Akronim projekta: AQUAVIVA
Številka projekta: LIFE10 INF/SI/000135
Leto razpisa projekta: 2010
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Live Water - from Biodiversity to the Tap
Vodilni partner: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
Začetek projekta: 1.9.2011
Zaključek projekta: 31.8.2014
Spletna stran: http://aquaviva.si/
Poročilo za javnost: LIFE10_INF_SI_000135.pdf
Nagrajen projekt: Da

Z učinkovito ozaveščevalno kampanjo in inovativnimi pristopi želimo v projektu usmeriti pozornost javnosti na izgubo biodiverzitete ekosistemov celinskih voda. Uporabili bomo vidro (Lutra lutra), karizmatično predstavnico vodnega življenja in povezali biodiverziteto voda z našim ravnanjem z vodnim okoljem. Promovirali bomo nujnost ohranjanja sladkovodnih ekosistemov kot življenjskega okolja različnih vrst pa tudi vira ekosistemskih uslug za človeka. Projekt bo podprl uveljavljanje evropske okoljske politike in naravovarstvene zakonodaje ter izpostavil njun medsebojen vpliv. Ciljni javnosti bomo predstavili načela celostnega upravljanja voda po porečjih in pomen le-tega za ohranjanje vodne biodiverzitete.

Cilji projekta:

1. Dvig javne zavesti o pomenu biodiverzitete za naš obstoj s poudarkom na intrinzični vrednosti le-te in s posebnim ozirom na biodiverziteti voda.
2. Izboljšanje odnosa do vodnega okolja in izboljšanje vsakdanjih praks z informacijami, komunikacijo in izobraževanjem na vseh ravneh.
3. Izboljšanje znanja in javne sprejemljivosti za uvajanje evropskih direktiv (Habitatna, Ptičja in Okvirna vodna smernica) v prakso in ilustracija njihovih medsebojnih varstvenih vplivov.
4. Razlaga in podpora instrumentu integriranega upravljanja vodnih virov (IWRM) s pomočjo vidre (Lutra lutra) kot vrhunskega plenilca in ambasadorja sladkovodnih habitatov ter biodiverzitete; s tem bomo prispevali dovolj informacij za odgovorno sodelovanje javnosti pri odločanju o vprašanjih okolja in narave.
5. Razvoj učinkovitega orodja za komunikacijske aktivnosti, potrebne za podporo ciljem kampanje »Countdown 2010 and beyond« za ustavitev upadanja biodiverzitete do 2020 in za podporo ciljem Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR): izboljšanje kakovosti voda v porečju Donave do leta 2015.

Ključne informacije za javnost:

Z vidro kot karizmatično in sporočilno vrsto, ambasadorko vodnih habitatov in biodiverzitete, bomo javnosti v obliki sloganov posredovali naslednja sporočila:

  • Voda je najdragocenejši naravni vir na planetu; pomembna je ne le za človeštvo, temveč tudi za vse druge žive organizme, posebno tiste, ki žive v vodnih habitatih. Pomislimo na to, kadar odpremo pipo.
  • Biodiverziteta pomeni kakovost življenja. Biodiverziteta vodnih habitatov pomeni kakovost voda.
  • Celovito upravljanje vodnih virov pomeni življenje za vodne organizme, ki jih predstavlja vidra (Lutra lutra). Vendar je vidra le »vrh ledene gore« vodne biodiverzitete, ki se včasih skriva pod skrivnostno podobo »povodnjaka«.
  • Kar počnemo pri izviru reke, odseva v njenem izlivu. Sedem kamnov, čez katere naj bi pretekla voda, ne zadošča več, da bi očistili odpadne vode sodobnega človeka in ustavili upadanje biodiverzitete.

Akcije:

