Akronim projekta: LIFE Kosec
Številka projekta: LIFE03 NAT/SLO/000077
Leto razpisa projekta: 2003
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Crex Slovenia - Establishing long-term protection of Crex crex in Slovenia
Vodilni partner: DOPPS – BirdLife Slovenia
Začetek projekta: 1.1.2004
Zaključek projekta: 31.3.2007
Spletna stran: http://www.life-kosec.org/
Poročilo za javnost: LIFE03_NAT_SLO_000077.pdf
Nagrajen projekt: Da

Cilji projekta
Kosec – ptica in z njim v povezavi kosec – upravljalec sta simbol tisočletnega sožitja človeka in narave. Na podlagi tega dejstva smo si postavili osnovni cilj, da bi kosec postal simbol bodočega sožitja med vedno hitrejšim razvojem in ohranjanjem visoke stopnje biotske pestrosti na tistih območjih Natura 2000 v Sloveniji, ki so pomembna z vidika ohranjanja vlažnih ekstenzivnih travnikov.
Glavno orodje za dosego tega cilja in za vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca v Sloveniji je bila priprava prvega nacionalnega vrstnega akcijskega načrta za kosca 2005 – 2015 (v nadaljevanju VAN). V dokumentu je povzeto vse dosedanje znanje o koscu ter podkrepljeno z znanji, pridobljenimi v času izvajanja projekta.

Poleg osnovnega cilja smo si zadali tudi naslednje cilje:
– Raziskati in razširiti znanje o ekologiji kosca ter izvesti vseslovenski popis.
– Pridobiti podrobna znanja in izkušnje o ustreznih načinih upravljanja vlažnih ekstenzivnih travnikov na pticam prijazen način. Na testnem območju na Ljubljanskem barju smo zato preizkusili različne kmetijske tehnike in izvedli poskuse s kmetijsko mehanizacijo, pridobljeno v okviru projekta.
– Na koscu prijazen način na treh projektnih območjih aktivno upravljati vsaj 180 hektarjev vlažnih ekstenzivnih travnikov; na Cerkniškem jezeru s pomočjo partnerja Občine Cerknica – Notranjskega regijskega parka.
– Sodelovati s kmeti, kmetijskimi svetovalci in lastniki zemljišč v procesu izobraževanja o pticam prijaznem načinu kmetovanja in o pripravi smernic za usmerjanje naklonjenosti kmetijske politike do ekstenzivnega naravovarstvenega kmetovanja.
– Vzpostaviti manjše poskusno posestvo oziroma naravni rezervata na ožjem območju Ljubljanskega barja z odkupom 10,0 ha in zakupom 41,1 ha vlažnih ekstenzivnih travnikov ter za obiskovalce vzpostaviti infrastrukturo z interpretativnim materiali.
– Dvigniti zavest lokalnega prebivalstva, lokalnih odločevalcev, odgovornih državnih institucij in splošne javnosti o pomenu varstva ogroženih ptic, pomenu evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 in pticam prijaznega upravljanja kmetijskih zemljišč.
– Posredovati sporočilo o pomenu varstva kosca in njegovega življenjskega prostora – vlažnih ekstenzivnih travnikov splošni javnosti s poudarkom na mladini.

Pred začetkom izvajanja projekta so bile identificirane osnovne grožnje doseganju ugodnega stanja kosca Crex crex in njegovega življenjskega prostora – vlažnih ekstenzivnih travnikov in sicer: opuščanje obdelave kmetijskih zemljišč, intenzifikacija kmetijstva, neučinkovito varstvo vrst in ključnih območij na državni ravni, nenaklonjenost kmetijske politike ekstenzivnim
kmetijam ter nizka splošna ozaveščenost in znanje.
V teku izvajanja projekta so bile izvedene aktivnosti za omejevanje identificiranih groženj. Poseben poudarek je bil na promocijskih in izobraževalnih aktivnostih, kjer so bile skupaj z upravljalci kmetijskih zemljišč naprej pripravljene primerne tehnike upravljanja koščevih travnikov, ter šele nato posredovane širši javnosti.
Pridobljeno znanje in izkušnje na terenu so bile prenešene ključnim odločevalcem na državni in lokalni ravni. V teku projekta so bili, kot posledica izvedenih projektnih akcij, doseženi naslednji pomembni rezultati:
– Priprava nacionalnega Akcijskega načrta varstva kosca 2005 – 2015 in vzpostavljena nacionalna monitoring shema za kosca;
– Priprava novega kmetijsko okoljskega podukrepa VTR za ohranjanje življenjskih prostorov ogroženih vrst ptic vlažnih travnikov na izbranih osrednjih območjih Natura 2000 v Sloveniji;
– Uspešna promocija in izobraževanje ključnih ciljnih skupin glede pticam prijaznega upravljanja travnikov in povišanje števila udeleženih v kmetijsko okoljskih programih;
– Vzpostavljena dobra komunikacija s pristojnimi državnimi institucijami na področju kmetijstva in razvoja podeželja;
– Vzpostavitev naravnega rezervata Iški morost na projektnem območju Ljubljansko barje in vključitev v prostorski plan občine Ig;
– Prispevek k prepoznavnosti ekološke mreže Natura 2000 v Sloveniji in kosca, kot ključnega predstavnika,
– Vključitev strokovnih vsebin in projektne skupine v proces ustanavljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje,
– Vključitev strokovnih vsebin v pripravo upravljalskega načrta za območje Natura 2000 – Cerkniško jezero in prodobitev novega Life projekta LIFE06NAT/SLO/000069;
– Uspešen odkup kmetijskih zemljišč na projektnem območju Cerkniško jezero v trajne naravovarstvene namene in lastno sofinanciranje občine za dodaten odkup zemljišč, ki niso bila upravičena do Life sredstev,
– Vključitev ogrožene vrste ptice kosca med indikatorske vrste vlažnih ekstenzivnih travnikov v okviru Indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index).

Prijavitelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Partnerji: Mestna občina Ljubljana, Občina Cerknica
Sofinancerja: Ministrstvo RS za okolje in prostor, Občina Postojna