Akronim projekta: LIFE Lynx
Številka projekta: LIFE16 NAT/SI/000634
Leto razpisa projekta: 2016
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation
Vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije
Začetek projekta: 01.07.2017
Zaključek projekta: 31.03.2024
Spletna stran: https://www.lifelynx.eu/
Poročilo za javnost: /

V projekt LIFE Lynx je aktivno vključenih 5 držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Slovaška in Romunija), naš glavni cilj je preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko-JV alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev. Ta populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je treba znižati z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. V projektu bomo z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov v Slovenijo in na Hrvaško ter s tem preprečili izumrtje naše populacije. Hkrati se projekt zavzema za njeno dolgoročno ohranitev, kar bomo dosegli tako z vzpostavljanjem široke podpore javnosti in ključnih deležnikov kot z izdelavo upravljavskih orodij, temelječih na znanstvenih dognanjih. Sprejemanju projekta s strani deležnikov in širše javnosti bomo namenili veliko pozornosti, saj je tesno sodelovanje z lokalnimi prebivalci in vsemi deležniki v procesu reševanja populacije risa ključnega pomena za  njeno dolgoročno ohranitev. Izdelali bomo strateške dokumente na nacionalnih nivojih in na nivoju populacije, s katerimi bomo zagotavljali dolgoročno ohranitev obnovljene populacije. Znanstvena orodja, ki jih bomo na podlagi podatkov iz projekta razvili, nam bodo namreč omogočila razumevanje razvoja populacije, spremljanje uspešnosti ponovne naselitve, testiranje različnih upravljavskih scenarijev ter izbor najboljšega načina upravljanja s populacijo. Dolgoročni cilj projekta je razvoj populacije v viabilno enoto, ki bo kot del metapopulacije zmožna samostojnega in dolgoročnega obstoja na tem ozemlju. Prav tako bomo omilili vplive fragmentacije habitata preko prizadevanj za vzpostavitev povezanosti z drugimi okoliškimi populacijami in upoštevanja zahtev vrste v prostorskem načrtovanju.

Prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije
Partnerji: Lovska zveza Slovenije (Slovenija), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Slovenija), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Arma dei carabinieri – Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, (Italija), Progetto Lince (Italija), Association BIOM, (Hrvaška), Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb, (Hrvaška), Karlovac University of Applied Sciences, (Hrvaška), Association for the Biological Diversity Conservation, (Romunija),Technical university in Zvolen, (Slovaška)
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor, EURONATUR, Bernd Thies Fundation, Ministry of Environmental and Nature Protection of the Republic of Croatia

Vrednost projekta: 6.829.377,00 €
Prispevek Evropske komisije: 4.081.404,00 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 1.340.168,00 €