Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvu za okolje in prostor prepoznali kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Zato smo organizirali konferenco, katere namen je bil predstavitev priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte.

Konferenco smo uspešno izvedli, za kar gre zahvala vsem vam, ki ste z nami sooblikovali ta dogodek (program z opisi vsebin):
– Ireni Majcen, ministrici za okolje in prostor, in mag. Tanji Strniša, državni sekretarki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za uvodne besede;
– dr. Patriku Kolarju za uvodni nagovor in predstavitev pregleda doprinosa programa LIFE v kmetijstvu na EU ravni;
– prof. dr. Luki Juvančiču za predstavitev aktualnih izzivov v kmetijstvu;
– dr. Mariji Markeš za predstavitev aktualnih okoljskih problemov oz. groženj naravi prepoznanih na področju kmetijstva ter zaključni nagovor;
– Marii Bastidas (LIFE MONTADO ADAPT), dr. Giuseppeju Bonazziju (AQUA), Stefanu Brenni (LIFE HelpSoil), dr. Patricku McGurnu (AranLIFE) in Roku Černetu (LIFE DINALP BEAR in SloWolf) za predstavitev projektov v panelu LIFE kmetovanje;
– prof. dr. Lučki Kajfež Bogataj, dr. Jožetu Verbiču, dr. Borutu Vrščaju, mag. Mateji Žvikart in mag. Aleksandri Majić Skrbinšek za strokovno moderiranje delavnic;
– dr. Niki Debeljak Šabec za predstavitev projekta LIFE TO GRASSLANDS v okviru delavnice “Travišča”;
– sodelavcem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za aktivno sodelovanje pri oblikovanju vsebin konference;
– ekipi projekta LIFE ViVaCCAdapt, sodelavcem Krajinskega parka Ljubljansko barje in sodelavcem Notranjskega regijskega parka (LIFE Presihajoče Cerkniško jezero) za pomoč pri organizaciji in izvedbi terenskih obiskov;
– Patriciji Štor, Ireni Likar in Barbari Vidmar za izvedbo predstavitev v okviru terenskega obiska;
– projektom in organizacijam, ki so se predstavili na LIFE tržnici;
– in nenazadnje vsem udeležencem, ki ste se nam pridružili iz Avstrije, Hrvaške, Irske, Italije, Madžarske, Portugalske in Slovenije.

Vsem še enkrat najlepša hvala, da ste se udeležili konference in prispevali k ustvarjanju novih partnerstev za prihodnje LIFE projekte. Kaj smo dosegli s konferenco, si lahko preberete v zaključkih konference (video).

Ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti

Z NAMI SO BILI

Irena Majcen

Ministrica za okolje in prostor

Pozdravni nagovor

mag. Tanja Strniša

državna sekretarka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pozdravni nagovor

dr. Patrik Kolar

Vodja oddelka B – LIFE in Obzorje 2020 Energija, Okolje in Viri
Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EASME), Evropska komisija

Pozdravni nagovor in predavanje LIFE – nove rešitve za okolje in kmetijstvo

prof. dr. Luka Juvančič

Predstojnik Katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Predavanje Izzivi v kmetijstvu

dr. Marija Markeš

vodja Sektorja za ohranjanje narave
Ministrstvo za okolje in prostor

Predavanje Kmetijstvo in okolje

dr. Jože Verbič

Kmetijski inštitut Slovenije

Moderator delavnice “Nitrati”

Giuseppe Bonazzi

CRPA – Research Center on Animal Production, Italija

Predstavitev LIFE projekta AQUA

dr. Borut Vrščaj

Kmetijski inštitut Slovenije

Moderator delavnice “Tla”

Stefano Brenna

ERSAF – Regional Agency for Agriculture and Forestry Services, Lombardija, Italija

Predstavitev projekta LIFE HelpSoil

mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Moderatorka delavnice “Sobivanje”

Rok Černe

Zavod za gozdove Slovenije

Predstavitev projektov SloWolf in LIFE DINALP BEAR

mag. Mateja Žvikart

Zavod za varstvo narave Republike Slovenije

Moderatorka delavnice “Travišča”
V okviru delavnice bo predstavljen slovenski projekt LIFE TO GRASSLANDS.

