Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • biološki odpadki
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • divja odlagališča
 • električna stikala
 • energetska učinkovitost
 • energetsko intenzivne industrije
 • erozija
 • fotovoltaika
 • gozd
 • gozdarstvo
 • gozdni požari
 • gozdovi
 • habitatni tipi
 • HFC
 • hladilna oprema
 • hrup
 • industrijski procesi
 • informacijski sistemi
 • informiranje
 • inovacije
 • invazivne tujerodne vrste
 • kartografija
 • kmetijstvo
 • komunalni odpadki
 • komuniciranje
 • krožno gospodarstvo
 • letala
 • LULUCF
 • merjenje
 • modra infrastruktura
 • monitoring gozdov
 • nanodelci
 • nizko ogljična proizvodnja
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • obnovljivi viri energije
 • odpadki
 • odpadna električna in elektronska oprema
 • ohlajevalne naprave
 • plastični odpadki
 • polprevodniki
 • pomorsko prostorsko načrtovanje
 • poplave
 • raba tal
 • recikliranje
 • register divjih odlagališč
 • senzorika
 • sistem zgodnjega obveščanja
 • stroškovno učinkovite tehnologije
 • tla
 • toplotne črpalke
 • trajnostna biomasa
 • trajnostna mobilnost
 • trajnostni turizem
 • trajnostno kmetijstvo
 • travišča
 • upravljanje voda
 • urbana območja
 • urbanistično načrtovanje
 • vojaška oprema
 • zelena infrastruktura
 • zeleno gospodarstvo
Type of cooperation

Associated beneficiary

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Governance and Information, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Lost Password

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Profile picture of Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

@darjak

active 5 years, 9 months ago