Razpis LIFE 2019

Razpis Evropske komisije za tradicionalne projekte (podprogram za Okolje in podprogram za Podnebne ukrepe) je bil objavljen 04.04.2019.

Razpisna dokumentacija 2019, ki je dostopna na programa LIFE, se od lanske ne razlikuje veliko, a prijaviteljem močno priporočamo, da jo pregledajo. Novosti so povzete na prvih straneh smernic za prijavitelje posameznega področja in podrobneje v različnih poglavjih dokumentacije.

Dostopi do razpisne dokumentacije za tradicionalne projekte za posamezna prednostna področja:

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

Za osnutke projektnega predloga (angleško “Concept Note”):

  • 17.06.2019 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
  • 19.06.2019 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Za oddajo celotne projektne prijave (angleško “Full project proposal”):

  • 12.09.2019 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
  • 11.02.2020 za prednostna področja podprograma za Okolje (Okolje in učinkovita raba virov (ENV), Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)) – oddajali bodo le prijavitelji, katerih osnutki projektnega predloga bodo uvrščeni na 2. stopnjo.

Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2019


Bistveni novosti javnega poziva: 

  1. Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi na podlagi javnega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do maksimalnega deleža sofinanciranja (20 % za Podprogram za okolje in 20 % za Podprogram za podnebne ukrepe).
  2. Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si  s pripisom za » Javni poziv javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019«. Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo.

Celoten Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu  št.38 14.6.2019 in na spletni strani MOP.

Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na life.mop@gov.si.