 

dr. Nika Debeljak Šabec

Zavod za varstvo narave Republike Slovenije

Predstavitev slovenskega projekta LIFE TO GRASSLANDS (v okviru delavnice “Travišča”)

 

dr. Patrick McGurn

Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Irska

Predstavitev projektov BurrenLIFE in AranLIFE

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Center za agrometeorologijo, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Moderatorka delavnice “Prilagajanje podnebnim spremembam”

María Bastidas

ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola, Portugalska

Predstavitev projekta LIFE MONTADO-ADAPT

KAJ SE JE DOGAJALO

Predstavitev projekta LIFE ViVaCCAdapt: Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE15 CCA/SI/000070 – v teku) – predstavitev
(Dvorana KS Ajdovščina, Prešernova 26, Ajdovščina)

Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. V projektu so že pripravili strategijo prilagajanja podnebnim spremembam, v naslednjih treh letih bodo pripravili in preizkusili operativni sistem podpore odločanju o  namakanju ter povečali površine rastlinskih protivetrnih pasov. Udeležencem konference so predstavili projektne aktivnosti tudi na terenu, saj so obiskali območje zasaditve rastlinskih protivetrnih pasov.

Projekt je predstavila Patricija Štor, RA ROD Ajdovščina.

Predstavitev projekta LIFE Presihajoče Cerkniško jezero (LIFE06 NAT/SI/000069  – zaključen) – predstavitev
(Sejna dvorana Centra Ig, Banija 4, 26, Ig)

Namen projekta je bil zagotoviti ugodne pogoje za zaščito in ohranitev ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov na Cerkniškem jezeru. Dejavniki, ki ogrožajo biotsko pestrost na projektnem območju so predvsem spremenjene struge vodotokov, opuščanje košnje in pomanjkljivo poznavanje narave. Da bi te grožnje odpravili, so v okviru projekta izvajali različne naravovarstvene akcije, s katerimi so skušali zagotoviti ugodne pogoje za uspešno gnezditev ogroženih vrst ptic, življenje dvoživk, metuljev in drugih živali ter uspevanje ogroženih rastlinskih združb. S projektom so želeli spodbuditi ponoven stik ljudi z naravo, domačinom približati pomen biotske pestrosti in jih vključiti v proces varstva narave na tem območju. Projekt je izvajal Notranjski regijski park v sodelovanju z Občino Cerknico, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Inženiringom za vode.

Projekt je predstavila Irena Likar, vodja projekta LIFE Presihajoče Cerkniško jezero.

Predstavitev Krajinskega parka Ljubljansko barje – predstavitev
(Sejna dvorana Centra Ig, Banija 4, 26, Ig)

KP Ljubljansko barje je odličen primer krajine, ki se je tudi s pomočjo kmetijstva skozi leta oblikovala v mozaično krajino z bogato biotsko pestrostjo. Sooča se s številnimi izzivi, od preprečevanja izgube biotske pestrosti, preprečevanja onesnaževanja do vse pogostejših ekstremnih vremenskih razmer. Je odličen prikaz številnih izzivov, s katerim se soočajo tako upravitelji zavarovanih območij kot tudi kmetovalci, in nam je služil kot osnova za nadaljnje razprave v okviru konference. Na terenu so bodo predstavili ukrepe projekta PoLJUBA, financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Park je predstavila Barbara Vidmar, naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje.

Moderator konference: Špela Polak.

LIFE tržnica znanja

Tržnica je bila namenjena neformalnemu druženju udeležencev in predstavitvi LIFE projektov. Predstavilo se je 14 LIFE projektov in en tuji prijavitelj.

