Akronim projekta: Dry meadows
Številka projekta: LIFE00 NAT/SLO/007223
Leto razpisa projekta: 2000
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Management plan and urgent actions for Veternik and Oslica high dry meadows
Vodilni partner: Javni zavod Kozjanski Park
Začetek projekta: 1.1.2001
Zaključek projekta: 31.12.2003
Spletna stran: http://www.kozjanski-park.si/
Poročilo za javnost: /

Kozjanski park je s partnerji in sodelavci pripravil načrt upravljanja za 275 ha suhih travišč na območju Vetrnika in Oslice. Travišča so bila kartirana, vnesena v digitalno podatkovno bazo, fitocenološko tipizirana in kategorizirana. Revitaliziranih je bilo 30 ha zaraščenih površin in pripravljen program, ki bo v prihodnjih letih usmerjal kmetijsko rabo z namenom ohranjanja ugodnega stanja suhih travišč. Posebna pozornost je bila namenjena lastnikom in obdelovalcem travnikov, s katerimi so bile podpisane pogodbe o nadomestilu za sprejetje naravovarstvenih režimov upravljanja ter izpeljane aktivnosti o njihovem vključevanju v slovenski kmetijski okoljski program (SKOP). Kupljeni so bili nekateri tehnični pripomočki in oprema za nemoteno izvajanje projekta. Izpeljane so bile številne izobraževalne in osveščevalne aktivnosti, v katere so bili vključeni številni deležniki. Raziskava ni dokazala prisotnosti kosca na tem območju, kar je bila ena od projektnih domnev. Območje je bilo na podlagi strokovne ocene razglašeno za Naturo 2000.

Cilji projekta:
Eden glavnih ciljev projekta je bil pridobiti naravovarstveni nadzor nad enim najpomembnejših območij suhih travnikov v Sloveniji in zagotoviti trajno naravovarstveno sprejemljivo upravljanje. Temu je sledil cilj zagotavljanja zadostnih in dovolj dobrih znanstvenih podatkov in dokumentov, ki bodo omogočili razglasitev območja za Naturo 2000. Naslednji cilj je bil vzpostaviti načine in metode za preprečitev posledic naravnih procesov, ki polnaravne habitate z visoko stopnjo biodiverzitete spreminjajo v gozd. Prav tako smo s tem projektom želeli
ohranjati trenutno stanje na območjih, ki so še v dobrem stanju, in obnoviti območja, ki so ekološko že degradirana, ter nabaviti osnovno opremo in orodja za vzpostavitev digitalne podatkovne baze, terensko delo in raziskave. Med drugimi cilji je še priprava in izvedba izobraževalnoosveščevalnih promocijskih dejavnosti, zaradi katerih bo širša javnost bolje razumela naravovarstvena prizadevanja, posebno v primeru suhih travišč.

Prijavitelj: Kozjanski park
Partnerji: Ministrstvo za okolje in prostor; Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege; Naturpark Oberer Bayerischer Wald

Sredstva: Skupna vrednost projekta: 275.000,00 €; Delež EU: 206.250,00 € (75 %); Delež MOP: 55.000,00 € (20 %); Delež prijavitelja: 13.750,00 € (5 %)