Akronim projekta: SloWolf
Številka projekta: LIFE08 NAT/SLO/000244
Leto razpisa projekta: 2008
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Conservation and surveillance of conservation status of wolf (Canis lupus) population in Slovenia
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
Začetek projekta: 1.1.2010
Zaključek projekta: 31.12.2013
Spletna stran: http://www.volkovi.si
Poročilo za javnost: LIFE08_NAT_SLO_000244.pdf
Nagrajen projekt: Da

Projekt LIFE+ SloWolf je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in je trajal vse do konca leta 2013. To je bil prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Projekt so izvajali partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in vodja projekta je bila Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Cilj projekta je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Volkovi so naravni plenilci prostoživečih parkljarjev v naših gozdovih. Živijo v tropih in potrebujejo velik življenjski prostor. Mnogo pomembnih podrobnosti iz njihovega življenja, na primer število živali v povprečnem tropu, število tropov in velikosti njihovih teritorijev pri nas, zaenkrat še ne poznamo. Tudi odnos ljudi do volkov je zelo različen. Posamezne skupine ljudi, kot so na primer lovci in živinorejci, lahko pridejo zaradi plenjenja divjadi ali drobnice z volkom v konflikt. Po drugi strani pa volka vse pogosteje razumemo kot simbol divjine in neokrnjene narave. Obstoj volkov v Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki jih bomo v projektu poskušali najprej preučiti, nato pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in upravljanje s to karizmatično veliko zverjo.

PROJEKTNE AKCIJE IN PRODUKTI:
S klikom na spodnje povezave si lahko preberete kratek opis posameznih akcij. Na strani projekta so objavljeni tudi vsi produkti posameznih akcij.

Akcija A.1: Priprava metod za spremljannje populacije volka
Akcija A.2: Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volka
Akcija A.3: Ocena plenske baze volka
Akcija A.4: Ocena škode zaradi volka v kmetijstvu
Akcija A.5: Analiza sistemov živinoreje
Akcija A.6: Odnos javnosti do volka in upravljanja z nji
Akcija C.1: Spremljanje populacije volka
Akcija C.2: Izboljšanje upravljanja s parklarji
Akcija C.3: Vključevanje lovcev in prostovoljcev
Akcija C.4: Izboljšanje prepoznavanja škode velikih zveri v kmetijstvu
Akcija C.5: Usposabljanje kmetijskih svetovalcev
Akcija C.6: Primeri dobre prakse: zaščita domačih živali
Akcija D.1: Ozaveščanje in informiranje o rezultatih projekta
Akcija D.2: Promocija sobivanja volkov in kmetijstva
Akcija D.3: Izobraževalna kampanja o volku za lovce
Akcija D.4: Projektna internetna stran
Akcija D.5: Laymanovo poročilo
Akcija D.6: Mreženje skozi tematsko organizacijo konference o volku
Akicja E.1: Koordinacija projekta
Akcija E.2: Evaluacija in spremljanje projekta
Akcija E.3: Revizija Akcijskega načrta
Akcija E.4: AfterLIFE načrt
Akcija E.5: Neodvisna finančna revizija

AFTER LIFE SLOWOLF:

After LIFE varstveni načrt je način zagotavljanja, da se rezultati projekta uporabljajo za ohranitev in varstvo volkov tudi po zaključku projekta in da aktivnosti, ki so se pričele izvajati med trajanjem projekta postanejo redna praksa pri upravljanju volka v Sloveniji.

Projektna skupina je na podlagi rezultatov projekta v sodelovanju z nosilci odločanja (odgovornimi za izvajanje) pripravila After LIFE načrt za varstvo populacije volka.

Akcije, ki se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

  • Izdelava in izvajanje Akcijskega načrta za upravljanje s populacijo volkov v Sloveniji (akcija A.2)
  • Spremljanje varstvenega statusa populacije volka (akcija C.1)
  • Izobraževanje inšpektorjev – pooblaščencev za ocenjevanje škode velikih zveri, ki jih povzročijo na kmetijstvu (akcija C.4)
  • Vključevanje prostovoljcev v aktivnosti spremljanja populacij, pri katerih bodo lovci nadaljevali s sodelovanjem tudi po projektu (akcija C.4).
  • Projektna spletna stran.

Projekt je prejel nagradi “Best” LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za leto 2014 in “Best” LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za obdobje prvih 25 let programa LIFE.

Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
Partnerja: Zavod za gozdove Slovenije, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum
Sofinancerja: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 1.017.773 €
Prispevek Evropske komisije: 721.850 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 240.000 €