogov, ki naslavljajo enake/podobne okoljske probleme v isti regiji/državi;
 7. Za pridobitev dodatnih točk je potrebna dobra utemeljitev transnacionalnih projektov;
 8. Glede podružnic (»affiliates«) veljajo strožja pravila;
 9. Samostojni podjetniki (»sole traders«) ne morejo več biti partnerji v projektu.


Posebnost razpisa LIFE 2016 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov
 1. Spodbujanje tržno naravnanih projektov (»close-to-market«);
 2. Potrebna je jasna strategija za zagotovitev trajnosti (»long term sustainability«) rezultatov po zaključku projekta. Razpis uvaja tudi obvezne končne otipljive rezultate (»deliverables«);
 3. Potrebna je jasna opredelitev strategije za zagotovitev prenosljivosti (»replicability«) in ponovljivosti (»transferability«) projektnih rezultatov. Obvezna je tudi priprava načrta za zagotovitev prenosljivosti in povezljivosti;
 4. Večji poudarek je na tehnični pripravljenosti, nivoju znanja in razvoja (»state of the art«), obsegu projekta in merljivih koristih za okolje;
 5. Obvezna je priprava poslovnega načrta za tržno naravnane projekte;
 6. Za tržno naravnane projekte je potrebno dokazati poznavanja trga.


Posebnost razpisa LIFE 2016 za podprogram Podnebni ukrepi (vsa prednostna področja)
 1. Potrebna je dodatna utemeljitev za tržno naravnane projekte, zlasti za projekte iz prednostnega področja Blaženje podnebnih sprememb;
 2. Posodobljene so prednostne teme.

Na voljo so neuradni prevodi razpisne dokumentacije razpisa LIFE 2016 v slovenskem jeziku.
V primeru nejasnosti in neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem – angleškem jeziku.

Javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dne 24. 6.2016, v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za leto 2016. Sredstva bo MOP dodelil po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Rok za oddajo projektnih predlogov je do 8. 8. 2016 do 12. ure.

 

Pripravljalni projekti za Evropsko solidarnostno enoto

Pripravljalni projekti za Evropsko solidarnostno enoto
Odprt je razpis za LIFE pripravljalne projekte, ki podpirajo uvajanje Evropske solidarnostne enote (podprogram za okolje). S tem razpisom želita program LIFE in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja raziskati potencial uporabe prostovoljnega dela za izvajanje aktivnosti varstva okolja. Upravičenci so tako javne ustanove (osebe javnega prava), kot zasebne gospodarske in negospodarske organizacije (vključno NVO). Rok za oddajo projektnih prijav je 7.3.2016 do 16. ure.