Akronim projekta: /
Številka projekta: LIFE00 NAT/SLO/007226
Leto razpisa projekta: 2000
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Restoring and conserving habitats and birds in Škocjanski Zatok Nature Reserve
Vodilni partner: DOPPS – BirdLife Slovenia
Začetek projekta: 1.7.2001
Zaključek projekta: 30.6.2007
Spletna stran: http://skocjanski-zatok.org/
Poročilo za javnost: LIFE00_NAT_SLO_007226.pdf

Cilji projekta
Za glavni cilj projekta Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, smo si zadali obnovo, povečanje in upravljanje življenjskih okolij oziroma habitatov
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v naravnem rezervatu Škocjanski zatok po industrijski degradaciji v osemdesetih letih preteklega stoletja. Namen je bil ustvariti primerne pogoje za varstvo ptic, tako gnezdilk z dodatka I direktive o pticah kot tudi nacionalno ogroženih ptic selivk in drugih vrst in tako dolgoročno zagotoviti njihov ugodni ohranitveni status.
Poleg tega je pomemben cilj tudi odprava posledic starih bremen, predvsem preteklega onesnaževanja in uničevanja zatoka, povečanje dotoka sladke in morske vode v laguno in s tem izboljšanje ekoloških razmer v laguni ter trajnostni razvoj Kopra in okolice. Projekt je namenjen tudi okoljskemu ozaveščanju lokalnega prebivalstva in krepitvi pozitivne podobe rezervata v javnosti.

Predvidene rešitve
Projektne aktivnosti je DOPPS načrtoval skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor tako, da bistveno prispevajo k odpravi groženj. Najpomembnejše so aktivnosti za obnovo in povečanje habitatov na podlagi projektne dokumentacije, izdelane v okviru projekta. Predvideni ukrepi so bili:
1. Za izboljšanje dotoka sladke in morske vode v laguno smo predvideli čiščenje izlivnega dela levega razbremenilnika Rižane – Are ter vgradnjo zapornic na morskem kanalu.
2. Odstranjevanje in deponiranje 200.000 kubičnih metrov blata iz lagune in obnova habitatov na robu lagune (plitvin, polojev ter slanih muljastih tal, hkrati z oblikovanjem otočkov v laguni).
3. Oblikovanje sladkovodnega močvirja na Bertoški bonifiki, in sicer vsaj 12 hektarjev vlažnih in močvirnih travnikov ter 11 hektarjev stalne globoke vode s trstičjem, skupaj s košnjo celotnega območja v prvih dveh letih izvajanja projekta, namenjeno odstranjevanju biomase in s tem razvoju primernih združb. Hkrati smo v okviru projekta predvideli tudi izgradnjo krožne učne poti okoli celotnega sladkovodnega močvirja in zastiralnih nasipov ter jarkov vzdolž poti, ki so ključni element preprečevanja motenja živega sveta zaradi prisotnosti človeka.
Obnovo rezervata smo podprli s številnimi ozaveščevalnimi in izobraževalnimi akcijami, sodelovanjem z upravljavci mokrišč ter stalnim monitoringom najpomembnejših biotskih in abiotskih parametrov in raziskavami. V projekt smo vključili tudi izdelavo načrta upravljanja za srednjeročno obdobje po zaključku projekta.

Prijavitelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Partnerji: Ministrstvo za okolje in prostor

Sredstva: Skupna vrednost projekta: 581.869 €; Delež EK: 290.935 € (50 %); Delež MOP: 253.410 € (43,5 %)
Sofinacerji: Luka Koper, d. d.