Akronim projekta: LIFE FOR SEEDS
Številka projekta: LIFE20 NAT/SI/000253
Leto razpisa projekta: 2020
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Conservation of priority grassland habitats in Slovenia through the establisment of seed bank and in situ restoration
Vodilni partner: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS)
Začetek projekta: 01.09.2021
Zaključek projekta: 31.12.2026
Spletna stran: https://lifeforseeds.si
Poročilo za javnost: /

Projekt se osredotoča na varstvo treh prednostnih habitatnih tipov (dalje HT) omrežja Natura 2000, in sicer presihajočih jezer (3180*), suhih travnikov z orhidejami (6210(*)) in volkovij (6230*). Glede na zadnje nacionalno poročilo po 17. členu Direktive o habitatih za obdobje 2013-2018, imajo vsi trije HT neugodno ohranitveno stanje: HT 3180* in 6230* v alpski regiji – nezadostno U1, HT 6210(*) v alpski in kontinentalni regiji – slabo U2. Poleg tega so prihodnji obeti za HT 6210(*) v istem poročilu ocenjeni kot slabi oz. za HT 6230* in 3180* kot nezadostni.

Cilji projekta so naslednji:

1. Vzpostavitev semenske banke za HT 3180*, 6210(*)in6230*

2. Obnova travišč

3. Priprava ukrepov za Strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) po 2027

4. Spletni portal HNV travnikov

5. Izobraževanje in osveščanje

6. Diseminacija rezultatov in prenos znanja

Vzpostavitev semenske banke in njenega duplikata

Semenska banka prostoživečih vrst rastlin, značilnih za HT 3180*, 6210(*) in 6230*, bo vzpostavljena v Infrastrukturnem centru Jablje, ki deluje v okviru Kmetijskega inštituta Slovenije. Njen duplikat bo v kleti delovne postaje Naravnega rezervata Ormoške lagune. V obeh semenskih bankah bodo shranjena semena vsaj 300 značilnih vrst, in sicer skupaj vsaj 12.000 akcesij (nabirkov). Z vzpostavitvijo semenskih bank bo projekt pripomogel k uresničevanju Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Ta predvideva varstvo ex situ, še posebej za vrste, ki so močno ogrožene na svojih in situ rastiščih. Semena vrst s tarčnih treh HT bodo nabrana na 21 od skupaj 36 območij Natura 2000, ki so bila opredeljena za njihovo varstvo v Sloveniji. Vključenih bo 14 od 22 območij za HT 6210(*), dve od štirih območij za HT 3180* ter šest od sedmih območij za HT 6230*. Na vsakem območju bodo semena pobrana s predvidoma vsaj 20 različnih lokacij, tako bo zagotovljena velika genska pestrost shranjenega semenskega materiala.

Obnova travišč

Z uporabo zelenega mulča in avtohtonih, lokalnih semenskih mešanic bo obnovljenih skupaj 61,8 ha treh prednostnih HT na petih projektnih območjih, dodatno pa še 12,3 ha petih neprednostnih HT na štirih območjih. Skupaj bo torej obnovljenih 74,1 ha travišč, ki bodo po koncu projekta upravljana skladno z ekološkimi potrebami vrst. Izdelana bosta dva prototipa krtačnih strojev za žetev semenskih mešanic, ki bosta v namen varstva narave po koncu projekta na voljo tudi drugim organizacijam.

Oblikovanje kmetijsko-okoljsko podnebnih ali sorodnih ukrepov

Oblikovani bodo trije ukrepi, ki bodo postali del nacionalne skupne kmetijske politike po letu 2027. Gre za ukrepe za pridelavo zelenega mulča, semenskih mešanic in obnovo travnikov. Za ukrepe bosta določena vsebina in geografski sloj za vpis, narejena bo kalkulacija za višino plačil. Namen ukrepov je povečati ekonomski potencial dobro ohranjenih ekstenzivnih travnikov, s tem pa tudi interes za njihovo ohranjanje in morebitno povečanje. V podporo ukrepom bo oblikovan spletni portal, na katerem bodo prikazani dobro ohranjeni travniki. Služil bo kot stičišče med proizvajalci avtohtonega semenskega materiala in potrošniki. Opravljena bo tudi študija izvedljivosti (ali in pod kakšnimi pogoji so kmetje pripravljeni vpisovati nove ukrepe) ter analiza trga (kdo so potencialni kupci/uporabniki semenskega materiala).

Prijavitelj: DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Partnerji: Kmetijski inštitut Slovenije, Javni zavod Krajinski park Goričko, Notranjski regijski park, Javni zavod Triglavski narodni park

Sofinancer: Sigrid Rausing Trust

Vrednost projekta: 5.351.723 €

Evropska komisija: 4.013.790 €