Akronim projekta: LIFE IP CARE4CLIMATE
Številka projekta: LIFE17 IPC/SI/000007
Leto razpisa projekta: 2017
Prednostno področje:
Naslov projekta (ANG): Boosting greenhouse gas emissions reduction by 2020 with a view to 2030 – promoting sustainable transport, energy efficiency, renewable energies and sustainable, climate protecting land use in the transition to low carbon society
Vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
Začetek projekta: 1.1.2019
Zaključek projekta: 31.12.2026
Spletna stran: https://www.care4climate.si
Poročilo za javnost: /

Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007)

Vlada Republike Slovenija je decembra 2014 sprejela Operativni program za zmanjševanje toplogrednih plinov (OP TGP), ki določa ukrepe, s katerimi bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030 za sektorje, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (to so promet, kmetijstvo, raba energije v storitvenem sektorju in gospodinjstvih, emisije zaradi odlaganja odpadkov).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s 14 partnerji, bo tako obravnaval vrzeli in ozka grla pri izvajanju tega načrta in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020. Namen projekta je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov, določenih v OP TGP, na podlagi izvedbe katerih bo Republika Slovenija dosegla pravno zavezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030, določene v evropski zakonodaji. S povečanjem sredstev in pristojnosti bosta omogočena dobra priprava ukrepov in boljše usklajevanje njihovih izvajanj. To bo vključevalo poudarek na izboljšanju zmogljivosti in vključenosti zainteresiranih strani ter posodobitvi organizacijskih postopkov za pripravo novih pravnih in finančnih instrumentov. Merljivi pričakovani rezultati tako obsegajo izboljšano trajnostno mobilnosti, energetsko učinkovitost stavb in skladiščenje ogljika (zajemanje in dolgoročno shranjevanje atmosferskega ogljikovega dioksida). Vzpostavljena bosta tudi nacionalni toplotni zemljevid ter strategijo ogrevanja in hlajenja do leta 2050.

Prijavitelj: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
Partnerji: Ministrstvo za infrastrukturo; Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost; Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o.; Gozdarski inštitut Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad; Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Focus,društvo za sonaraven razvoj; ZRC SAZU; Univerza Maribor, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije; Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje; in IPOP – Inštitut za politiko prostora.

Vrednost projekta: 27.272.129 €
Prispevek Evropske komisije: 7 miljonov €