Na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov iz programa LIFE 2015 sta bila uspešna dva slovenska projektna predloga, ki sta se v poletnih mesecih tudi uradno začela.

LIFE ViVaCCAdapt
LIFE ViVaCCAdapt – Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini je prvi slovenski projekt LIFE podprograma podnebnih ukrepov, natančneje s prednostnega področja prilagajanja podnebnim spremembam (CCA). Projekt izvaja Razvojna agencija ROD Ajdovščina v partnerstvu z Občino Ajdovščina, Inštitutom za vode RS, Univerzo v Ljubljani – Biotehniška fakulteta ter podjetjema Hidrotehnik d. d. in BO-MO d. o. o.

Vipavsko dolino zaradi njenih geografskih, hidroloških in podnebnih značilnosti ogrožajo naravne nesreče, med drugim poplave, suša in burja, ki prizadenejo različne dejavnosti in prebivalstvo v celoti in ki se pod vplivom podnebnih sprememb še stopnjujejo. Z namenom izboljšati obstoječe stanje so si v okviru petletnega projekta zadali naslednje cilje :

  • Analiza obstoječega stanja v Vipavski dolini glede prilagajanja podnebnim spremembam.
  • Opredelitev strateških ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Sestaviti nabor ukrepov v sodelovanju med različnimi sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, vodarstvo, promet, turizem, urbanistično načrtovanje, itd.).
  • Uskladitev opredeljenih ciljev in strateških ukrepov. Določitev glavnih (primarnih) in drugih (sekundarnih) ukrepov in predlog njihovega zaporedja izvajanja.
  • Ocena možnih pozitivnih in negativnih učinkov vsakega od predlaganih ukrepov na razvoj vinogradništva, sadjarstva in vrtnarstva ter na ekosisteme.
  • Vzpostavitev pilotnega sistema za podporo odločanju (DSS) za namakanje z namenom racionalizacije porabe vode v skladu z zahtevo Okvirne vodne direktive in privzeto v Program razvoja podeželja.
  • Oblikovanje predstavitvenega območja za rastlinske protivetrne pasove z namenom širjenja zavedanja o njih in njihovem pomenu.

LIFE ARTEMIS

okolje_info

S kick-off sestankom se je 11.7.2016 uradno pričel projekt LIFE ARTEMIS, ki ga izvaja Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Zavodom Symbiosis, Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom RS za varstvo narave. Cilj štiriletnega projekta s področja Okoljskega upravljanja in informacije (GIE) je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko pestrost.

Cilji projekta so:

  1. Povečati stopnjo ozaveščenosti širše javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, o grožnjah gozdovom, ki jih povzročajo invazivne tujerodne vrste.
  2. Vzpostaviti učinkovit nacionalni sistem za zgodnje zaznavanje in hiter odziv za tujerodne vrste v gozdu.
  3. Izboljšati nacionalno zmogljivost za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z mobilizacijo in usposabljanjem strokovnih delavcev in prostovoljcev.

Za ozaveščanje splošne javnosti in določenih ciljnih publik bodo izvedli splošno nacionalno ozaveščevalno kampanjo na temo tujerodnih vrst. Dodatno bodo predstavili z dvema predstavitvenima kampanjama pristope za vključevanje prostovoljcev:
(1) Območno usmerjeno kampanja v urbanem zaščitenem območju bo namenjena vključevanju prostovoljcev v popisovanje invazivnih tujerodnih vrst in odstranjevanje tujerodnih vrst.
(2) Vrstno usmerjena kampanja bo namenjena mobilizaciji lastnikov gozdov za zaznavanje tujerodnih gliv, ki ogrožajo javor, in jih spodbuditi k odstranjevanju okuženih dreves ter tako omejiti širjenje te bolezni.

Glede na oceno zmogljivosti obstoječih organizacij in članov civilne družbe bo vzpostavljen nacionalni sistem za zgodnje zaznavanje in hiter odziv za tujerodne vrste v gozdu (EWRR – early warning and rapid response). Kader strokovnih sodelavcev in prostovoljcev za EWRR bo vzpostavljen preko posebnega izobraževanja. Kot podporno orodje bo razvit nacionalni informacijski sistem za tujerodne vrste, ki bo namenjen beleženju in širjenju informacij o tujerodnih vrstah.