Novi LIFE večletni delovni program 2018-2020 prinaša nekaj novosti, med drugim dvostopenjski postopek oddaje projektnih prijav v LIFE podprogramu za Okolje.

Evropska komisija je sprejela novi Večletni delovni program LIFE za obdobje 2018–2020. Ta prinaša nekaj novosti, ki so vezane predvsem na poenostavitev postopkov za oddajo vlog, poenostavitev poročanja, zmanjšanje števila projektnih tem, dodatno usmerjenost v projekte s trajnimi, ponovljivimi in prenosljivimi rezultati ter z merljivimi učinki, spodbujanje dodatnega vključevanja zasebnih subjektov, itd. Nekaj novosti naštevamo, več pa lahko preberete v uradnem prevodu dokumenta:

 1.  Alokacij za države članice ni več

Program odpravlja nacionalne dodelitve. To pomeni, da bodo sredstva LIFE dodeljena kakovostnim projektom ne glede na državo EU, na kateri imajo sedež. Za slovenske prijavitelje je to zelo dobrodošla informacija, saj je Slovenija z odličnimi projektnimi predlogi na razpisu 2016 porabila vse alokacije in nekateri naši projekti, kljub visokemu številu prejetih točk, niso prejeli financiranja.

2.  Uvaja se dvostopenjski postopek oddaje projektov za podprogram LIFE okolje

Nov pristop bo olajšal delo in zmanjšal »finančni vložek« bodočih prijaviteljev, ki bodo z oddajo koncepta na prvi stopnji »testirali« svoje ideje. Na podlagi prve stopnje bodo prejeli povratne informacije o tem, ali ima njihov predlog priložnost za sofinanciranje na 2. stopnji. Prijavitelji, katerih koncepti bodo uspešni na prvi stopnji, bodo lahko oddali celotno projektno idejo. Z zmanjševanjem zahtev na prvi stopnji postopka prijave LIFE bolj odpira možnosti za financiranje novincem in racionalizira administrativne korake za vse vlagatelje. Dvostopenjski postopek prijave se v letu 2018 testno uvaja za podprogram za okolje. V okviru večletnega delovnega programa za obdobje 2018-2020 se postopek prijave na podprogram za podnebne ukrepe ne bo spremenil.

Koncept bo obsegal zgolj 10 strani, kar je malo v primerjavi z bolj zahtevnimi projektnimi predlogi, ki so v zadnjih nekaj letih znašale že krepko čez 200 strani. Potencialni prijavitelji bodo morali poslati koncept v angleščini. Zahtevane bodo naslednje informacije: osnovni podatki o upravičencu koordinatorju (zdaj A2/A3 obrazec), opis vsebine projekta, vključno z opisom glavnega okoljskega problema, ki ga projekt naslavlja, predvideno partnerstvo (zdaj obrazec B1, B2, B3), projektna tveganja in omejitve, ki se lahko pojavijo, načrt ukrepov za obravnavo teh omejitev (zdaj B5 obrazci) ter izbrane strategije za zagotovitev trajnosti rezultatov projekta (zdaj B6 obrazec) ter indikativni proračun projekta na ravni stroškovnih razredov.

Osnovne informacije o osnutku projektnega predloga so zbrane tudi tukaj.

Vsi koncepti bodo ocenjeni glede na dve merili:

  • splošna kakovost predloga in
  • skupna dodana vrednost EU (ki se v tej fazi razume kot prispevek k prednostnim nalogam in ciljem LIFE).

Kandidati z najboljšimi koncepti bodo vabljeni k predložitvi njihovega celotnega predloga na 2. stopnji. Več informacij o ocenjevalnih merilih najdete v večletnem delovnem programu ali v svežih novicah na strani LIFE.

Upoštevajte, da bodo točni datumi in navodila za prijavitelje ter navodila za ocenjevanje objavljena z razpisom LIFE 2018, ki ga pričakujemo sredi aprila..

3.  Za 10 % povečan proračun za LIFE narava in biotska raznovrstnost

Ta dvig sledi ključnim ukrepom, navedenim v Akcijskem načrtu za naravo, ljudi in gospodarstvo, ki jih je treba do leta 2019 razviti, da bi zaustavili izgubo biotske raznovrstnosti v EU. Delegirana uredba, sprejeta 16. novembra 2017, določa, da bo vsaj 60,5 % proračuna, dodeljenega podprogramu LIFE za okolje, zdaj usmerjeno k zaščiti evropskega naravnega kapitala. Povečanje ustreza približno 60 milijonom EUR dodatnih sredstev za projekte in ukrepe za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

4.  Zmanjšanje števila projektnih tem v podprogramu za okolje

Skupno število projektnih tem v podprogramu za okolje se je zmanjšalo s 87 na 42. Vsebine so združene in bolj pregledne – tako da še vedno lahko oddate predloge z vseh področij.

Večletni delovni program 2018-2020 pomaga programu LIFE uskladiti svoje prednostne naloge financiranja z nedavnim razvojem politike. Uvaja izboljšano usmerjanje prijaviteljev na prednostne naloge politike EU ob sočasnem povečanju možnosti projektov na nekaterih podpodročjih, kot sta biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo, pa tudi projektov z velikim in neposrednim vplivom na zdravje večine evropskih državljanov.