Prvi teden aprila se je ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti mudila na obisku pri naših zahodnih sosedov, italijanski nacionalni kontaktni točki. Da bi bil obisk kar najbolj učinkovit tudi za potencialne slovenske prijavitelje in partnerje, smo v obisk vključili srečanje z izvajalci sedmih italijanskih LIFE projektov, ki so z nami delili svoje izkušnje.

Med 4. in 7. aprilom 2017 je LIFE ekipa izvedla še tretji študijski obisk načrtovan v projektu LIFE Krepitev zmogljivosti. Obiskali smo Italijo, državo, ki je v 25 letih programa LIFE po skupni vsoti pridobljenih nepovratnih sredstev LIFE na drugem mestu, tik za Španijo. Italija je v letu 2016 prispevala kar 19 % vseh prijav in je zgolj s 13 % uspešnostjo pridobila veliko več sredstev kot Slovenija. Čeprav je bila Slovenija na LIFE razpisu 2016 nadpovprečno uspešna, se lahko od Italije še veliko naučimo in ta znanja prenesemo v slovenski prostor. Prav izmenjava izkušenj o implementaciji programa LIFE, o uspešnem reševanju okoljskih problemov z različnimi pristopi ter o uspešnem vključevanju zasebnega sektorja v uporabo programa je bil namen tudi tega študijskega obiska. V obisk smo tako vključili srečanje z izvajalci sedmih projektov, ki so nam poleg same vsebine in ciljev projektov, predstavili tudi svoje izkušnje s programom LIFE.

Na področju okolja smo si ogledali tri projekte na temo učinkovite rabe lesa in trajnostnega upravljanja z gozdovi. Dva projekta s partnerji izvajata zasebni gospodarski družbi, ki se ukvarjata z razvojem mehanizacije za predelavo lesa in učinkovitejšim nadomeščanjem neobdelanega lesa z odpadnim pri izdelavi različnih lesnih izdelkov. Tretjega pa izvaja konzorcij 10 partnerjev in se ukvarja z razvojem in predstavitvijo trajnostnega upravljanja z gozdovi.

  • LIFE Plastic Killer (LIFE12 ENV/IT/000374): Prijavitelj je podjetje PAL iz Trevisa, ki je v sodelovanju z Univerzo v Padovi ter združenjem italijanskim proizvajalcev mehanizacije in orodij za lesno predelovalno industrijo CEPRA razvil prototipno napravo, ki omogoča mehansko čiščenje plastike in kovin ter drugih nečistoč iz odpadnega lesa in omogoča pridobitev čistejše lesne surovine iz odpadnega lesa, primerno za ponovno uporabo.
  • LIFE GREENJOIST (LIFE13 ENV/IT/000996): Projekt izvaja mednarodni konzorcij 5 partnerjev, ki ga koordinira podjetje IMAL iz okolice Modene. To razvija mehanizacijo za izdelavo transportne embalaže. V okviru projekta razvijajo stroj za izdelavo tramu (podpornika) iz recikliranega lesa za uporabo v skladiščih, ki bo imel enake lastnosti kot izdelki iz nepredelanega lesa. To se je tekom projekta izkazalo za bolj zahtevno nalogo, kot so predvideli, saj izzivi uporabe recikliranega lesa vnašajo številne spremenljivke zaradi samih lastnosti recikliranega lesa, kot tudi prisotnostih nečistoč. Ob zaključku obiska je predstavnik podjetja izrazil interes po sodelovanju s slovenskim podjetjem pri naslednjem LIFE projektu, ki ga pripravlja.
  • FRESh LIFE (LIFE14/ENV/IT/000414)Konzorcij partnerjev, ki ga koordinira italijanska akademija za gozdarske znanosti, sestavlja 10 organizacij, od univerz do lokalnih skupnosti. Predstavili so nam aktivnosti, ki jih izvajajo v pilotnem območju v okolici Ricine. V projektu preizkušajo uporabo dronov za daljinsko spremljanje stanja gozdov in razvijajo metodo trajnostnega upravljanja z gozdovi.