A1 – Projektno vodenje in koordinacija partnerjev
A2 – Monitoring napredovanja projekta
A3 – »After LIFE« komunikacijski načrt – projekt bo kot model uporaben predvsem v Donavskem porečju pa tudi širše, s prilagoditvami pa na kateremkoli porečju, kjer se predvideva uvedba integriranega gospodarjenja po porečjih.
A4 – Mreža »Vidra in voda« – evropske centre za vidro oz. vodo bomo povezali v mrežo, ki si bo izmenjevala promocijske in izobraževalne materiale ter izkušnje na področju izobraževanja za ohranjanje narave in varstva voda.
C1 – »Razstave šare« – Projektna skupina se bo pridružila spomladanskim čistilnim akcijam ob vodah, ki jih organizirajo občine, šole, okoljske nevladne organizacije in prostovoljci; iz zbranih odpadkov bomo na osrednjem mestu pripravili »opozorilno razstavo«, s katero bomo vplivali na dvig splošne okoljske ozaveščenosti in pokazali na grožnje vodni biodiverziteti.
C2 – Oglasna kampanja za ohranjanje sladkovodnih ekosistemov in zaustavitev upadanja biodiverzitete. Uporabili bomo različne sodobne in inovativne pristope, da bomo dosegli najširšo javnost s ključnimi sporočili za ohranjanje biodiverzitete sladkovodnih ekosistemov in ohranjanje vodnih virov. Kot ambasadorko sladkovodne biodiverzitete bomo uporabili karizmatično vrsto – vidro. Pripravili bomo nagradno tekmovanje mladine, oblikovali »preobleke« za mestne in primestne avtobuse z motivi in slogani biodiverzitete vodnega okolja, ulični umetniki bodo poslikali betonske bregove rek v mestih in opozarjali na nenaravno urejene brežine, izdelali bomo glinene priponke z motivi sladkovodne biodiverzitete in na različne načine vključili množične medije.
C3 – Komunikacijske delavnice: s tematskimi naravovarstvenimi delavnicami se bomo pridružili tradicionalnim dogodkom (praznovanju dneva rek, sejmom, razstavam, podeželskim družabnim dogodkom), da bomo približali problematiko varstva biodiverzitete najširši javnosti, se pogovarjali z ljudmi in jih vključili v anketo. Povabili bomo znane osebnosti iz stroke in umetnosti, da bodo pritegnili več občinstva in promovirali naravovarstvene ideje.
C4 – »VIDRARIJE« – organizirali bomo naravoslovne dneve, ki bodo mladino popeljali iz razredov v naravo; vključili bomo vidne strokovnjake s področja varstva narave in interpretacije narave. Naravoslovni dnevi bodo usmerjeni predvsem na podeželje, kjer primanjkuje zunajšolskih dejavnosti, v lokalno okolje na konkretna vodna telesa.
C5 – ONLINE komunikacijske aktivnosti na projektni internetni strani in na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter itn.) bodo vabile javnost, da bodo posamezniki izrazili mnenje o posamezni naravovarstveni temi, ki bo predstavljena.
C6 – INFOTOČKE v Vidrinem informacijskem centru AQUALUTRA na Goričkem (zgrajenem v projektu LIFE AQUALUTRA) in v Tehniškem muzeju v Bistri pri Vrhniki bomo postavili demonstracijske modele na prostem, ki bodo ponazorili različne teme, povezane z varstvom voda: zadrževanje in pretok vode v pokrajini v različnih razmerah, tako naravnih kot degradiranih, tradicionalne tehnike trajnostne izrabe vode itn. Vse to bo predstavljeno tudi na informativnem listu in na informativnih tablah.
F1 – Internetna projektna stran: oblikovali bomo posebno stran za projekt AQUAVIVA, kjer bomo sproti poročali o novostih in aktivnostih na projektu.
F2 – LIFE informacijske table: ob posameznih objektih bomo postavili različne primerne informacijske table.
F3 – Poročilo za javnost: Običajnemu poročilu za javnost, ki je obveznost vsakega projekta LIFE, bomo dodali izbor vseh grafičnih aplikacij, razvitih v projektu in publikacijo oblikovali kot katalog. Natisnjen bo v slovenski in angleški različici. Z namenom, čim bolj razširiti rezultate projekta, bomo dodali CD z odprtimi datotekami za uporabo (npr. dizajn avtobusov tudi za druga mesta ipd.).
F4 – Zaključni dogodek s tiskovno konferenco: ob zaključku projekta bomo organizirali prvo srečanje vseh slovenskih LIFE projektov, namenjenih sorodni tematiki in k sodelovanju povabili tudi LIFE projekte sosednjih dežel. Srečanje bomo izkoristili za izmenjavo izkušenj in rezultatov projektov in njihovo predstavitev javnosti.
E1 – Monitoring vpliva projekta: na začetku in na koncu projekta bomo testirali javno mnenje in ocenili zavedanje o vodni biodiverziteti; ocenili bomo odnos javnosti do okoljskih in naravovarstvenih problemov. Razlika med rezultati začetnega in končnega testa bo pokazala uspeh projekta.

Delovno področje: Nacionalne ali transnacionalne komunikacijske akcije/ozaveščevalne kampanje, povezane z varstvom narave ali ohranjanjem biodiverzitete

Prijavitelj: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (zasebni neprofitni zavod)
PartnerjaInštitut za vode RS, HOPA, reklamni studio d.o.o.

Proračun projekta:
celotni proračun: 548.141 €
celotni upravičeni proračun: 547.241 €
zaprošeni EC finančni prispevek: 235.314 € ( = 43 % celotnih upravičenih sredstev)

SofinancerjaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje , HSE Holding Slovenske elektrarne d.o.o.