Med 21. in 23. junijem 2017 se je član ekipe projekta LIFE Krepitev zmogljivosti udeležil drugega seminarja Alpske regije Nature 2000, ki ga je gostila Univerza v Padovi. Seminar je ponujal udeležencem pomembno priložnost za izboljšanje in krepitev izvajanje Natura 2000 v regiji ter zagotavljanje napredka pri doseganju ciljev strategije EU 2020 za biotsko raznovrstnost. Na tržnici znanja smo predstavili slovenske projekte, LIFE projekte za velike zveri ter projekt WETMAN pa je v svoji predstavitvi programa LIFE in dobrih praks na območju Alpske biogeografske regije omenil tudi predstavnik NEEMO João Pedro Silva.

Drugi seminar Alpske regije Nature 2000, ki je del uveljavljenega Natura 2000 biogeografskega procesa in nadaljevanje prvega alpskega seminarja iz oktobra 2013 v Avstrijskem Gradcu, je gostila Univerza v Padovi, Oddelek za prostor, okolje, kmetijstvo in gozdarstvo (TESAF). Seminar je ponujal udeležencem pomembno priložnost za izboljšanje in krepitev izvajanje Natura 2000 v regiji ter zagotavljanje napredka pri doseganju ciljev strategije EU 2020 za biotsko raznovrstnost.

Alpski seminar je namenjen ustvarjanju konkretnih rezultatov, kot so jih opredelili udeleženci. Nekaj pozornosti je bilo namenjeno pregledu stanja in napredka, bil pa je zelo usmerjen v prihodnost – in je vključeval:

 • Seznanjanje z dejavnostmi, ki se izvajajo od začetnega seminarja, ter opredelijo in se dogovorijo o nadaljnjih konkretnih ukrepih in prednostnih nalogah sodelovanja, ki jih lahko razvijejo in posredujejo različni akterji v regiji, da bi dosegli ugoden status ohranjenosti;
 • Opredelitev morebitnih novih vprašanj / prednostnih nalog ohranjanja – novi ukrepi sodelovanja, ki temeljijo predvsem na izkušnjah iz zadnjega poročila o stanju narave, vključno s časovnim načrtom o dogovorjenih prihodnjih skupnih ukrepih;
 • Zbiranje virov informacij in izkušenj, ki izkoriščajo zaključene projekte, razpoložljiva navodila in morebitne nove predloge za povečanje sinergij in možnosti sodelovanja.

Seminar je obravnaval tudi:

 • Možnosti in praktičnosti pri določanju prednostnih nalog za obnovo habitatov, vključno s tako imenovanimi habitati “nizko visečega sadja” (»low hanging fruit« (LHF)), katerih stanje ohranjenosti bi bilo mogoče kratkoročno izboljšati z uporabo razumno enostavnih ukrepov upravljanja. To odraža nujnost izkazovanja napredka pri doseganju ciljev strategije EU 2020 za biotsko raznovrstnost v kratko- in srednjeročnem obdobju;
 • Kako razviti najbolj uporabno obliko strategij sodelovanja in izvajanja biogeografskih ravni ugodnih referenčnih vrednosti;
 • Dodatna vprašanja ohranjanja skupnega interesa, ki so bila opredeljena v postopku strokovnega posvetovanja pred seminarjem.

Na urniku tridnevnega seminarja, ki se ga je udeležilo več kot 120 predstavnikov iz 17 držav članic, je bila poleg številnih delavnic in okroglih miz tudi tržnica znanja. Tržnica znanja je bila namenjena spodbujanju razprave med udeleženci seminarja, izmenjavi izkušenj in dobrih praks, zbiranju informacij ter zagotavljanju koristnih prispevkov za nadaljnje projekte in sodelovanje.

In na njej smo predstavili nekatere projekte, ki so prispevali izboljšanju stanja vrst in habitatnih tipov ter tako k boljšem izvajanju Direktive o Habitatih v Alpski biogeografski regiji. Poleg našega LIFE Krepitev zmogljivosti smo predstavljali in delili materiale naslednjih projektov:

 • SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880) – Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
 • LIFE Artemis (LIFE15 GIE/SI/000770) – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu,
 • LIFE DINALP BEAR (LIFE13 NAT/SI/000550) – Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah,
 • LIFE SloWolf (LIFE08 NAT/SLO/000244) – Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji,
 • LIFE WOLFALPS (LIFE12 NAT/IT/000807) – Volk v Alpah: izvajanje usklajenih varstvenih ukrepov na izbranih ključnih območjih in širše,
 • WETMAN (LIFE 09NAT/SI/000374) – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji,
 • LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005) – LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji,
 • nekoliko starejši Šotna barja v Triglavskem Narodnem parku (LIFE00 NAT/SLO/007231).

Udeležence je predvsem zanimalo, kako pristopamo in rešujemo konflikte, ki se pojavljajo pri upravljanju z velikimi zvermi, kako se spopadamo z upadanjem biotske pestrosti na traviščih in mokriščih, kako se bojujemo z invazivnimi vrstami in kako upravljamo območja Natura 2000 v Sloveniji, glede na zelo visok odstotek površine.

Slovenske LIFE projekte za velike zveri ter projekt WETMAN je v svoji predstavitvi programa LIFE in dobrih praks LIFE projektov na območju Alpske biogeografske regije omenil tudi predstavnik NEEMO João Pedro Silva, kar lahko jemljemo kot dodatno potrditev uspešne LIFE zgodbe v Sloveniji.

Seminarski vhodni dokument kot tudi vsi zaključki bodo kmalu na voljo na platformi Natura 2000.