vivaccadapt_logotip_v_1LIFE ViVaCCAdapt – Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini je prvi slovenski projekt LIFE podprograma Podnebni ukrepi, natančneje s prednostnega področja Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA). Je eden izmed dveh uspešnih slovenskih projektnih predlogov, ki sta bila izbrana na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov iz programa LIFE 2015.

V ponedeljek, 12.9.2016, je na sedežu vodilnega partnerja projekta, Razvojne agencije ROD Ajdovščina, potekalo uvodno srečanje projekta LIFE ViVaCCAdapt. Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim ekonomskim učinkom podnebnih sprememb. V sklopu projekta je načrtovan razvoj strategije prilagajanja podnebnim spremembam, razvoj in testiranje operativnega sistema podpore odločanja o namakanju ter zasaditev in preizkušanje novih protivetrnih pasov.

Kmetijstvo Vipavske doline je ena izmed pomembnejših gospodarskih aktivnosti območja. Prizadevanja za samooskrbnost območja, kot tudi aktivnosti za pospeševanje gospodarskega razvoja doline mu dajejo dodatni pomen. Suše, poplave, pozebe in močni vetrovi so pomembni dejavniki, ki ovirajo razvoj kmetijstva v Vipavski dolini. Pričakovati je, da se bo s prihodnjimi podnebnimi spremembami škodni potencial naštetih okoljskih dejavnikov v Vipavski dolini še povečal.

Tudi iz prej omenjenih razlogov, je v letu 2015 Razvojna agencija ROD Ajdovščina, kot koordinator prijave projekta, skupaj z Občino Ajdovščina, Inštitutom za vode RS, Univerzo v Ljubljani – Biotehniško fakulteto ter podjetjema Hidrotehnik d. d. in BO-MO d. o. o. v septembru 2015 uspešno kandidirala na programu LIFE, s projektom z naslovom »Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley« in akronimom »LIFE ViVaCCAdapt«.

Vrednost 5-letnega projekta je 869.028 EUR, pri čemer bo Evropska Komisija prispevala 520.516 EUR oz. 60% upravičenih stroškov projekta. Razvojna agencija ROD Ajdovščina pa je v času priprave projekta uspešno pridobila še nacionalno financiranje, ki ga bo zagotavljalo Ministrstvo za okolje in prostor, v vrednosti 173.506 EUR oz. 20% upravičenih stroškov projekta.