Kot primer projekta s področja podnebnih ukrepov smo si ogledali projekt LIFE+ Climate changE-R (LIFE12 ENV/IT/000404), ki se je v regiji Emiglia- Romagna ukvarjal s prilagajanjem podnebnim spremembam, in sicer z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov (TGP) v kmetijstvu. Projektni konzorcij 11 partnerjev je koordinirala regionalna oblast in je vključeval ključne deležnike od kmetov, predelovalcev, raziskovalcev, regionalne oblasti do trgovcev in proizvajalcev (npr. Barilla). Projekt je preizkušal nove ukrepe v kmetijstvo, s katerimi bi ohranili stopnjo produktivnosti, si zmanjšali stroške pridelave in zmanjšali izpust TGP. Z namenom promocije in razširjanja okolju prijaznejših metod so najbolj učinkovite ukrepe vključili v Program razvoja podeželja (npr. gnojenje sadnih dreves preko sistema namakanja) in s tem spodbujajo kmetovalce k njihovi uporabi.

Cilj vseh treh projektov s področja narave in biotske raznovrstnosti, ki smo si jih ogledali, je izboljšati stanje ohranjenosti vrst in habitatov in učinkovito odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst.

  • Projekt LIFE SILIFFE (LIFE14 NAT/IT/000809), ki poteka na porečju reke Sile, izvaja Regionalni naravni park reke Sile v partnerstvu regijo Veneto, provinco Treviso in organizacijo Bioprogramm s.c. Namen projekta je identificirati kritična območja, kjer je stanje reke najslabše in zmanjšati negativne pritiske na rečni ekosistem. Ob obisku so nam predstavili njihove ukrepe za izboljšanje stanja obrečnih habitatov ter boj zoper tujerodnim vrstam vrst rakov, želv in soma v Regionalnem parku reke Sile.
  • LIFE EREMITA (LIFE14 NAT/IT/000209): Regija Emilia-Romagna je v projektu LIFE EREMITA združila šest zavarovanih območij z njenega območja. Skupaj izvajajo aktivnosti za ohranjanje populacij dveh vrst hroščev, puščavnika (Osmoderma eremita) in alpskega kozlička (Rosalia alpina). Obe vrsti sta zaradi svojega življenjskega razvojnega kroga odvisni od prisotnosti starih dreves ter odmrle in mrtve lesne mase, ki se zaradi neprimernega upravljanja z gozdom pogosto odstranjuje iz gozdov. Zato v projektu izobražujejo lastnike gozdov o pomembnosti trajnostnega upravljanja z gozdom za ohranjanje populacij omenjenih vrst.
  • LIFE U-SAVEREDS (LIFE13 BIO/IT/000204): Projekt izvaja nacionalni inštitut za varstvo okolja in raziskave v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi s projektnega območja, higiensko službo, naravovarstveno nevladno organizacijo in regionalno agencijo zaščitenih območij. V projektu izvajajo ukrepe za odstranjevanje tujerodne vrste sive veverice (Sciurus carolinensis) na območju Perugie in s tem preprečevanja njenega razširjanja. Siva veverica je domorodna vrsta za Severno Ameriko, ki je bila v Italiji prvič prinesena leta 1950. V regiji Umbria (Perugia) je bila prvič opažena leta 2000. Glede življenjskega prostora in prehrane ima podobne zahteve kot domorodna rdeča veverica (Sciurus vulgaris), ki je manjša in je tako manj uspešna pri tekmovanju za iste vire. Populacija rdeče veverice na tem območju je posledično v upadu, kar želijo preprečiti s projektom LIFE U-SAVEREDS.

Našo ekipo je ves čas spremljal predstavnik italijanskega ministrstva za okolje, ki je pristojno za implementacijo programa LIFE, ter nam omogočil premostiti morebitne jezikovne prepreke in razumeti nekatere upravljavske specifike. Zadnji dan smo se sestali še z italijansko nacionalno kontaktno točko na temo povezovanja, sodelovanja ter uspešnega vzpostavljanja projektnih partnerstev obeh držav.