Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS
Številka projekta: LIFE14 NAT/SI/000005
Leto razpisa projekta: 2014
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Life Conservation and Management of Dry Grasslands in Eastern Slovenia
Vodilni partner: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Začetek projekta: 1.11.2015
Zaključek projekta: 31.10.2020
Spletna stran: http://travisca.si/
Poročilo za javnost: LIFE14_NAT_SI_000005-SI.pdf

Ključni okoljski izziv, ki ga projekt naslavlja je ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, konkretno ohranjanje suhih travišč. S problemom upada biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini se borimo že nekaj desetletij in Slovenija kot evropska država z izjemno visoko biotsko raznovrstnostjo ima v EU še posebej pomembno vlogo in odgovornost. Ekstenzivna travišča so tako na evropski kot na državni ravni med najbolj ogroženimi življenjskimi prostori.

Grožnje ohranjanju suhih travišč, ki jih projekt naslavlja:

 • opuščanje rabe / zaraščanje,
 • intenzivna raba,
 • evtrofikacija,
 • lastniška razdrobljenost zemljišča,
 • propadanja travniških sadovnjakov,
 • erozija,
 • turizem: človekove aktivnosti v naravnem okolju in izgradnja smučišč.

Projekt je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih pod-območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne kmetijske rabe (intenzivne) na drugi strani. Projekt želi izboljšati stanje dveh prioritetnih habitatnih tipov travišč v neugodnem stanju: polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (* pomembna rastišča kukavičevk) in vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh.

Projekt bo prispeval k uresničevanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), naslavlja pa ravno najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe, katerih stanje je na tem območju treba izboljšati. Eden od izzivov projekta je poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščenih kmetijskih površin in s tem »vrniti življenje traviščem«, ter tako pokazati, da je zagotavljanje prehranske varnosti in varstvo narave mogoče peljati z roko v roki. Če omogočimo travnikom življenje, bodo travniki zagotavljali tudi naše preživetje!

Načrtovane aktivnosti v projektu:

 • Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in monitoring stanja habitatnih tipov;
 • Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih;
 • Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč;
 • Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja;
 • Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki;
 • Obnova in vzpostavitev travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja);
 • Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna;
 • Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane – zainteresirane kmetije;
 • Priprava strokovnih podlag za kmetijsko okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, ki bodo predložene na Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor z namenom izboljšanja programa KOPOP ukrepov in prilagoditve le teh glede na značilnosti posameznih regij;
 • Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija);
 • Promocijske in izobraževalne aktivnosti – sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije;

PrijaviteljZavod RS za varstvo narave (ZRSVN)
Partnerji: Podeželsko razvojno jedro Haloz, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice.
Sofinancerja: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 3.898.582,00 €,
Prispevek Evropske komisije: 2.923.936,00 €.
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 779.716,00 € (20%)

Vodja projekta: dr. Nika Debeljak
Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 95 42

E-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si