Akronim projekta: WETMAN
Številka projekta: LIFE09 NAT/SI/000374
Leto razpisa projekta: 2009
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Conservation and management of freshwater wetlands in Slovenia
Vodilni partner: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Začetek projekta: 1.2.2011
Zaključek projekta: 1.2.2015
Spletna stran: http://www.wetman.si
Poročilo za javnost: LIFE09_NAT_SI_000374.pdf
Nagrajen projekt: Da

O PROJEKTU

V projektu Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, ki smo ga krajše poimenovali WETMAN, smo si za cilj zastavili obnovo in izboljšanje stanja na šestih slovenskih mokriščih, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. Aktivnosti so potekale na Pohorskih barjih, Zelencih, mrtvicah Mure pri Petišovcih, na Planiku, Vrheh in belokranjskih kalih pri Vinici.

Z izvedbo številnih načrtovanih projektnih aktivnostih in nekaterih dodatnih, ki so se pokazale v času trajanja projekta, smo pripomogli k ohranjanju mokrišč v Sloveniji ter njihovemu trajnostnemu upravljanju.

Projekt je izvajal Zavod RS za varstvo narave skupaj s partnerji. To so bili: Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Občina Ruše, Občina Kranjska Gora in Radio in televizija Slovenije.

Projekt je potekal od 1. 2. 2011 do 1. 2. 2015, skupna vrednost je bila 2.144.376 € in je bil 50 % sofinanciran s strani finančnega mehanizma LIFE+ narava Evropske unije. Kot sofinancerji so k izvedbi projekta prispevali tudi Ministrstvo za okolje in prostor (26 %), Občine Slovenska Bistrica, Zreče, Črnomelj, Slovenj Gradec, Lovrenc na Pohorju ter Mestna občina Maribor.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Šest projektnih pilotnih območij predstavlja različne tipe mokrišč (visoka, prehodna in nizka barja, mrtvice, kale, mokrotne in poplavne travnike), ki v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.

Projektni cilji so usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjenosti osmih evropsko ogroženih vrst ter sedmih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na pilotnih območjih projekta.

Projekt WETMAN je bil razdeljen na večje sklope aktivnosti in sicer: revitalizacija (prvotna vzpostavitev) hidroloških pogojev na pilotnih območjih, odstranjevanje zarasti, zmanjševanje prisotnosti invazivnih vrst in preprečitev nadaljnjega uničevanja pilotnih območij ter njihovo trajnostno upravljanje.

Vodja projekta: dr. Nika Debeljak Šabec
Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 95 42