O KONFERENCI

Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvo za okolje in prostor prepoznal kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Konferenca bo tako namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

OKVIRNI PROGRAM

10.00 Odhod iz Ljubljane (organiziran bo brezplačen prevoz za udeležence konference)
11.00 – 12.30 Obisk projekta LIFE ViVaCCAdapt v Ajdovščini

Projekt LIFE ViVaCCAdapt - Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (v teku)


Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. V projektu so že pripravili strategijo prilagajanja podnebnim spremembam, v naslednjih treh letih bodo pripravili in preizkusili operativni sistem podpore odločanju o  namakanju ter povečali površine rastlinskih protivetrnih pasov. Projekt izvajajo Razvojna agencija ROD Ajdovščina v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Občino Ajdovščino, Inštitutom za vode RS ter podjetjema Hidrotehnik in BO-MO.


12.30 Odhod iz Ajdovščine
13.30 – 14.30 Kosilo
14.30 – 16.30 Obisk KP Ljubljansko barje in predstavitev LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero


Namen projekta je bil zagotoviti ugodne pogoje za zaščito in ohranitev ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov na Cerkniškem jezeru. Dejavniki, ki ogrožajo biotsko pestrost na projektnem območju so predvsem spremenjene struge vodotokov, opuščanje košnje in pomanjkljivo poznavanje narave. Da bi te grožnje odpravili, so v okviru projekta izvajali različne naravovarstvene akcije, s katerimi so skušali zagotoviti ugodne pogoje za uspešno gnezditev ogroženih vrst ptic, življenje dvoživk, metuljev in drugih živali ter uspevanje ogroženih rastlinskih združb. S projektom so želeli spodbuditi ponoven stik ljudi z naravo, domačinom približati pomen biotske pestrosti in jih vključiti v proces varstva narave na tem območju. Projekt je izvajal Notranjski regijski park v sodelovanju z Občino Cerknico, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Inženiringom za vode.


KP Ljubljansko barje je odličen primer krajine, ki se je tudi s pomočjo kmetijstva skozi leta oblikovala v mozaično krajino z bogato biotsko pestrostjo. Sooča se s številnimi izzivi, od preprečevanja izgube biotske pestrosti, preprečevanja onesnaževanja do vse pogostejših ekstremnih vremenskih razmer. Je odličen prikaz številnih izzivov, s katerim se soočajo tako upravitelji zavarovanih območij kot tudi kmetovalci, in nam bo služil kot osnova za nadaljnje razprave v okviru konference.


16.00 Povratek v Ljubljano

08.30 Pričetek registracije udeležencev
08.30 – 10.00

 

LIFE tržnica znanja

Stojnice projektov, čas za neformalno mreženje udeležencev

10.00 – 10.20 Pozdravni nagovori – otvoritev konference
10.20 – 11.20

 

Uvodni panel Okoljski izzivi v kmetijstvu

LIFE – nove rešitve za okolje in kmetijstvo
Pregled doprinosa programa LIFE v kmetijstvu na EU ravni

Izzivi v kmetijstvu
Predstavitev področij, kjer so potrebe za nove rešitve z vidika razvoja kmetijstva

Kmetijstvo in okolje
Predstavitev aktualnih okoljskih problemov oz. groženj naravi prepoznanih na področju kmetijstva

11.20 – 11.40 Odmor
11.40 – 13.00

 

LIFE kmetovanje

Predstavitev petih LIFE projektov iz tujine in Slovenije v skladu s temami okroglih miz

13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 15.30 Potencial programa LIFE v slovenskem kmetijstvu

Izvedba petih okroglih miz v podskupinah (razprava o aktualnih problemih in iskanje novih rešitev)

15.30 – 16.15 Zaključek konference (povzetek zaključkov okroglih miz)

Z NAMI BODO

prof. dr. Luka Juvančič

Predstojnik Katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Predavanje Izzivi kmetijstvu

dr. Jože Verbič

Kmetijski inštitut Slovenije

Moderator okrogle mize “Nitrati”

Giuseppe Bonazzi

CRPA – Research Center on Animal Production, Italija

Predstavitev LIFE projekta AQUA

dr. Borut Vrščaj

Kmetijski inštitut Slovenije

Moderator okrogle mize “Tla”

Stefano Brenna

ERSAF – Regional Agency for Agriculture and Forestry Services, Lombardija, Italija

Predstavitev projekta LIFE HelpSoil

mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Moderatorka okrogle mize “Sobivanje”

Rok Černe

Zavod za gozdove Slovenije

Predstavitev projekta LIFE DINALP BEAR

mag. Mateja Žvikart

Zavod za varstvo narave Republike Slovenije

Moderatorka okrogle mize “Travišča”

dr. Patrick McGurn

Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Irska

Predstavitev projekta AranLIFE

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Center za agrometeorologijo, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Moderatorka okrogle mize “Prilagajanje podnebnim spremembam”

Join us!

REGISTRATION

Registration deadline: 23.4.2018

You have a question for us?

life.mop@gov.si
00386 1 478 74 00 (LIFE team)

The conference was organized by the Ministry of the Environment and Spatial Planning in the framework of the project LIFE Capacity Building Slovenia (LIFE14 CAP/SI/000012).