Vabimo vas na Ministrstvo za okolje in prostor (Dunajska 48, Ljubljana) na ogled nove razstave iz serije LIFE projektov. Tokrat se predstavljajo suha travišča, ki jih ohranjajo v projektu LIFE TO GRASSLANDS. S projektnimi aktivnostmi želijo spodbujati zagotavljanje pridelave kakovostnih kmetijskih izdelkov ob sočasnem varstvu narave. Razstava bo na ogled do 28. februarja 2019.

Projekt LIFE TO GRASSLANDS je namenjen izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih podobmočjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci (območja Natura 2000). Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani ter neustrezno, preveč intenzivno kmetijsko rabo na drugi strani.

V projektu izboljšujejo stanja dveh Natura 2000 prioritetnih habitatnih tipov travišč v neugodnem stanju: polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, ki so pomembna rastišča kukavičevk, in vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom na silikatnih tleh, ter tako prispevajo tudi k uresničevanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020).

Izboljšanje dosegajo preko številnih aktivnosti: od aktivnega vključevanja lastnikov zemljišč v upravljanje suhih travišč in spodbujanja k ponovni paši, košnji na opuščenih zemljiščih, do aktivnega odstranjevanja zarasti, izobraževanja ter priprave strokovnih podlag za kmetijski okoljski program in načrtov kmetijskih gospodarstev za zainteresirane kmetije.

Projekt z daljšim naslovom» Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji« je zaživel novembra 2015 in se bo zaključil z oktobrom 2021. Izvaja ga Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Društvom Gorjanske košenice, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj, Krajevno skupnostjo Dobovec in PRJ HALO, podeželskim razvojnim jedrom. Vrednost projekta je 3,9 milijona EUR, od tega skoraj tri milijone prispeva program LIFE. Projekt sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor, in sicer v višini 20 % vrednosti projekta. Projekt sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.