Akronim projekta: LIFE CB SI
Številka projekta: LIFE14 CAP/SI/000012
Leto razpisa projekta: 2014
Prednostno področje: Krepitev zmogljivosti
Naslov projekta (ANG): LIFE Capacity building Slovenia
Vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor
Začetek projekta: 1.1.2016
Zaključek projekta: 30.6.2019
Spletna stran: http://lifeslovenija.si/
Poročilo za javnost: /

LIFE Krepitev zmogljivosti je prvi projekt krepitve zmogljivosti (Capacity building) v Sloveniji. Izvaja ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za implementacijo programa LIFE v Sloveniji. Program LIFE je finančni instrument Evropske unije, ki je v celoti namenjen podpori ukrepov na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov. Prvi projekti iz Slovenije so bili na razpis Evropske komisije prijavljeni leta 2000. Za vse razpise odtlej je bilo značilno, da je bilo iz Slovenije prijavljenih sorazmerno malo projektov in da je bilo tudi med temi malo uspešnih; iz LIFE programa smo torej pridobili manj nepovratnih sredstev, kot jih je bilo rezerviranih. Razlogov za to je več, med njimi je tudi kadrovsko skromno zasedeno področje za program LIFE v Republiki Sloveniji na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja. Tako je Ministrstvo za okolje in prostor izkoristilo možnost pridobitve nepovratnih sredstev za izboljšanje administrativnih zmogljivosti z namenom promocije LIFE programa ter pripravilo projekt LIFE Krepitev zmogljivosti. Vsaka država ima v posameznem obdobju pravico do enega projekta krepitve zmogljivosti.

Projekt je v prvi vrsti namenjen krepitvi znanja o pripravi in vodenju projektov, kot to določa LIFE program. Ob tem pa je namen projekta tudi:

  • prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov;
  • spodbujati in povečati sposobnosti vodenja projektov in s tem spodbujati projektno zasnovan pristop k reševanju okoljskih izzivov;
  • izboljšati koordinacijo odgovornih organov za pripravo vsebine integriranih projektov, to je večjih kompleksnih projektov, namenjenih implementaciji nacionalnih operativnih programov;
  • povečati mednarodno (regionalno) sodelovanje in s tem pripomoči k reševanju čezmejnih okoljskih vprašanj;
  • povečati število in kakovost projektnih predlogov, ki bodo namenjeni izvajanju nacionalnih prioritet na področju okolja;
  • informirati o t.i. finančnih instrumentih kot možnih finančnih virih za financiranje LIFE projektov.

V okviru projekta bodo izvedena številna izobraževanja in delavnice skupaj z ogledom dobrih praks po vsej Sloveniji. Izobraževanja in delavnice bodo namenjene različni ciljni publiki, na njih pa bo možno pridobiti od osnovnih informacij o programu LIFE do ekspertnega znanja pisanja prijav. Izvedeni bosta dve konferenci, usmerjeni v spodbujanje mreženja tako med izvajalci projektov kot tudi tistimi, ki šele načrtujete prijavo. V slovenščino bo prevedena razpisna dokumentacija. Vzpostavljeni bosta digitalna platforma za iskanje projektnih partnerjev in projektna spletna stran z vsemi informacijami o dejavnostih, ki bodo potekale v okviru projekta.

Prijavitelj:Ministrstvo za okolje in prostor
Sofinancer: Evropska komisija (LIFE)

Vrednost projekta: 1.218.146,00 €
Prispevek Evropske komisije: 981.330,00 €

LIFE_pos_M_obrezan