Akronim projekta: LIFE STRŽEN
Številka projekta: LIFE16 NAT/SI/000708
Leto razpisa projekta: 2016
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake
Vodilni partner: Notranjski regijski park
Začetek projekta: 1.9.2017
Zaključek projekta: 31.12.2023
Spletna stran: http://life.notranjski-park.si/sl/
Poročilo za javnost: /

Cilji projekta so:

  • Izboljšanje stanja prednostnega HT presihajoča jezera (HT 3180*) z renaturacijo struge Stržena;
  • Vzpostavitev mirne cone za bobnarico (Botaurus stellaris);
  • Zmanjšanje pritiska obiskovalcev z usmerjanjem obiska in ozaveščanjem in
  • Prepoznavnost in podpora projekta med javnostjo in ključnimi deležniki.

V začetku 20. stoletja so z željo osušitve Cerkniškega jezera regulirali 14 km vodotokov. Najobsežnejši poseg je bil izveden na Strženu, glavnem vodotoku Cerkniškega jezera. Dvojni meander v Ključih je bil zasut, Stržen pa speljan v kanal. Najzahtevnejša naloga projekta LIFE STRŽEN je obnova struge Stržena na tem delu. Tako bo struga Stržena podaljšana za 1,5 km. Izvedena obnova bo imela pozitivne učinke na vodno dinamiko presihajočega jezera ter rastlinske in živalske združbe. Z obnovo struge bo povečan habitat bobnarice, z vzpostavitvijo mirne cone pa bodo razmere za njeno uspešno gnezdenje še izboljšane.

Z vzpostavitvijo usmerjevalne infrastrukture ter aktivno komunikacijo in ozaveščanjem obiskovalcev območja, bomo zmanjšali negativen vpliv vse večjega števila obiskovalcev na habitatni tip presihajoča jezera in gnezdeče vrste ptic.

Cilj projekta je varovati naravo Cerkniškega jezera in hkrati spodbujati razvoj trajnostnega turizma ter turistične ponudnike in vodnike spoznati z naravi prijaznimi načini vodenja. S tem namenom bodo v okviru projekta potekala izobraževanja in usposabljanja za domačine in turistične delavce ter kulturni dogodki in prireditve.

 

PrijaviteljNotranjski regijski park
Partnerji:
Zavod za varstvo narave (ZRSVN)HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Zavod za ribištvo Slovenije, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 3.863.248 €
Prispevek Evropske komisije: 2.863.212 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 745.000 €