Akronim projekta: LIFE NarcIS
Številka projekta: LIFE19 GIE/SI/000161
Leto razpisa projekta: 2019
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): LIFE NARCIS - NAtuRe Conservation Information System
Vodilni partner: Agencija Republike Slovenije za okolje
Začetek projekta: 01.01.2021
Zaključek projekta: 31.12.2024
Spletna stran: https://narcis.gov.si/
Poročilo za javnost: /

S projektom »LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS – NAtuRe Conservation Information System – LIFE19 GIE/SI/000161) želimo vzpostaviti informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. Z vzpostavljenim sistemom želimo doseči večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, pri strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi na področju varstva narave. Prispeval bo k skrajševanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom.

Sistem rešuje praznino, ki je nastala na področju upravljanja s podatki naravovarstva v zadnjih 15 letih. Podatki (razen varovanih območij) niso dostopni javnosti na sodoben, digitalen način. Manjkajo ustrezna orodja za upravljanje s podatki, varovanimi območji in vrstami ter za načrtovanje in spremljanje ukrepov. Pričakujemo pozitivne učinke tako na procese odločanja, skrajševanje upravnih postopkov na različnih ravneh in področjih kot tudi na boljše sodelovanje med javnimi institucijami, ki delujejo na področju varstva narave. 

Ključni cilji projekta:

 • IS kot enotna vstopna točka za enostavnejši dostop do bioloških in naravovarstvenih podatkov / informacij iz različnih virov.
 • Vključujoč partnerski program, ki združuje ključne ponudnike podatkov.
 • Orodja/pripomočki za učinkovitejše izvajanje področne zakonodaje, za pregled ter vnos podatkov na terenu preko mobilnih naprav.
 • Nuditi podatke v strojno berljivih formatih za integracijo z ostalimi sistemi (npr. eProstor).
 • Dvig ozaveščenosti zainteresirane javnosti in ciljnih skupin o razpoložljivosti in uporabnosti podatkov.

Pričakovani učinki: 

 • S sistemom bo povezanih 11 različnih virov podatkov (8 projektnih partnerjev in 3 upravljavci zavarovanih območij).
 • 95 % obstoječih, a razpršenih javno financiranih bioloških podatkov bo povezanih in dostopnih na enem mestu.
 • Na klik bo na voljo 1000x več podatkov o varstvu narave.
 • 30-odstotno zmanjšanje časa, potrebnega za dostop do podatkov in večine potrebnih informacij.
 • 9 novih delovnih mest za polni delovni čas v času trajanja projekta.
 • Vsaj 10 % večja ozaveščenost o pomembnosti podatkov za ohranjanje narave.

Prijavitelj: Agencija Republike Slovenije za okolje
Partnerji: Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Center za kartografijo favne in flore, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije

Vrednost projekta: 3,695,411 € 
Prispevek Evropske komisije: 1,971,050 €