Vodnik po prijavnici

Na razpisu 2018 je predvidena novost, in sicer dvostopenjska oddaja prijave za podprogram Okolje. Na prvi stopnji je potrebno oddati osnutek projektnega predloga (vsebina projektnega predloga je vidna tukaj), ki jo je potrebno oddati v angleškem jeziku preko elektronske prijavnice. V nadaljevanju je prikazana celotna prijavnica, kot jo je potrebno oddati ob prijavi celotnega projekta (na drugi stopnji za podprogram Okolje in v enostopenjski prijavi za podprogram Podnebnih ukrepov). Prikazana prijavnica je enaka kot leta 2017 in se od prijavnice v letu 2018 razlikuje le v malenkostih.

Prijavni obrazci so razdeljeni v štiri sklope:

  • A – administrativni obrazci, za splošne podatke o prijavitelju, partnerjih in sofinancerjih;
  • B – tehnični obrazci, za predstavitev zasnove projekta;
  • C – podrobnejši tehnični obrazci, za podrobnejši opis posameznih akcij;
  • F – finančni prijavni obrazci, za predstavitev finančne konstrukcije projekta.

Pri posameznem obrazcu je navedeno, katere podatke morate vpisati ter na kaj morate biti še posebej pozorni. Pregled prijavnice je namenjen seznanitvi z obsegom in vsebinami. Pri pripravi prijave morate obvezno uporabljati tudi smernice za prijavitelje (»Guidelines for applicants«), ki jih najdete v razpisni dokumentaciji za posamezno prednostno področje.

Na voljo so neuradni prevodi razpisne dokumentacije razpisa LIFE 2016 in 2017 v slovenskem jeziku.
V primeru nejasnosti in neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem – angleškem jeziku.

Pomembno! Obvezne priloge k prijavi:

Za prijavitelje, ki so osebe zasebnega prava:
  • zadnja letna bilanca in izkaz prihodkov in odhodkov (za pravne osebe, ki zaradi nedavne ustanovitve bilance stanja še nimajo, je potrebno priložiti poslovni načrt za najmanj 12 mesecev v naprej);
  • poenostavljena finančna izjava (»Simplified financial statement«). Obrazec je del razpisne dokumentacije;
  • revizijsko poročilo ali revizija bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov, za projekte, pri katerih je sofinanciranje Evropske komisije večje od 750.000,00 €. To je skladno finančnimi pravili, ki se uporabljajo za splošnen proračun Unije (196 člen, 3 odstavek Delegirane uredbe komisije (EU) št. 1268/2012). Revizijsko poročilo mora opraviti pooblaščeni revizor, ki je neodvisen od pravne osebe;
  • izpolnjena tabela kazalnikov uspešnosti (tabela je del razpisne dokumentacije).


Za prijavitelje, ki so osebe javnega prava:
  • izjava (“Public body declaration”), ki je del razpisne dokumentacije (izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana);
  • izpolnjena tabela kazalnikov uspešnosti (tabela je del razpisne dokumentacije).