Akronim projekta: AQUALUTRA
Številka projekta: LIFE04 NAT/SI/000234
Leto razpisa projekta: 2004
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goricko - phase 1
Vodilni partner: Občina Gornji Petrovci
Začetek projekta: 1.11.2004
Zaključek projekta: 30.4.2009
Spletna stran: http://www.aqualutra.si/
Poročilo za javnost: LIFE04_NAT_SI_000234.pdf

Med letoma 2004 in 2009 smo na Goričkem izvajali projekt LIFE III – NATURA, v katerem sta si občina Gornji Petrovci ter vodilni partner in izvajalec LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, prizadevala za ohranitev vidre oziroma njenega habitata.

Obstoj vidre ogrožajo posledice človekovega delovanja in tehnološkega razvoja, pri katerih se ne namenja pozornosti skrbi za ohranjanje naravnega okolja. Največkrat gre za uničevanje ali drobitev življenjskih prostorov z neustreznimi posegi, onesnaževanje voda (kmetijstvo, komunalna neurejenost, industrijske odplake, črna odlagališča); vse pomembnejši dejavnik smrtnosti vidre pa postaja promet. Te grožnje smo skušali na Goričkem ublažiti z varstvenimi ukrepi.

V projektu smo uredili več raznovrstnih ekoremediacij na vodotokih, zgradili nekaj rastlinskih čistilnih naprav, postavili prometne znake, ki opozarjajo na vidro, in uredili nekaj cestnih podhodov oz. mostov. Ker vidra pogosto zahaja v ribnike, smo z električnimi ograjami uvedli eno od rešitev za nezaželeno plenjenje. Ti ukrepi bodo pripomogli k ohranjanju populacije vidre v ugodnejšem stanju.

S kombinacijo neinvazivnih načinov spremljanja živali smo odkrili nekaj skrivnosti vidrine populacije na Goričkem: med izvajanjem projekta je na Goričkem živelo okrog 30 vider, 18 samic in 16 samcev. Sledili smo dominantnemu samcu, ki je obvladoval domala vse Goričko. Ugotovili smo, da je za ohranjanje vidrine populacije zelo pomembno čezmejno povezovanje z Madžarsko, pa tudi, da je kljub popolni zasedenosti vidrinih habitatov število živali nižje od pričakovanega.

Pri projektu Ohranjanje populacije vidre smo vidro, zavarovano živalsko vrsto, za namene različnih komunikacijskih dejavnosti včasih tudi »preoblekli« v povodnega moža ter z izobraževanjem in ozaveščanjem posredno poskrbeli tudi za ohranjanje celinskih voda – njenega habitata. Tako smo združili zahteve dveh evropskih smernic, habitatne in okvirne vodne smernice oziroma Zakona o ohranjanju narave in Zakona o vodah.

Vidrino karizmatično podobo izkoriščamo tudi po projektu v vidrinem informacijskem centru AQUALUTRA, v katerem različne skupine javnosti seznanjamo s pomembnostjo ohranjanja voda, njihove biotske raznovrstnosti in življenjskega okolja v najširšem pomenu.

Projekt je bil izpeljan s finančno podporo Evropske komisije, Ministrstva za okolje in prostor ter Javne agencije za železniški promet.

Prijavitelj: Občina Gornji Petrovci
Projektni partnerji: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine; Limnos, d. o. o., Podjetje za aplikativno ekologijo;Občina Dobrovnik; Občina Kobilje; Občina Puconci; Občina Rogašovci; Občina Moravske Toplice; Občina Cankova; Občina Kuzma; Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za zootehniko; Grand, d. o. o., videoprodukcija

Skupna vrednost: 1.050.780 evrov