Razpis LIFE 2018

Razpis Evropske komisije za tradicionalne projekte (podprogram za Okolje in podprogram za Podnebne ukrepe) je bil objavljen 18.04.2018.

Razpisna dokumentacija v angleškem jeziku je dostopna na spletni strani Programa LIFE.

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

Za osnutke projektnega predloga (angleško “Concept Note”):

  • 12.06.2018 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
  • 14.06.2018 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Za oddajo celotne projektne prijave (angleško “Full project proposal”):

  • 12.09.2018 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
  • 30.01.2019 za prednostna področja podprograma za Okolje (Okolje in učinkovita raba virov (ENV), Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)) – oddajali bodo le prijavitelji, katerih osnutki projektnega predloga bodo uvrščeni na 2. stopnjo.

Novosti razpisa LIFE 2018

Evropska Komisija za področje okolje in učinkovita raba virov ter za podprogram za podnebne ukrepe na letošnjem razpisu še posebej izpostavlja potrebo po t.i. projektih z rešitvijo za trg (close-to-market), ki npr. predlagajo nove rešitve z jasnimi okoljskimi in/ali podnebnimi koristmi, s tako stopnjo tehnične in poslovne pripravljenosti (TBR), ki omogoča izvajanje predlagane rešitve na trgu.

Ponovno poudarjajo pomembnost dobro opredeljenega izhodiščnega stanja (baseline) v samem predlogu, saj je to ključni korak pri izbiri najbolj primernih ukrepov za izboljšanje okoljskega problema.

Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018


Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu in na spletni strani MOP.

Zaradi pozne objave rezultatov osnutkov projektnih predlogov (angleško “concept notes”) s strani Evropske komisije se je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da premakne rok za oddajo celotnih projektnih predlogov na nacionalno sofinanciranje z 19.11.2018 na 3.1.2019. Sprememba roka za oddajo celotnih projektnih predlogov je bila uradno objavljena v Uradnem listu RS, št. 71/2018 z dne 9.11.2018