Objavljen je razpis Ministrstva za okolja in prostor (MOP) za sofinanciranje LIFE projektov, ki za letošnje leto prinaša kar nekaj novosti. Poleg tega smo pripravili krajšo obrazložitev sistema alokacij, saj v zadnjem času prejemamo vedno več vprašanj na to temo.

Razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje LIFE projektov 2017

Uradni list je 14. julija 2017 objavil Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2017, novica o objavi razpisa je bila 17.7.2017 objavljena na spletni strani MOP-a.  MOP bo dodelil sredstva upravičencem po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Do prijave na razpis za sofinanciranje so upravičene vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v razpisu Evropske komisije.

MOP bo letos sofinanciralo projekte z vseh prednostnih področij, in sicer v višini:

  • do 10 % projekte s prednostnega področja Okolje in učinkovita raba virov,
  • do 20 % projekte s prednostnega področja Okoljsko upravljanje in informacije,
  • do 30 % projekte s prednostnega področja Narava in biotska raznovrstnost,
  • do 20 % projekte iz podprograma za podnebne ukrepe.

Podrobnejši opis sofinanciranih prednostnih nalog in odstotek sofinanciranja je objavljen v razpisu (povezava na Uradni list).

Upravičenci morajo na MOP predložiti v celoti ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2017 v skladu z razpisom Evropske komisije. Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Komisije. Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, morajo oddati projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 17«. Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče MOP -anajkasneje do 8.8.2017 do 12. ure.

Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi nacionalnih sofinancerskih sredstev najpozneje do 31.8.2017.

Želimo vam kakovostno pripravljene projekte in uspeh na razpisu!
Ekipa LIFE

Nacionalne alokacije

V okviru programa LIFE se projekti financirajo iz dveh delov, iz tako imenovanih »nacionalnih alokacij« in »skupnega dela«. Nacionalne alokacije so sredstva, ki so »rezervirana« za financiranje projektov v posamezni državi, vendar se v primeru, da niso porabljena, prenesejo v »skupni del«. Sredstva v skupnem delu so namenjena financiranju projektov, ki so dosegli zadostno število točk za dodelitev sredstev, vendar zanj ni na voljo sredstev v okviru nacionalnih alokacij. Pri tem ni pomembno, iz katere države prihajajo.

Slovenija je z odobrenimi projekti iz razpisa LIFE 2016 že porabila nacionalno alokacijo za obdobje 2014-2017, kar pa ne pomeni, da bodo letošnje leto slovenski prijavitelji LIFE projektov avtomatično zavrnjeni. Slovenija je z razpisom LIFE 2016 celo presegla proračun nacionalne alokacije, vendar bodo nekateri projekti kljub temu sofinancirani. Še vedno je namreč prvo merilo za uspešno prijavo projekta kvaliteta, ki so jo slovenski projekti že izkazali v preteklosti.

Projektu, kjer je vsaj eden od partnerjev iz države, ki še ni porabila nacionalne alokacije, se bodo sredstva dodelila v okviru nacionalne alokacije te države.

Kaj to pomeni za prijavitelje slovenski projektov? V letošnjem letu priporočamo, da prijavitelji LIFE projektov razmislijo o možnosti povezave s partnerji iz držav, ki še niso porabile nacionalnih alokacij: Tako bodo povečali možnost za uspeh v primeru, da se prijavi več projektov na isto temo iz držav, ki so že porabile alokacije in so podobne kakovosti.  Še vedno pa so glavna merila pri izbiri partnerjev nujnost le-teh za izvedbo projekta, kompetence, zanesljivost in finančna stabilnost. Še enkrat bi radi poudarili, da je še vedno najpomembnejše merilo za uspešen projekt kakovost prijave in mednarodni partnerji niso nujno potrebni.

Države, ki so že porabile nacionalne alokacije so Avstrija, Danska, Italija, Nizozemska, Slovenija in Španija.