Akronim projekta: Triglav
Številka projekta: LIFE00 NAT/SLO/007231
Leto razpisa projekta: 2000
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Peatbogs in Triglav National Park
Vodilni partner: Triglavski Narodni park
Začetek projekta: 15.6.2001
Zaključek projekta: 15.12.2003
Spletna stran: http://jarina.org/life/

Ekosistemi šotnih barij so s stališča varovanja narave v Evropi ena najdragocenejših naravnih vrednot. Na izredno ostre življenjske okoliščine so se prilagodile le redke rastlinske in živalske vrste. V Sloveniji imamo malo površin s šotnimi barji. Šotna barja na Pohorju in v Julijskih Alpah predstavljajo najjužnejša takšna barja v Evropi. Ostanki so se skozi stoletja gospodarjenja z gozdovi in kmetijsko zemljo ter z razvojem turizma ohranili tudi na Pokljuki, ki leži v robnem območju Triglavskega narodnega parka. Projekt Šotna barja v Triglavskem narodnem parku je potekal na širšem območju pokljuških barij, na površini 870 hektarov. Projektno območje je kasneje v celoti postalo Natura 2000 območje pSCI Pokljuška barja.

V Triglavskem narodnem parku so ogrožena predvsem zaradi urbanizacije na območjih počitniških hiš, spremljajoče infrastrukture, pritiska obiskovalcev, neurejene paše in gozdnih vlak. V okviru projekta smo dejavnosti, ki so najbolj ogrožale barja, preusmerili na manj ranljive predele s pomočjo teoretičnih in praktičnih pristopov: z izdelavo načrta upravljanja, s preureditvijo gozdne vlake, z izgradnjo učne poti za usmerjanje obiskovalcev ter z zgraditvijo živih meja in ograj za živino in ljudi na najbolj izpostavljenih mestih. Poleg tega smo izdali izobraževalne zgibanke, multimedijsko zgoščenko ter pripravili razstavo in spletno predstavitev.

 

Prijavitelj:
Triglavski narodni park

Partner: Društvo Jarina Bohinj

Sredstva: Skupna vrednost projekta: 357.000 €, Delež EK: 248.200 € (69,50%), Delež TNP: 108.800 € (30,50%)