Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisni dokumentaciji agencije CINEA. Pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta se upoštevajo navodila iz razpisa Evropske komisije.

Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi, na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do največ 20% sofinanciranja upravičenih stroškov projekta.

Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh. Upravičenci, ki se bodo prijavili na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mnvp@gov.si, s pripisom »za Javni poziv– sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2023«.

Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

V Uradnem listu je objavljen javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE