Akronim projekta: ECOLEX LIFE
Številka projekta: LIFE16 GIE/SI/000728
Leto razpisa projekta: 2016
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Raising awareness on Environmental Liability Directive in Slovenia
Vodilni partner: Tax-Fin-Lex d.o.o.
Začetek projekta: 15.7.2017
Zaključek projekta: 31.12.2019
Spletna stran: https://ecolexlife.si/
Poročilo za javnost: LIFE16_GIE_SI_000728.pdf

Zakaj je potrebno ozaveščanje in opolnomočenje  o okoljski odgovornosti

Razlogov za izvedbo kampanje ozaveščanja in opolnomočenja deležnikov je več. Glavni med njimi je zagotovo nizka stopnja ozaveščenosti o okoljski odgovornosti. V Sloveniji okoljske nesreče, onesnaženje (zraka, vode, prsti) in podobni dogodki niso obravnavani in sanirani v skladu z zahtevami EU Direktive o okoljski odgovornosti (DOO). Ker onesnaževalci/potencialni onesnaževalci niso zadostno osveščeni o svoji odgovornosti da s svojo dejavnostjo lahko povzročijo okoljsko škodo, se zahtev in odgovornosti po sanaciji škode v primeru okoljskega onesnaževanja ne zavedajo, oziroma ne jemljejo dovolj resno vseh okoljskih vidikov (ohranjanje biodiverzitete ipd.) ali celo ne izvajajo preventivnih ukrepov. Zaradi nizke ozaveščenosti o okoljski odgovornosti se tudi ne zavedajo pravnih vidikov implementacije s strani pristojnih organov v primeru okoljske škode. Hkrati se javnost ne zaveda smisla potrebe po preventivnih ukrepih in odpravljanju okoljske škode.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je, da se s čim večjim vključevanjem dosega opolnomočenje deležnikov na področju preventive in zaznavanja okoljskih groženj s potencialno škodo za biotsko raznovrstnost, zemljo, vodne vire. Osrednji del opolnomočenja v kampanji sloni na razvoju on-line platforme okoljevarstvene zakonodaje, ki bo s komentarji ključnih predpisov uporabnikom približala zakonodajo in predpise z okoljskega področja in na ta način omogočila izboljšanje implementacije in izvrševanja DOO v Sloveniji.

Glavni cilj projekta je ugotavljanje pomanjkljivosti na področju izvajanja DOO in nato vzpostavitev ECOLEX interaktivnega sistema, izdelava on-line orodij, ki bodo omogočala opolnomočenje deležnikov za ocene tveganj na področju okoljske odgovornosti in njihovo opolnomočenje pri lažji in pravilni uporabi okoljske zakonodaje in predpisov. Projekt zasleduje tudi transparentnejše in konsolidirane okoljsko-zakonodajne predpise.

PrijaviteljTax-Fin-Lex d.o.o.
Partner: Pristop Media d.o.o.
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Vrednost projekta: 1.303.848 €
Prispevek Evropske komisije: 780.419 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 130.135 €