Vodnik po prijavnici

Povezava do prijavnice na strani Evropske komisije:   https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

Prijavni obrazci so razdeljeni v štiri sklope:

  • A – administrativni obrazci, za splošne podatke o prijavitelju, partnerjih in sofinancerjih;
  • B – tehnični obrazci, za predstavitev zasnove projekta;
  • C – podrobnejši tehnični obrazci, za podrobnejši opis posameznih akcij;
  • F – finančni prijavni obrazci, za predstavitev finančne konstrukcije projekta.

Pri posameznem obrazcu je navedeno, katere podatke morate vpisati ter na kaj morate biti še posebej pozorni. Pregled prijavnice je namenjen seznanitvi z obsegom in vsebinami. Pri pripravi prijave morate obvezno uporabljati tudi smernice za prijavitelje (»Guidelines for applicants«), ki jih najdete v razpisni dokumentaciji za posamezno prednostno področje.

Na voljo so neuradni prevodi razpisne dokumentacije razpisa LIFE 2016 v slovenskem jeziku.
V primeru nejasnosti in neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem – angleškem jeziku.

Pomembno! Obvezne priloge k prijavi:

Za prijavitelje, ki so osebe zasebnega prava:
  • zadnja letna bilanca in izkaz prihodkov in odhodkov (za pravne osebe, ki zaradi nedavne ustanovitve bilance stanja še nimajo, je potrebno priložiti poslovni načrt za najmanj 12 mesecev v naprej);
  • poenostavljena finančna izjava (»Simplified financial statement«). Obrazec je del razpisne dokumentacije;
  • revizijsko poročilo ali revizija bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov, za projekte, pri katerih je sofinanciranje Evropske komisije večje od 750.000,00 €. To je skladno finančnimi pravili, ki se uporabljajo za splošnen proračun Unije (196 člen, 3 odstavek Delegirane uredbe komisije (EU) št. 1268/2012). Revizijsko poročilo mora opraviti pooblaščeni revizor, ki je neodvisen od pravne osebe;
  • izpolnjena tabela kazalnikov uspešnosti (tabela je del razpisne dokumentacije).


Za prijavitelje, ki so osebe javnega prava:
  • izjava (“Public body declaration”), ki je del razpisne dokumentacije (izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana);
  • izpolnjena tabela kazalnikov uspešnosti (tabela je del razpisne dokumentacije).