Akronim projekta: LIFE IP NATURA.SI
Številka projekta: LIFE17 IPE/SI/000011
Leto razpisa projekta: 2017
Prednostno področje:
Naslov projekta (ANG): LIFE intergrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia
Vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
Začetek projekta: 05.09.2018
Zaključek projekta: 31.12.2026
Spletna stran: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-ip-natura-si/
Poročilo za javnost: /

Slovenija je ena izmed evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo. Kar 38 % državnega ozemlja je vključenega v omrežje Natura 2000, evropskega omrežja posebnih varstvenih območij. Omrežje je nastalo na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki določata tudi, da so države članice dolžne določiti ukrepe za ohranjanje. Te ukrepe določijo v načrtih upravljanja, ki jih sprejmejo posebej za območja Natura 2000, ali pa ukrepe zajamejo v drugih razvojnih načrtih. Praksa glede tega je v državah članicah različna.

Ker ima Slovenija dobro razvit sistem razvojnega načrtovanja, še posebej za naravne vire, kot so gozdovi, vode, ribištvo in lovstvo, je naša država že v preteklih letih (2007-2013, 2015-2020) sprejela načrt upravljanja za območja Natura 2000, ki se je močno oprl na obstoječe sisteme. Veljaven Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela aprila 2015.

Na terenu pa upravljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji ne poteka na vseh področjih enako učinkovito, oz. so na posameznih področjih vrzeli, ki jih v obstoječih okvirjih, finančnih in kadrovskih, ni mogoče preseči. Zaradi tega se je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločilo za prijavo integriranega projekta za naravo, s katerim bi te vrzeli zapolnili.


Prijavitelj:
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
PartnerjiMinistrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano (MKGP), Zavod RS za varstvo narave, (ZRSVN) Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), Zavod za gozdove (ZGS), Kmetijsko gozdarska zbornica s tremi regionalnimi zavodi – KGZ Ptuj, KGZ Nova Gorica in KGZ Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Nacionalni inštitut za Biologijo (NIB) in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo ter dva zasebna zavoda: Štirna- zavod za trajnostne rešitve ter Center za kartografijo favne in flore (CKFF).

Vrednost projekta: 17.007.204  €
Prispevek Evropske komisije:  10,2 milijona €