Ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti z Ministrstva za okolje in prostor je organizirala dva LIFE informativna dneva, ki sta potekala 24. januarja 2017 v Mariboru in 26. januarja 2017 v Postojni. Skupno se je obeh srečanj udeležilo 150 zainteresiranih potencialnih prijaviteljev okoljskih projektov za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi LIFE. Izkušnje iz prakse so z njimi delili tudi dosedanji nosilci projektov sofinanciranih z LIFE sredstvi.

Program obeh informativnih dni je bil namenjen predvsem potencialnim nosilcem projektov in partnerjem. Ti so lahko izvedeli, kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte, se seznanili s temeljnimi značilnostmi in cilji programa ter vrstami možnih projektov. V letošnjem letu je bil poseben poudarek na vsebinah, ki so primerne za program LIFE. Predstavniki organizacij, ki so uspešno prijavile LIFE projekt, so z udeleženci delili nasvete za uspešno pripravo projektne prijave ter svoje izkušnje s programom LIFE. Udeleženci so imeli možnost za dodatna vprašanja tako tekom predavanj, kot tudi ob prigrizku, ki je bil namenjen mreženju in razvijanju projektnih idej.

Udeležence iz različnih zasebnih in javnih organizacij je v Postojni pozdravila tudi generalna direktorica Direktorata za okolje, mag. Tanja Bolte, ki je ob tem poudarila: »Temeljni namen informativnega dneva je, da za nosilce projektov za ukrepe na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov opremimo z osnovnimi informacijami. Verjamem, da je tako srečanje pomemben prispevek k boljšemu črpanju sredstev finančnega mehanizma LIFE za slovenske projekte in boljši vpetosti Slovenije v mednarodno sodelovanje za doseganje okoljskih ciljev v Sloveniji. Zagotovo se lahko veliko naučimo od že zaključenih najuspešnejših slovenskih LIFE projektov, ki so bili med najboljšimi tudi na evropski ravni.«

Informativnim dnevom bodo sledile praktične delavnice, ki bodo namenjene spoznavanju orodij za pripravo prijave na program LIFE. V prvi polovici leta so v načrtu tri delavnice za pisanje prijave (okvirni datumi so 7. marec 2017, 9. maj 2017 in 3. julij 2017). V začetku meseca junija bodo potekale tri podrobne delavnice – in sicer vsak dan za določeno področje: okolje, narava in podnebni ukrepi. Napovednik delavnic in gradiva preteklih LIFE dogodkov so dostopna na spletni strani, vpogled v informativna dneva pa lahko dobite tudi v krajšem prispevku BK TV. Dostop do vseh predstavitev in ogled video posnetkov predavanj z informativnega dne v Mariboru je na voljo tu.

Na LIFE informativnih dnevih so svoje projekte predstavili dosedanji nosilci uspešnih slovenskih okoljskih projektov, ki so bili sofinancirani z LIFE nepovratnimi sredstvi:

Organizacija: ZEOS d.o.o.
Predstavljena projekta: Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO, LIFE Gospodarjenje z e-odpadki
Kratek opis: ZEOS deluje na področju zbiranja in ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) ter odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS). S pomočjo LIFE sredstev izvajajo ozaveščevalne aktivnosti z namenom informiranja javnosti o pomembnosti ustreznega ravnanja z OEEO. Njihov prvi LIFE projekt Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO je bil uvrščen med 8 najboljših okoljskih LIFE projektov (»Best of the Best«) v celotni Evropski uniji za leto 2014. Nagrade podeljuje Evropska komisija, v izbor pa so vključeni vsi projekti, ki so bili sofinancirani s sredstvi LIFE.Trenutno izvajajo projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki.

Organizacija: Zavod RS za varstvo narave
Predstavljeni projekt: LIFE TO GRASSLANDS
Kratek opis: Zavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ki skrbi za ohranjanje slovenske narave s poudarkom na naravovarstveno najvrednejših območjih. Trenutno je vodilni partner v projektu LIFE TO GRASSLANDS – Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji ter partner v projektih LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru in LIFE Kočevsko – Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko. Za seboj pa imajo že vodenje dveh projektov (WETMAN, NATSLOMPIS) in sodelovanje pri štirih LIFE projektih (SI Natura 2000 Management, BIOMURA, Ohranitev ogroženih vrst in habitatov v KPSS, KARST PARK). Projekt WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji je bil uvrščen med finaliste najboljših LIFE projektov (Best LIFE Projects) s področja narave za leto 2014.

Organizacija: Zavod za gradbeništvo
Predstavljeni projekt: LIFE RusaLCA
Kratek opis: Zavod za gradbeništvo Slovenije je znanstveno-raziskovalna inštitucija, ki deluje na področju gradbeništva v Sloveniji. S prvim projektom ReBirth – Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu so se uvrstili med finaliste najboljših okoljskih LIFE projektov (Best LIFE Projects) v za leto 2014. Trenutno pa izvajajo projekt LIFE RusaLCA – Remediacija vode iz malih čistilnih naprav z nano delci in ponovna uporaba očiščene vode ter blata iz procesa čiščenja.

Organizacija: Občina Kočevje
Predstavljeni projekt: LIFE Kočevsko
Kratek opis: Občina Kočevje je največja občina v Sloveniji in je trenutno edina občina v Sloveniji, ki koordinira LIFE projekt. Kočevsko spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % njenega celotnega ozemlja. Večino občinskega ozemlja je opredeljenega kot območje Natura 2000, ki predstavlja projektno območje projekta LIFE Kočevsko – Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko.