Akronim projekta: LIFE ARTEMIS
Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770
Leto razpisa projekta: 2015
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in forests
Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije
Začetek projekta: 7.7.2016
Zaključek projekta: 31.10.2020
Spletna stran: http://tujerodne-vrste.info/
Poročilo za javnost: LIFE15_GIE_SI_000770.pdf

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je s partnerji Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Zavodom Symbiosis in Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) julija 2016 začel z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Projekt je komunikacijske narave in vključuje številne aktivnosti za osveščanje različnih ciljnih skupin, predvsem profesionalnih gozdarjev, lastnikov gozdov, okoljsko osveščenih odraslih državljanov in šolarjev v starosti 10-18 let.

Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Konkretni cilji projekta so:

  1. Povečati osveščenost javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki jo predstavljajo invazivne tujerodne vrste za gozdove.
  2. Vzpostaviti učinkovit institucionalni okvir za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.
  3. Izboljšati zmogljivost za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih na področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.

artemis

Prijavitelj: GIS
Partnerji: Zavod Symbiosis, ZGSZRSVN
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vrednost projekta: 1.091.953 €
Prispevek Evropske komisije: 647.701 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 101.388 €