Akronim projekta: Karst park
Številka projekta: LIFE02 NAT/SLO/008587
Leto razpisa projekta: 2002
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Conservation of endangered habitats / species in the future Karst Park
Vodilni partner: Univerza na Primorskem, ZSR Koper
Začetek projekta: 1.10.2002
Zaključek projekta: 30.9.2005
Spletna stran: http://www.zrs-kp.si/projekti/LIFE/index_a.html

Kraški rob, apnenčasti prelom na meji med celinskim in primorskim delom Slovenije, ponuja eno najbolj veličastnih vedut slovenske pokrajine. Prelom, ki ločuje kraški svet od flišnega, pa označuje tudi izjemna pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih prebivališč. V kulturni krajini se med gozdom prepletajo suha kraška travišča, apnenčaste stene in melišča, poživljajo pa jo kali, posebnost kraške kulturne in naravne dediščine. Tu so se ohranile redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Projekt predstavlja modelni prikaz novega tipa varovanja naravovarstveno najpomembnejših enot s pomočjo pogodbenega varstva z zasebnimi lastniki ter vzpostavitve mreže mikrorezervatov ter ozaveščevalnimi aktivnostmi.

Cilj projekta je ohranitev naravnih danosti in kulturne krajine ter izboljšanje razmer za lokalno prebivalstvo in je bil v okviru projekta uresničen z ohranitvijo ogroženih habitatov, rastlinskih in živalskih vrst ter s podporo razvoju Kraškega roba kot območja, predvidenega za naravoslovni turizem.

Za uresničitev cilja projekta so bili potrebni naslednji ukrepi oziroma akcije:
1. identifikacija najpomembnejših območij, kjer so ti habitati in vrste – kartiranje habitatnih tipov,
2. priprava posebnih upravljalskih smernic za trajnostno upravljanje z območjem ter določitev posebej pomembnih območij za obstoj ogroženih vrst in njihovih prebivališč,
3. sklenitev dogovorov z lastniki o rednem vzdrževanju teh območij po posebnih smernicah oziroma vzpostavitev sistema upravljanja ter finančna nadomestila za »zasebno« varstvo teh območij,
4. obnova posledic dezertifikacijskih procesov in spodbujanje trajnostne rabe območja – obnova 4 kalov in 150 ha popolnoma zaraslih nekdanjih suhih kraških travnikov ter označitev izbranih območij za promocijo v javnosti,
5. osveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in naravnih vrednotah Kraškega roba, promocija trajnostne rabe okolja ter ekonomskega razvoja območja, primernega za naravoslovni turizem: izdaja lokalnega glasila Kraški rob, izdelana spletna stran o izvajanju projekta, izvedene različne delavnice, vzpostavljeno dobro sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo, natisnjena zgibanka in drugo promocijsko gradivo, posnet film ter izdana skupna monografija s španskim partnerjem,
6. obnova in vzpostavitev infrastrukture za podporo trajnostnega turizma – preureditev stare šole v Rakitovcu v informacijski center za izletnike in turiste s stalno razstavo o kraških kalih in biotski pestrosti Kraškega roba.

Prijavitelj: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru,
Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Center za kartografijo favne in flore, Generalitat Valenciana, Španija

Sredstva:Skupna vrednost projekta: 476.930 evrov, Delež EK: 357.698 evrov (75 %), Delež MOP: 13.660 evrov (2,8 %)

Sofinancerji: Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Koper