Akronim projekta: LIFE ClimatePath2050
Številka projekta: LIFE16 GIC/SI/000043
Leto razpisa projekta: 2016
Prednostno področje: Podnebno upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Slovenian path towards mid-century climate target
Vodilni partner: Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost
Začetek projekta: 15.6.2017
Zaključek projekta: 14.6.2021
Spletna stran: https://www.podnebnapot2050.si/
Poročilo za javnost: LIFE16_GIC_SI_000043-SI.pdf

Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti negativne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod 2°C. Projekt »LIFE ClimatePath2050«, je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov. Cilj štiriletnega projekta je podpora odločanju, ki bo Sloveniji omogočila zastaviti lastni cilj zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in prispevati k mednarodnemu cilju zadržati rast globalne temperature. Projekt bo preko vzajemnega dela z odločevalci zagotovil širšo, boljšo in lažjo uporabo analiz pri odločanju za načrtovanje podnebnih aktivnosti, spremljanju izvajanja in prenos rezultatov na lokalno raven. Proučene bodo različne  poti zmanjšanja emisij za doseganje cilja, ki bodo ovrednotene tudi z vidika širših ekonomskih koristi,in vpeljano napredno spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov.

V sklopu projekta bodo izšla tri letna »Podnebna ogledala,« ki bodo osrednji nacionalni pregled spremljanja podnebnih aktivnosti.

Za občine bo vzpostavljen lokalni semafor podnebnih aktivnosti, spletna aplikacija za spremljanje izvajanja in prikazovanje napredka ukrepov na lokalni ravni. V okviru semaforja bo vzpostavljen sistem indikatorjev, ki bo zagotavljal primerljivost med posameznimi občinami.  Aplikacija bo v pomoč pri spremljanju  začrtanih podnebnih politik in doseganju zastavljenih ciljev, lahko pa bo tudi podlaga za izmenjavo idej in izkušenj z drugimi občinami, ki se bodo izkazale z dobrimi rezultati na posameznih področjih.

Operativni cilji projekta:

  • Izdelati projekcije emisij TGP do 2050+ in oceno učinkov za Dolgoročno strategijo za nizke emisije, ki jo mora RS pripraviti do l. 2020
  • Nadgraditi sistem spremljanja izvajanja za vodenje podnebne politike: povečanje dostopnosti analiz za nadgradnjo ukrepov, izboljšati poročanje o izvajanju OP TGP in mednarodno poročanje
  • Omogočiti in organizirati vzajemno delo z odločevalci
  • Prenos izbranih rezultatov na lokalno raven

Prijavitelj: Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost
Partnerji: ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kmetijski inštitut Slovenije,  PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.Gozdarski inštitut Slovenije
Sofinancerja: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 1.722.795 €
Prispevek Evropske komisije: 1.029.175 €