Akronim projekta: LIFE AMPHICON
Številka projekta: LIFE18 NAT/SI/000711
Leto razpisa projekta: 2018
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): AMPHIbian CONservation and habitat restoration
Vodilni partner: Občina Grosuplje
Začetek projekta: 01.11.2019
Zaključek projekta: 31.12.2026
Spletna stran: www.lifeamphicon.eu
Poročilo za javnost: /

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Osrednja tema projekta je upad populacij dvoživk, ki je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanje njihove povezanosti. Med selitvami morajo dvoživke pogosto prečkati ceste, zato predvsem v spomladanskem in jesenskem času prihaja vsako leto do povozov več kot 100.000 živali na slovenskih cestah.

Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Slovenji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih, za katere so razglašena Natura 2000 območja, kjer se bo projekt izvajal. Z načrtovanimi ukrepi bomo izboljšali tudi stanje vrst s Priloge IV Direktive o habitatih na projektnih območjih (plavček Rana arvalis, rosnica R. dalmatina in zelena rega Hyla arborea) ter stanje velikega severnega pupka Triturus cristatus s Priloge II Direktive o habitatih v Nemčiji. Pomemben del projekta je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerji ter spodbuda za nadaljevanje podobnih projektov v prihodnje v širši regiji, kar bo  pomembno prispevalo k boljšemu upravljanju Natura 2000 območij.

Foto: M. Jurina

Osrednja aktivnost projekta je obnovitev ali ponovna vzpostavitev mrestišč (predvidena ureditev 130 mlak v Sloveniji, 30 mlak v Nemčiji in 3 mlake na Danskem) in kopenskih habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji, 20 ha v Nemčiji) ciljnih vrst dvoživk. Partnerji bomo na Radenskem polju, Ljubljanskem barju in v Kozjanskem parku vzpostavili učinkovite ukrepe za dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih, ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele Slovenije. Za večjo uspešnost projekta bomo poskrbeli z vključitvijo vseh pomembnih deležnikov, med katerimi so predvsem javne ustanove s področja varstva narave, kmetijstva in infrastrukture ter lokalne skupnosti in lastniki zemljišč. Za uspešno izvedbo projekta je ključno tudi mreženje z drugimi Life projekti in izmenjava informacij na strokovnih ekskurzijah. Organizirali bomo mednarodne konference na temo varstva dvoživk, kamor bodo povabljeni strokovnjaki iz cele Evrope.

Različne ozaveščevalne aktivnosti bomo namenili predvsem prebivalcem in obiskovalcem zavarovanih območij s posebnim poudarkom na šolski mladini. V ta namen bomo v treh zavarovanih območjih uredili učne in interpretacijske poti ter postavili informacijske table. V Kozjanskem parku bomo uredili stalni Informacijski center za dvoživke s prikazom različnih varstvenih ukrepov. Vzpostavili bomo center za svetovanje in posredovanje informacij pri izvajanju ukrepov za varstvo dvoživk na cestah.

Prijavitelj: Občina Grosuplje

Partnerji: Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Krajinski park Radensko polje), Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javni zavod Kozjanski park, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Center za kartografijo favne in flore, Amphi International ApS (Danska), Nyborg Kommune (Danska), Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Nemčija)

Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Bistrica ob Sotli (OBS)

Vrednost projekta: 8.079.824 €
Evropska komisija: 4.840.514 €

Prispevek sofinancerjev: 1.401.419 €