Akronim projekta: LIFE HIDAQUA
Številka projekta: LIFE18 ENV/SI/000673
Leto razpisa projekta: 2018
Prednostno področje: Okolje in učinkovita raba virov
Naslov projekta (ANG): Sustainable water management in high water demanding industries
Vodilni partner: Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
Začetek projekta: 01.09.2019
Zaključek projekta: 31.09.2023
Spletna stran: http://hidaqua.zag.si/
Poročilo za javnost: /

Po podatkih Evropske komisije se je pojavnost in obseg sušnih obdobij v Evropi močno povečalo. Pomanjkanje vode zaradi suše je prizadelo že vsaj 11 % prebivalcev Evrope in približno 17 % njenega ozemlja. Območje Mediterana je še posebno izpostavljeno globalnim klimatskih spremembam, ki vodijo v sušna obdobja, kar ogroža vodo-oskrbo lokalnega prebivalstva in gospodarstva. To je še posebej izrazito v poletni turistični sezoni. Projekt LIFE HIDAQUA celostno naslavlja problematiko upravljanja z vodo na industrializiranih območjih EU, še posebno Mediterana, z reševanjem okoljskih problemov i) siromašenja naravnih virov pitne vode, ii) slabšanja ekološkega in kemijskega stanja naravnih vodnih teles in iii) obremenjevanja okolja z odvajanjem tekočin in odlaganjem odpadkov iz procesov čiščenja industrijske odpadne vode. 

Glavni cilj projekta LIFE HIDAQUA je razvoj in integracija trajnostnega koncepta ravnanja z vodnimi viri v industriji na primeru podjetja Hidria, ki je eno vodilnih evropskih korporacij na področju proizvodnje avtomobilskih komponent.

V projektu bo za ta namen razvit napreden sistem čiščenja vode, ki bo hkrati omogočal recikliranje industrijske odpadne vode in izkoriščanje vode iz alternativnih virov (somornica in meteorna voda). Uporabljene bodo tehnologije elektrodialize, filtracija z recikliranimi membranami iz reverzne osmoze ter napredno odločevalsko orodje za trajnostno upravljanje s sistemom čiščenja. Sistem bo zagotavljal ponovno uporabo vse industrijske odpadne vode v HIDRI-jini poslovni enoti v Kopru (približno 4000 m3 / letno), kar bodo skupaj z izkoriščanjem alternativnih virov v tovarni pokrili več kot 40 % potreb po pitni vodi. Vpeljane bodo “Zero-Liquid-Discharge” in “Zero-Waste” tehnologije in pristopi, ki bodo omogočili recikliranje vseh odpadkov iz procesa čiščenja vode. Rezultat tega bodo reciklirani proizvodi, kot so na primer soli in gradbeni kompoziti (0,5 tone soli in 1 tona gradbenih proizvodov). Eden glavnih ciljev projekta LIFE HIDAQUA je promocija in prenos trajnostnega koncepta ravnanja z vodo v evropski industriji, ki bo potekala preko aktivnosti mreženja na lokalnem (občine, podjetja in podjetniška združenja, komunalna podjetja, etc) in vseevropskem nivoju (Evropska združenja proizvajalcev avtomobilov, WssTP, NETWERC, GWP, itd.). Za vzpostavitev aktivne mreže različnih zainteresiranih deležnikov bo v okviru projekta organizirana informacijska mreža imenovana “Water Innovation Hub”.

Cilji projekta LIFE HIDAQUA sovpadajo s cilji Evropske komisije po povečanju deleža ponovne uporabe odpadne vode in varovanju naravnih virov vode in vodnih teles, kar je predpisano v več ključnih dokumentih: “7th Environmental  Action proramme”, “Water Framework Directive”, “Blueprint to safeguard Europe’s water resources”. Za preprečitev izpusta emisij zaradi odvajanja industrijske odpadne vode in z vpeljavo “Zero-Liquid-Discharge” koncepta pa projekt neposredno naslavlja “Marine Strategy Framework directive” v delih, ki govorijo o varovanju morskih okolij in habitatov.

Prijavitelj: Zavod za gradbeništvo Slovenije
Partnerji: HIDRIA d.o.o., Inštitut Jožef Stefan, Geologija d.o.o., Fundacio Eurecat, Hidroquimia
Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
Vrednost projekta: 2.502.647 €
Evropska komisija: 1.332.102 €
Prispevek sofinancerja: 173.309 €