Akronim projekta: SIMARINE-NATURA
Številka projekta: LIFE10 NAT/SI/000141
Leto razpisa projekta: 2010
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Preparatory inventory and activities for the designation of marine IBA and SPA site for Phalacrocorax aristotelis desmarestii in Slovenia
Vodilni partner: DOPPS – BirdLife Slovenia
Začetek projekta: 1.9.2011
Zaključek projekta: 31.5.2016
Spletna stran: http://www.ptice.si/simarine-natura/
Poročilo za javnost: LIFE10_NAT_SI_000141.pdf

Problemi

 • Neugoden varstveni status območja
 • Pomanjkanje znanja o populacijski ekologiji sredozemskega vranjeka v slovenskem morju
 • Nekoordinirano upravljanje s prostorom s strani različnih deležnikov
 • Nizka ozaveščenost javnosti in pomanjkanje znanja
 • Potencialna nevarnost izlitja nafte

Cilji

 • Zbrati podatke o populacijski dinamiki, razširjenosti in ekoloških zahtevah sredozemskega vranjeka v slovenskem morju
 • Opredeliti in razglasiti morska območja IBA (mednarodno pomembna območja za ptice) in SPA (posebna območja varstva – območja Natura 2000) za sredozemskega vranjeka v Sloveniji
 • Izdelati smernice za upravljanje z novimi morskimi območji SPA v skladu z načeli trajnostnega razvoja
 • Izdelati načrt ukrepanja v primeru izlitja nafte v morsko okolje
 • Seznaniti javnost in izobraziti mlade o naravovarstveni problematiki sredozemskega vranjeka in pomenu slovenskega morja za njegovo varstvo
 • Okrepiti komunikacijo med lokalnimi deležniki

Akcije

Pripravljalne akcije
A.1 Monitoring sredozemskih vranjekov na morju po standardni metodi ESAS (European Seabirds at Sea)
A.2 Telemetrija sredozemskih vranjekov z uporabo GPS sledilnih naprav
A.3 Monitoring sredozemskih vranjekov na prenočiščih ob obali
A.4 Analiza prehrane sredozemskih vranjekov

Konkretne naravovarstvene akcije
C.1 Analiza zbranih podatkov in identifikacija novih morskih območij IBA
C.2 Razglasitev novih morskih območij IBA
C.3 Izdelava strokovnega predloga območij SPA za sredozemskega vranjeka in smernic upravljanja z njimi
C.4 Analiza in ocena vpliva novih območij SPA (območij Natura 2000) na družbeno-gospodarske razmere [izvajalec: Ministrstvo za okolje in prostor] C.5 Medresorska uskladitev predloga za nova območja SPA in nadaljnji uradni koraki za razglasitev morskih območij Natura 2000 [izvajalec: Ministrstvo za okolje in prostor] C.6 Izdelava strokovnih smernic za ravnanje s prizadetimi pticami v primeru razlitja nafte

Akcije za osveščanje javnosti in razširjanje rezultatov projekta
D.1
Izdelava splošnih izobraževalnih in promocijskih materialov
D.2 Izdelava tehničnih publikacij
D.3 Izobraževalne aktivnosti – predavanja, ekskurzije, mladinski tabor
D.4 Delo z mediji
D.5 Izdelava in urejanje spletne strani projekta
D.6 Izdelava kratkega videa o morskih območjih Natura 2000
D.7 Izdelava strokovnega poročila za splošno javnost
D.8 Postavitev informacijskih tabel na projektnem območju
D.9 Promocijske dejavnosti v Krajinskem parku Strunjan [izvajalec: Javni zavod Krajinski park Strunjan] D.10 Mnenje lokalnih skupnosti in obveščanje drugih deležnikov

Vodenje in nadzor projekta
E.1 Vodenje projekta
E.2 Spremljanje poteka projekta
E.3 Mreženje
E.4 Revizija
E.5 Izdelava načrta varstva sredozemskega vranjeka po zaključku projekta LIFE+

Prijavitelj: DOPPS – BirdLife Slovenia (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
Partnerja: Ministrstvo za okolje in prostor, Javni zavod Krajinski park Strunjanske soline
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE), Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Luka Koper d.d.
Podporniki: Uprava RS za zaščito in reševanje, Krajinski park Sečoveljske soline, Zavod RS za varstvo narave, Agencija RS za okolje

Vrednost projekta: 474.458 €
Prispevek Evropske komisije: 284.675 € (60 %)