Akronim projekta: LIFE Turn to e-circular
Številka projekta: LIFE18 GIE/SI/000008
Leto razpisa projekta: 2018
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Awareness building of the circular economy key elements among households in the field of EE equipment
Vodilni partner: ZEOS d.o.o.
Začetek projekta: 01.10.2019
Zaključek projekta: 30.12.2024
Spletna stran: krozno.zeos.si
Poročilo za javnost: /

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je eden najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU, po podatkih Eurostata raste na 3-5% na leto. OEEO je raznovrstna mešanica materialov, sestavljajo jo tudi zdravju in okolju škodljive snovi. Njena proizvodnja zahteva dragocene naravne vire, ki so lahko s primerno obdelavo dostopne tržišču v obliki sekundarnih surovin.
Projekt se osredotoča na ohranjanje naravnih virov z nadgradnjo osnovne dejavnosti podjetja. ZEOS je nacionalna neprofitna shema upravljanja OEEO, s tem projektom želijo čim večji del e-odpadkov preusmeriti nazaj v uporabo, naj gre za cele naprave ali njihove sestavne dele. Za dosego tega cilja je potrebna sprememba dojemanje potrošnikov in deležnikov, ki sodelujejo v verigi upravljanja z elektronsko opremo. Ozaveščanje lokalnih ciljnih skupin in zainteresiranih strani o konceptu krožnega gospodarstva je pomemben del projekta, ki pa ima skupaj z izvedbo ustrezne infrastrukture, zakonodajne podpore in poslovnih rešitev veliko večji učinek.
Projekt je bil zasnovan skupaj z našimi partnerji, GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva, ki prek lokalnih javnih komunalnih podjetij predstavlja neposreden stik s končnimi uporabniki, in podjetjem za zbiranje in prevoz odpadkov TSD, ki bo partner pri vzpostavljanju procesa priprave na ponovno uporabo. Vključili smo tudi številne druge zainteresirane strani, da bi povečali verjetnost za uspešno izvedbo projekta.
Vzpostavili bomo mrežo zbirnih mest za oddajo e-opreme pri lokalnih zbirnih centrih, usklajene smernice in navodila za preusmeritev e-opreme nazaj v ponovno uporabo, pripravo na ponovno uporabo in obnovo rezervnih delov. Prav tako bomo lansirali spletni forum krožnega gospodarstva kot stičišče za uporabnike, proizvajalce, ponudnike storitev, predelovalce opreme, skupnosti souporabe in promotorje garažnih razprodaj z video vsebinami za servisiranje in preprosta popravila ter aplikacijo za usmerjanje uporabnikov v diagnostiko in povezave do prodajnih platform. Druga komponenta je proizvodnja mobilne servisne delavnice, da bi popravila približala lokalnemu okolju. Poleg popravil je njen glavni namen širiti zavest o možnostih koncepta krožnega gospodarstva. Ostale dejavnosti vključujejo socialna omrežja, informativne table, medijske kampanje, radijsko, časopisno in Facebook oglaševanje, izdelava plakatov, letakov, maskote, tiskovno konferenco in druge dogodke. Od vseh aktivnosti pričakujemo določene rezultate, in sicer posredno informiranje 51% populacije, osemkratno povečanje število uporabnikov naštetih elementov krožnega gospodarstva, zmanjšanje odpadkov za 340 ton na leto in določene tržne rešitve v obliki zagonskih poslovnih modelov. Sodelovali bomo tudi pri oblikovanju javne okoljske politike, tako da bomo predlagali vključitev smernic o ponovni uporabi v zakonodajo.
Nadaljevanje projekta bo zagotovljeno z replikacijami na Češkem, v Italiji in Romuniji ter prenosom okvirnih rešitev na tekstil in pohištvo.

Prijavitelj: ZEOS d.o.o.
Partnerji: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva; TSD d.o.o., zbiranje in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
Sofinancerji: Evropska komisija preko programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor
Vrednost projekta: 2.163.558 €
Evropska komisija: 1.189.956 €
Prispevek sofinancerja (MOP): 447.486 €