Preskoči na orodno vrstico
  • Slovensko
    • Angleško
Jul 7

Upravljanje in ohranitev populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah

Akronim projekta: LIFE DINALP BEAR
Številka projekta: LIFE13 NAT/SI/000550
Leto razpisa projekta: 2013
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Population level management and conservation of brown bears in northern Dinaric Mountains and the Alps
Vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije
Začetek projekta: 1.7.2014
Zaključek projekta: 30.6.2019
Spletna stran: http://dinalpbear.eu/sl/
Poročilo za javnost: LIFE13_NAT_SI_000550.pdf

Povzetek projekta
V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je ta cilj pogosto težko doseči. To težavnost želimo preseči v okviru držav Hrvaške, Slovenije, Italije in Avstrije s pomočjo obsežnega LIFE+ projekta, ki je v večinskem delu sofinanciran s strani Evropske komisije (69%) in se dotika populacije rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp. Projekt LIFE DINALP BEAR traja od 1. julija 2014 do 30. junija 2019.

Ozadje projekta
Konflikti med človekom in populacijami rjavega medveda (Ursus arctos) v Evropi ostajajo ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu rjavega medveda, zato so nujno potrebni koraki k izboljšanju sobivanja. Potrebni so ukrepi, ki obravnavajo sledeče izzive: nepoznavanje socialno-ekonomskega in okoljskega pomena rjavega medveda, neutemeljene ocene nevarnosti napada medveda, ki vodijo k nižji toleranci do medvedov in visoka smrtnost medvedov v prometu zaradi fragmentacije habitata medveda, ki je rezultat razširjanja prometne infrastrukture in urbanizacije.

Cilji projekta
1. Monitoring na nivoju populacije, upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp
Glavni cilj projekta je prehod iz upravljanja z rjavim medvedom na lokalni ravni na upravljanje, varstvo in monitoring vrste na nivoju populacije. V ta namen bomo vzpostavili čezmejno mrežo strokovnjakov, izboljšali metode spremljanja populacije, uvedli dolgoročno in čezmejno spremljanje populacije ter vzpostavili prvo prostorsko podatkovno bazo na populacijskem nivoju. Vzpostavili bomo komunikacijske in podatkovne kanale za izmenjavo podatkov, ki so nujno potrebni za uspešno sodelovanje. Osnova našega delovanja bo strokovna in zakonodajna podlaga. Projekt predstavlja enega prvih poskusov vzpostavitve čezmejnega upravljanja velike zveri v Evropi. Ideja je bila potrjena in podprta s strani Evropske komisije z dokumentom »Navodila za načrte upravljanja velikih zveri na nivoju populacije« (angl. Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores), vendar pa je ta v praksi redko izvedena.

2. Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom ter promocija sobivanja
V sklopu različnih akcij bomo proučevali vzroke, ki privedejo do nastanka »vročih točk« konfliktov in uporabili nesmrtonosne rešitve za zagotavljanje primerov dobrih praks. Prikazali bomo rešitve, kako medvedom omejiti dostop do hrane človeškega izvora in proučevali mrhovino povožene divjadi kot alternativni naravni vir beljakovin. Promovirali bomo uporabo medvedov kot eko-turistične zanimivosti, proučevali odnose javnosti do medvedov in rezultate raziskav uporabili pri izobraževalnih in promocijskih aktivnostih za izboljšanje poznavanja vrste in promocijo sobivanja.

3. Promocija naravnega širjenja rjavega medveda iz Dinaridov v Alpe
Kljub modelni raziskavi habitata, ki je pokazala, da območje Alp lahko prenese populacijo medvedov in kljub uspešnosti majhne ponovno naseljene populacije medvedov v Trentinu (Italija), je naravna širitev medveda v Alpe počasna. S to tematiko se bomo soočili z multidisciplinarnim pristopom ter ugotavljali socialne in fizične prepreke, ki razširjanje omejujejo, in poskušali poiskati naravne koridorje, ki jih je potrebno varovati. Poiskali bomo rešitve za upočasnitev nadaljnje fragmentacije habitata, povišali socialno sprejemljivost rjavega medveda na območjih, kjer vrsta ni stalno prisotna in kjer je naravno širjenje populacije pričakovano. Eden izmed glavnih ciljev je tudi zmanjšanje smrtnosti medvedov v prometu.

Prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
Partnerji: Univerza v Ljubljani; Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.; ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.; Research Institute of Wildlife Ecology University of Veterinary Medicine, Vienna; Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna; Progetto Lince Italia; Regione del Veneto – Unità di Progetto Caccia a Pesca
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostorMinistry of Agriculture of the Republic of Croatia, Directorate for Forestry, Hunting and Wood IndustryLebensministerium, Abteilung II/4: Natur- und Artenschutz, NationalparksEuronaturBernd Thies Foundation

Vrednost projekta: 5.987.478 €
Prispevek Evropske komisije: 4.149.202 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 1.052.814 €

Lost Password

@

Not recently active