Pozdravni nagovori – otvoritev konference (video)

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Patrik Kolar, vodja oddelka B Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME)

Uvodni panel: Okoljski izzivi v kmetijstvu (video)

LIFE – nove rešitve za okolje in kmetijstvo – dr. Patrik Kolar (EASME) – predstavitev
Pregled doprinosa programa LIFE v kmetijstvu na EU ravni

Izzivi v kmetijstvu – prof. dr. Luka Juvančič (Univerza v Ljubljani) – predstavitev
Predstavitev področij, kjer so potrebe za nove rešitve z vidika razvoja kmetijstva

Kmetijstvo in okolje – dr. Marija Markeš (Ministrstvo za okolje in prostor) – predstavitev
Predstavitev aktualnih okoljskih problemov oz. groženj naravi prepoznanih na področju kmetijstva

LIFE kmetovanje (video)
Predstavitev petih LIFE projektov iz tujine in Slovenije v skladu s temami delavnic:

  • Tema “Prilagajanje podnebnim spremembam”: Maria Bastidas: LIFE MONTADO ADAPT: Montado and climate, a need to adapt (LIFE15 CCA/PT/000043) – predstavitev
  • Tema “Nitrati”: dr. Giuseppe Bonazzi: AQUA – Achieving good water quality status in intensive animal production areas (LIFE09 ENV/IT/000208) – predstavitev
  • Tema “Tla”: Stefano Brenna: LIFE HelpSoil – Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable conservation agriculture technique (LIFE12 ENV/IT/000578) – predstavitev
  • Tema “Travišča”: dr. Patrick McGurn: AranLIFE – The sustainable management of the priority terrestrial Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands (LIFE12 NAT/IE/000995) – predstavitev
  • Tema “Sobivanje”: Rok Černe: LIFE DINALP BEAR – Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah (LIFE13 NAT/SI/000550) in SloWolf – Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) (LIFE08 NAT/SI/000244) – predstavitev

Potencial programa LIFE v slovenskem kmetijstvu

Izvedba petih delavnic v podskupinah (razprava udeležencev o aktualnih problemih in iskanje novih rešitev). Zaključki delavnic so zbrani v zaključkih konference.

  • Nitrati (moderator dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije) – kako reševati problem prekomernih količin gnojevke
  • Tla (moderator dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije) – učinkovitejše upravljanje s tlem
  • Sobivanje (moderatorka mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, Univerza v Ljubljani) – kako sobivati z vrstami, pomembnimi za skupnost, ki so pogosto v konfliktu z ljudmi (npr. rjavi medved)
  • Travišča (moderatorka mag. Mateja Žvikart, Zavod za varstvo narave RS) – upravljanje Natura 2000 območij s habitatnimi tipi, ki jih uporabljajo tudi kmetovalci (npr. suhi travniki). V okviru delavnice je dr. Nika Debeljak Šabec (vodja projekta) predstavila slovenski projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005).
  • Prilagajanje podnebnim spremembam (moderatorka prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani) – kako narediti naše kmetijstvo odpornejše na podnebne spremembe

Zaključek konference (video)

Strokovni moderatorji delavnic so predstavili zaključke posamezne delavnice.

Zaključne misli konference je podala dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor:
»9. maj je praznik Evrope. Vprašati se velja, kam je Evropa v teh letih prišla iz jekla in premoga in iz sodelovanja? Kam smo prišli? Naj vas opomnim, da je 9. maj dan zmage in tudi današnji dan čutim kot energijo zmage. Ponosna sem na svojo državo in na Evropsko unijo, kjer znamo kmetijstvu in naravi dati pravo mesto. LIFE projekt vidim kot fascinanten projekt, v vsakem projektu je tudi del »mojega problema« in rešitev za »moj« in »naš« problem.  Če se bomo odprli in bomo inštrument LIFE želeli izrabiti –  imamo vse možnosti, da dobro napredujemo – da napredujemo pri izpostavljenih vprašanjih in problemih in da le te zapeljemo v pravo smer.

Za konec se zahvaljujem vsem, ki ste se konference udeležili. In vsem, ki ste na konferenci sodelovali s svojim prispevkom ter tudi organizatorjem delavnice, ekipi LIFE Krepitev zmogljivosti.«

Konferenco je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti (LIFE14 CAP/SI/000012).