Akronim projekta: Ursus Slovenia
Številka projekta: LIFE02 NAT/SLO/008585
Leto razpisa projekta: 2002
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Conservation of large Carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus Arctos)
Vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije
Začetek projekta: 1.9.2002
Zaključek projekta: 31.8.2005
Spletna stran: /

Namen projekta je bil na podlagi Strategije upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji (v nadaljevanju Strategija), ki jo je Vlada RS sprejela 24. januarja 2002, in iz nje izhajajočega Akcijskega načrta upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji prispevati k dolgoročni ohranitvi rjavega medveda in njegovemu življenjskemu prostoru v Sloveniji. Še posebna skrb je bila namenjena izboljšanju sobivanja medveda in človeka. Za uresničitev so bili v projektu opredeljeni cilji:
– dolgoročna ohranitev populacije rjavega medveda in njegovega življenjskega okolja v Sloveniji ter omogočanje naravnih migracij proti Alpam,
– izboljšano sožitje med človekom in medvedom,
– usklajeno upravljanje populacij medveda s sosednjimi državami.

Da bi dosegli naštete cilje, je projekt razdeljen v smiselne sklope, ki se delijo na posamezne aktivnosti (akcije). S pomočjo akcij v prvem delu projekta smo na podlagi razpoložljivih podatkov analizirali sedanje stanje in trende v določenih obdobjih ter predlagali usmeritve za upravljanje v prihodnosti. Naloge lahko strnemo v aktivnosti, kot so:
– določitev stanja in trendov v populaciji ter postavitev novih temeljev za spremljanje populacije in poseganje vanjo,
– postavitev modela upravljanja z življenjskim okoljem rjavega medveda – določitev con manjše človekove aktivnosti (»mirne cone«), vzpostavitev migracijskih poti, koordinacija prostorskega načrtovanja na sektorski ravni, krmljenje ipd.,
– izdelava načrta ukrepov za čim manjšo prisotnost rjavega medveda v bližini naselij,
– reševanje konfliktov s kmetijstvom
– izboljšanje sedanjih preventivnih in zaščitnih ukrepov, izboljšanje sistema poravnav škod, ravnanje z odpadki ipd.,
– izpeljava javne kampanje za dvig ozaveščenosti ljudi
– dialog z lokalnimi skupnostmi, video in tiskano gradivo, informacijski center,
– gradnja skupnega okvira za sodelovanje s sosednjimi državami.

Prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije
Partnerji: Ministrstvo za okolje in prostor; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Lovska zveza Slovenije; Oikos; Pristop

Sredstva: Skupna vrednost projekta: 607.822,00 €; Delež EK: 455.867 € (75 %); Delež MOP: 89.974 € (15 %); Delež ZGS: 36.600 € (6 %); Delež partnerjev: 25.381,00 € (4 %)